ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Başlangıç Nötrofil-Lenfosit Oranının Standart Eşzamanlı Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Glioblastoma Multiforme Hastalarının Sonuçları Üzerine Etkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 298-307 | DOI: 10.5505/aot.2021.81598

Başlangıç Nötrofil-Lenfosit Oranının Standart Eşzamanlı Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Glioblastoma Multiforme Hastalarının Sonuçları Üzerine Etkisi

Berna Akkuş Yıldırım1, Ayse Kotek Sedef1, Erkan Topkan1, Ahmet Taner Sümbül2
1Başkent üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Departmanı Adana türkiye
2Başkent üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Departmanı Adana türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Glioblastoma multiforme (GBM), yetişkinlerde en sık görülen ve en kötü prognoza sahip primer beyin tümörüdür. Daha önce sistemik inflamasyon belirteci olan nötrofil-lenfosit oranının (NLR), daha nadiren ele alınan GBM hastalarında da olmak üzere farklı kanser türlerinde hem güçlü prediktif hem de prognostik değere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; tedavi öncesi NLR'nun cerrahi / biyopsi sonrası küratif kemoradyoterapi (KRT) alan GBM hastasının sağkalım sonuçları üzerindeki prognostik değerini ve NLR için belirli bir eşik değerin erişilebilirliğini değerlendirmekti
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, hastane temelli, retrospektif gözlemsel bir vaka serisi çalışmasıydı. Bu çalışma, kliniklerimizde Ocak 2007'den Aralık 2011'e kadar cerrahi / biyopsi ve ardından KRT uygulanan ön tedavi ve tedavi kayıtlarına sahip 144 GBM hastasını belirlemek için tasarlanmıştır. Hastaların yaş, semptom, laboratuvar sonuçları ve tedavi Modaliteleri kaydedildi
BULGULAR: Tüm popülasyon için medyan takip süresi 15.1 (1.8-49.9) aydı ve bu analiz sırasında 95 hasta (% 84.8) öldü. NLR cut-off değerleri curve analizi kullnaılarak sırasıyla Genel sağkalım (OS) için 4,3 (EAA: 78,4;% 95 CI: 64,8-92) ve yerel rekürrenssiz sağkalım (LRFS) için 4,1 (AUC: 72,7;% 95 CI: 61-84,1) olarak tanımlanmıştır. Düşük NLR, istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha uzun medyan OS (23.2'ye karşı 12.7 ay p = 0.001) ve LRFS (13.9vs 9.6 ay; p <0.001) ve çok değişkenli analiz (her biri için p <0,001).ile de her iki parametre için daha uzun medyan sağkalım sonuçları ile ilişkilendirildi..
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, tedavi öncesi düşük NRL değerleri, yüksek NLR ile başvuranlara göre önemli ölçüde daha uzun OS ve LRFS ile ilişkilidir. Bu bulgular, başlangıç NLR'si için ucuz, tekrarlanabilir ve rutin klinik uygulamada ölçümü kolay yeni, güçlü ve bağımsız bir prognostik değer önerilebilir

Anahtar Kelimeler: Nötrofil, Lenfosit, Glioblastoma Multiforme, sağkalım

Impact of Baseline Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio on Outcomes of GlioblastomaMultiforme Patients Treated with Standart Concurrent Chemoradiotherapy

Berna Akkuş Yıldırım1, Ayse Kotek Sedef1, Erkan Topkan1, Ahmet Taner Sümbül2
1Department of Radiation Oncology, Baskent University Medical School, Adana, Turkey
2Department of Medical Oncology, Baskent University Medical School, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common and miserable prognosis primary brain tumor in adults. Previously neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), a marker of systemic inflammation has been demonstrated to have both strong predictive and prognostic value in different cancer types, which has rarely been addressed in GBM patients.The aim of this retrospective cohort study was to evaluatethe prognostic value of pretreatment NLR on survival outcomes of GBM patients who were underwent surgery/biopsy followed by definitive chemo-radiotherapy (CRT) and accessibility of a certain cut-off worth for NLR
METHODS: This study was a hospital-based retrospective observational case-series study. This study was designed to identify 144 GBM patients with full pretreatment and treatment records that underwent surgery/biopsy followed by CRT from January 2007 to December 2011 in our clinics. Age, symptoms, laboratory results and treatment modalities of patients were recorded.
RESULTS: The median follow-up time for the whole population was 15.1 (range1.8-49.9) months, with 95 patients (84.8%) being death at the time of this analysis. NLR cut-off values of 4.3 (AUC: 78.4;95% CI: 64.8-92)for overall- (OS) and 4.1 (AUC: 72.7; 95% CI: 61-84.1)forlocal recurrence-free survival (LRFS) were identified, respectively, by using receiver operating curve analysis. Low NLR was associated with significantly longermedian OS(23.2 vs. 12.7 months p=0.001), and LRFS (13.9vs 9.6 months; p<0.001) as well as longer median both of which retained its independent significant associationwith survival outcomes in the multivariate analysis (p<0.001 for each).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, pre-treatment Low-NLR values associate with significantly longer OS and LRFS than those presenting with high-NLR. These findings suggest a novel strong and independent prognostic value for baseline NLR which is cheap, reproducible and easy to measure in routine clinical practice.ce.

Keywords: Neutrophil, Lymphocyte, Glioblastoma Multiforme, survival

Berna Akkuş Yıldırım, Ayse Kotek Sedef, Erkan Topkan, Ahmet Taner Sümbül. Impact of Baseline Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio on Outcomes of GlioblastomaMultiforme Patients Treated with Standart Concurrent Chemoradiotherapy. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 298-307

Sorumlu Yazar: Ayse Kotek Sedef, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale