ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Ortopedik tümör benzeri lezyonların analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 56-59 | DOI: 10.5505/aot.2017.85856  

Ortopedik tümör benzeri lezyonların analizi

Alper Çıraklı1, Hasan Göçer2, Nevzat Dabak2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde tümör ön tanısı ile incelenen ve patolojik inceleme sonucu tümör benzeri lezyon saptanan olguların değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1987-Ocak 2012 yılları arasında kemik ve yumuşak doku tümörü ön tanısı ile ileri inceleme yapılan 349 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, lokalizasyon, patolojik tanı ve özellikleri açısından değerlendirildi. Elde edilen veriler SPSS 15.0 sistemine aktarılarak analiz edildi. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: 349 olgunun 175’i (%50.1) erkek, 174’ü (%49.9) kadın ve yaş ortalaması 35.3 idi. Lezyonların 101’i (%28.9) femur ve uylukta, 56’sı (%16) tibia, fibula ve baldırda lokalize idi. Lezyonların incelenmesi sonucunda 79’unun (%22.6) normal doku olduğu, 74’ünün (%21.2) iltihabi olay, 63’ünün (%18.1) ise osteomiyelit olduğu görüldü. Verilerimiz tümör ile en çok enfeksiyon ve normal doku reaksiyonunun karıştığını gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kemik ve yumuşak doku tümörünü şüphelendiren kliniğe ve özelliklere sahip olan her olgu aksi ispat edilene kadar tümör kabul edilerek bu yönde ileri tetkik ve tedavisi düzenlenmelidir. Bu yaklaşım morbidite ve mortaliteye sebep olan tümörün erken tanı ve tedavisine olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tümör benzeri lezyon, Tümör, Kemik, Yumuşak doku, Analiz


Analysis of tumor-like lesions in Orthopedics

Alper Çıraklı1, Hasan Göçer2, Nevzat Dabak2
1Orthopedic and Traumatology Clinic, Kayseri Research and Training Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Orthopedic and Traumatology, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to assess the cases that were examined with a prediagnosis of tumor but were found to have tumor-like lesions as a result of pathological examination.
METHODS: 349 cases that had undergone advanced examination with a prediagnosis of bone and soft tissue tumor and had been found not to have tumor between January 1987 and January 2012 were examined retrospectively. The cases were assessed in terms of age, gender, localization, pathological diagnosis and features. The data were analyzed by SPSS 15.0. Shapiro-Wilk test was used to find out whether the data were distributed normally.
RESULTS: 175 (50.1%) of 349 cases were men, while 174 (49.9%) were women and the average age was 35.3. 101 (28.9%) of the lesions were localized in the femur and thigh while 56 (16%) were localized in tibia, fibula and calf. Results of the examinations of lesions showed that 79 (22.6%) were normal tissue, 74 (21.2%) were inflammatory and 63 (18.1%) were osteomyelitis. Our data showed that infections and normal tissue reaction were most commonly mistaken for tumor.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Each case with the clinic and features which bring to mind bone and soft tissue tumor should be accepted as tumor unless otherwise proven and advanced examination and treatment should be organized accordingly. This approach will allow the early diagnosis and treatment of tumor which causes morbidity and mortality.

Keywords: Tumor-like lesion, Tumor, Bone, Soft tissue, Analysis


Alper Çıraklı, Hasan Göçer, Nevzat Dabak. Analysis of tumor-like lesions in Orthopedics. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 56-59

Sorumlu Yazar: Alper Çıraklı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale