ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Prognostıc Factors And Changıng Paradıgms In Febrıle Neutropenıa Epısodes [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. Ahead of Print: AOT-79990 | DOI: 10.5505/aot.2023.79990

Prognostıc Factors And Changıng Paradıgms In Febrıle Neutropenıa Epısodes

Yüksel Karadağ1, Servet Kölgelier2
1Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology
2Ankara Dr. A.Y. Oncology Education and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology

INTRODUCTION: The epidemiology of pathogens responsible of febrile neutropenia (FEN) has changed and so did the diagnostic tools in the field of infectious diseases. This study examined the changing paradigms and prognostic factors in FEN episodes.
METHODS: This was a prospective and observational study of 145 adult patients aged 18 and older with solid tumor and hematological malignancies and who received FEN treatment at the our cancer center between April 2020 and April 2021; 176 FEN episodes developed in patients and were examined.
RESULTS: Hematological malignancy was present in 70.3% (n=102) of the 145 patients. Microbiologically-confirmed infections were seen in 46% of FEN episodes. The most common focus of infection was lower respiratory tract infections with 27.1%. In 66.2% (n=45) of FEN episodes, only gram-negative microorganisms grew while only gram-positive microorganisms grew in 19.1% (n=13). Bacteremia was significantly higher in patients with hematological malignancies versus patients with solid organ tumors (p<0.001). Deep neutropenia on day zero was associated with bacteremia (p<0.001), but the relationship between prolonged neutropenia and bacteremia could not be demonstrated (p=0.34). FEN-related mortality was 9.7% (n=17). The risk of mortality in FEN was 10.25-fold higher in patients with pneumonia and 6.05-fold higher in patients with prolonged neutropenia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined that the frequency of pneumonia increased in the FEN clinic due to the effects of newly introduced chemotherapeutics. Gram-negative microorganisms were more common in the causative profile unlike the previous decade. Pneumonia and prolonged neutropenia increase mortality. Comprehensive multicenter studies will allow for the development of new management algorithms for changing paradigms.

Keywords: Febrile neutropenia, Bacteremia, Mortality

Febril Nötropeni Ataklarında Prognostik Faktörler ve Değişen Paradigmalar

Yüksel Karadağ1, Servet Kölgelier2
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2Ankara Dr. A.Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Enfeksiyon hastalıklarının klinik ve laboratuvar tanısındaki gelişmeler ve yıllar içinde değişen etken spektrumu kanser tedavisi süresince Febril nötropeni (FEN) ataklarının güncel takibini gerekli hale getirmiştir. Bu çalışmada FEN ataklarında değişen paradigmaların ve prognostik faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif, gözlemsel yürütülen bu çalışmaya, Nisan 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında kanser merkezimizde FEN nedeniyle yatarak tedavi gören 18 yaş ve üzeri solid tümörü ve hematolojik malignitesi olan 145 erişkin hasta alındı ve hastalarda gelişen 176 FEN atağı incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 145 hastanın %70.3’ünde (n=102) hematolojik malignite mevcuttu FEN ataklarının %46’sında mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış enfeksiyon saptandı ve en sık enfeksiyon odağının %27.1 ile alt solunum yolu enfeksiyonları olduğu görüldü. FEN ataklarının %66.2’sinde (n=45) sadece gram negatif, %19.1’inde (n=13) sadece gram pozitif mikroorganizma üredi. Hematolojik maligniteli hastalarda solid organ tümörlü hastalara göre bakteriyemi istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha yüksekti (p<0.001). Sıfırıncı günde derin nötropeni olması bakteriyemi ile ilişkili bulunurken (p<0.001), uzamış nötropeninin bakteriyemi ile ilişkisi gösterilemedi (p=0.34). FEN’e bağlı mortalite %9.7 (n=17) oranında görüldü. FEN’de mortalite riski, pnömonisi bulunan hastalarda 10.25 kat ve uzamış nötropenisi olan hastalarda 6.05 kat daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: FEN ataklarının klinik ve laboratuvar bulgularının araştırıldığı bu çalışmada yeni kullanıma giren kemoterapötiklerin etkisiyle FEN kliniğinde pnömoni sıklığının arttığı ve etken profilinde geçtiğimiz dekattan farklı olarak gram negatif mikroorganizmaların daha çok olduğu saptanmıştır. Ayrıca pnomoni ve uzamış nötropeni varlığının mortaliyeti arttırdığı görülmüştür. Kapsamlı multicenter çalışmalar, değişen paradigmalara yönelik yeni yönetim algoritmalarının oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Febril Nötropeni, Bakteriyemi, MortaliteCorresponding Author: Yüksel Karadağ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale