ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
CyberKnife stereotaktik radyocerrahi- radyoterapi ile tedavi edilen Vestibuler Schwannoma hastalarının klinik, radyolojik ve toksisite açısından değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 58-63 | DOI: 10.5505/aot.2019.88700

CyberKnife stereotaktik radyocerrahi- radyoterapi ile tedavi edilen Vestibuler Schwannoma hastalarının klinik, radyolojik ve toksisite açısından değerlendirilmesi

Gonca Altınışık İnan1, Süheyla Aytaç Arslan2, Ebru Karakaya3, Yıldız Güney4
1Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü
3Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği
4Memorial Ankara Hastanesi, Rdyasyon Onkolojisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amaç CyberKnife stereotaktik radyocerrahi-radyoterapi uygulanan vestibuler schwannom hastalarının klinik, radyolojik ve toksisite verilerinin sunulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde Haziran 2009 - Eylül 2014 tarihleri arasında vestibuler schwannom tanısı ile CyberKnife® (Accuray, Sunnyvale) cihazında stereotaktik radyocerrahi ve stereotaktik radyoterapi uygulanan hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmeleri bununla birlikte tedavi öncesi ve son kontrollerine ait işitme değerlendirmesi (Gardner-Robertson skalası), 7. kranial sinir motor fonksiyon değerlendirmesi (House-Brackmann skalası), 5. kranial sinir duyu muaynesi sonuçları ile toksisite değerlendirmesi yapılmıştır.
BULGULAR: Lokal kontrol, radyolojik stabil veya regresif hastalık olarak tanımlandı ve tüm hastaların son kontrollerinde %100 olarak saptandı. GRS ve HB skoru tedavi öncesi değerleri tedavi sonrası değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmuştur (p= 0,042 ve p= 0,046).Trigeminal toksisite %7 oranında saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada lokal kontrol oranları literatür ile benzerlik göstermekle birlikte trigeminal toksisite oranı yüksek bulunmuştur. Doz ve fraksiyon şemalarının optimizasyonu için prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vestibuler schwannoma, Stereotaktik radyoterapi, Stereotaktik radyocerrahi, CyberKnife

Clinical, radiological and toxicity evaluation of Vestibular Schwannoma patients treated with Cyberknife® stereotactic radiosurgery-radiotherapy

Gonca Altınışık İnan1, Süheyla Aytaç Arslan2, Ebru Karakaya3, Yıldız Güney4
1Ankara Atatürk Training And Research Hospital, Department Of Radiation Oncology
2Department Of Radiation Oncology Yıldırım Beyazit University, Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
3Ankara Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Department Of Radiation Oncology
4Memorial Ankara Hospital, Department Of Radiation Oncology

INTRODUCTION: The current study was done by means of clinical and radiological evaluations of vestibular schwannoma patients who treated with stereotactic radiosurgery or stereotactic radiotherapy using Cyberknife® (Accuray, Sunnywhale, USA).
METHODS: Between June 2009 and September 2014,30 vestibular schwannoma patients were treated in Dr. AY. Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology. The patients were assessed before and after radiotherapy retrospectively, for hearing capacity (via Gardner-RobertsonScale), motor function of cranial nerve 7. (via House-Brackmannscale),the sensorial function of cranial nerve 5.
RESULTS: Local control was defined as radiologically stable or regressive disease and achieved for all of the patients at the last control (%100). Preradiotherapy mean values of GRS and HB scores were both statistically different from post radiotherapy mean values (p=0,042 and p=0,046, respectively). Trigeminal toxicity was determined as 7%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the study results were interpreted, while the local control results were found similar with the literature, trigeminal nerve toxicity values were higher than the reported results. Prospective studies are needed to optimize dose and fraction schedules.

Keywords: Vestibular schwannoma, Stereotactic radiosurgery, Stereotactic radiotherapy, Cyberknife

Gonca Altınışık İnan, Süheyla Aytaç Arslan, Ebru Karakaya, Yıldız Güney. Clinical, radiological and toxicity evaluation of Vestibular Schwannoma patients treated with Cyberknife® stereotactic radiosurgery-radiotherapy. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 58-63

Sorumlu Yazar: Gonca Altınışık İnan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale