ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Meme Kanserinin Supra- ve İnfratentorial Kistik Metastazları: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 64-67 | DOI: 10.5505/aot.2016.87004

Meme Kanserinin Supra- ve İnfratentorial Kistik Metastazları: Olgu Sunumu

Necati Tatarlı1, Yusuf Emrah Gergin1, Selçuk Özdoğan1, Bilgehan Solmaz1, Mehmet Tiryaki1, Dilek Yavuzer2, Tufan Hiçdönmez1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Meme kanserinin kranial metastazları; kemik, dura veya beyin parankimine olmaktadır. Semptomlar metastazın lokalizasyonuna göre değişir. Kitleler; solid, kistik veya parsiyel kistik şekilde olabilirler. Meme kanserinin kistik intrakranial metastazları oldukça nadirdir. Cerrahi sonrası radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanır. Kırksekiz yaşında bayan olgu, baş ağrısı ve generalize tonik-klonik nöbet şikayetleri ile başvurdu. Sekiz yıl önce sol meme kanseri nedeniyle sol total mastektomi ve sol koltukaltı lenfadenektomi ameliyatı yapılmış. Patolojisi adenoid kistik karsinom olarak gelmiş. Lenf nodlarında metastaz tespit edilen olguya adjuvan kemoterapi uygulanmış. Meme ameliyatından sekiz yıl sonra yapılan kranial MRG’sinde (Manyetik Rezonans Görüntüleme) sol frontalde ve serebellar orta hatta büyük kistik kitle lezyonları tespit edildi. Yapılan PET-CT (Pozitron Emisyon Tomografi) incelemesinde, başka herhangi bir organında metastaz tespit edilmedi. Meme açısından yapılan genel cerrahi konsültasyonunda herhangi bir patoloji bulunmadı. Her iki kranial lezyon nedeniyle bir hafta arayla iki kez ameliyat edilen olgunun yapılan patolojik incelemesinde, kistik meme kanseri metastazı tespit edildi. Ameliyat sonrasında olguya tüm beyin radyoterapi uygulandı. Kemoterapi uygulanmadı. Bu olgu dolayısıyla kranial kistik metastazlarda, ender de rastlansa meme kanseri metastazlarını ayırıcı tanıda düşünmemiz gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kistik intrakranial metastaz, meme kanseri, kistik metastaz, beyin metastazı

Supra- and Infratentorial Cystic Metastases of Breast Cancer: Case Report

Necati Tatarlı1, Yusuf Emrah Gergin1, Selçuk Özdoğan1, Bilgehan Solmaz1, Mehmet Tiryaki1, Dilek Yavuzer2, Tufan Hiçdönmez1
1Department of Neurosurgery, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Breast cancer is most frequently metastasize dura, bone and parenchyma in cranial tissue. Symptoms vary according to the location of the metastasis. Masses may be solid, cystic and partial cystic form. Cystic intracranial metastases of breast cancer is very rare. Radiotherapy and/or chemotherapy could be performed after surgery. Forty-eight-year-old female patient was admitted with complaints of headache and generalized tonic-clonic seizure. Patient underwent surgery for cancer of the left breast for eight years ago. Left total mastectomy and left axillary lymphadenectomy was performed. Pathology was determined as adenoid cystic carcinoma. Adjuvant chemotherapy was applied to patients with lymph nodes metastasis detected. Cranial MRI (Magnetic Resonance Imagination) was performed after eight years after breast surgery. In the left frontal and cerebellar midline, large cystic mass lesions were detected in cranial MRI. PET–CT (Positron Emission Tomography) examination was not detected in any other organ metastases. There was no pathology in terms of breast surgery consultation. Both cranial lesions were underwent surgery twice in one week. In the pathological examination of the patient, cystic breast cancer metastasis was detected. Whole brain radiotherapy was performed to the patient after surgery. We want to emphasize that in cranial cystic metastasis, rarely come across if breast cancer metastasis should be considered in differential diagnosis.

Keywords: Cystic intracranial metastasis, breast cancer, cystic metastasis, brain metastasis

Necati Tatarlı, Yusuf Emrah Gergin, Selçuk Özdoğan, Bilgehan Solmaz, Mehmet Tiryaki, Dilek Yavuzer, Tufan Hiçdönmez. Supra- and Infratentorial Cystic Metastases of Breast Cancer: Case Report. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 64-67

Sorumlu Yazar: Necati Tatarlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale