ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderCovid 19 Pandemi Döneminde Kemoterapi Alan Hastaların Özellikleri Ve Onkoloji Pratiğinde ki Değişiklikler [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 532-538 | DOI: 10.5505/aot.2020.78010  

Covid 19 Pandemi Döneminde Kemoterapi Alan Hastaların Özellikleri Ve Onkoloji Pratiğinde ki Değişiklikler

Yusuf Açıkgöz1, Yakup Ergun2, Gökhan Uçar1
1Sağlık bilimleri üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi
2Batman Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Covid 19 pandemi şartlarında, pandemi merkezinde sorunsuz bir şekilde kemoterapi alan hastaların özelliklerinin belirlenmesi ve onkoloji pratiğinde ki değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.04.2020 ile 20.05.2020 tarihleri arasında merkezimizde aktif olarak kemoterapi alan ve birbirini takip eden en az iki vizitte nötropenik ateş yada Covid 19 tanısı almayan hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Numerik ve kategorik değişkenlerin kıyaslanması için sırasıyla Wilcoxon testi ve Mc-Nemar analizi kullanıldı. Analizler sonucunda çift yönlü p değeri raporlandı ve 0.05'in altında ki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 98 hasta dahil edilmiştir. Tüm grupta median takip süresi 20 gün idi (6-48). Hastaların ortanca yaşı 59 (28-82) olup, tüm grupta 52 (53%) erkek hasta ve 46 (%47) kadın hasta yer almaktaydı. Birinci vizitte granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF) verilen hasta sayısı 50 (%51) iken, ikinci vizitte G-CSF verilen hasta sayısı 37 (%38) idi (p=0.035). İkinci vizitte öksürük (%8 vs %1, p=0.039), balgam (%8 vs %0, p=0.016) ve halsizlik (%18 vs %8, p=0.004) şikayetlerinin birinci vizite kıyasla daha az olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hastaların Covid 19 semptomları açısından sorgulanması ve laboratuar olarak normal limitler içerisinde kalınarak kemoterapilerinin sorunsuz bir şekilde alabildikleri saptanmıştır. Ayrıca, G-CSF kullanım oranlarının ise pandemi öncesine göre literatürde belirtilen oranlardan daha fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, kanser, kemoterapi, G-CSF


Characteristics of Patients Who Received Chemotherapy During The Covid 19 Pandemic and Changes in Oncology Practice

Yusuf Açıkgöz1, Yakup Ergun2, Gökhan Uçar1
1Health Science University, Ankara City Hospital
2Batman State Hospital

INTRODUCTION: To determine the characteristics of patients who received chemotherapy in the pandemic center under Covid 19 pandemic conditions and to investigate the changes in oncology practice.
METHODS: The data of patients receiving chemotherapy in our center between 01.04.2020 and 20.05.2020 and who were not diagnosed with neutropenic fever or Covid 19 in at least two consecutive visits were retrospectively analyzed. Wilcoxon and Mc-Nemar tests were used for comparison of numerical and categorical variables, respectively. We reported two-sided p value and <0.05 were considered statistically significant
RESULTS: A total of 98 patients were included in the study. Median follow-up time was 20 days in the whole group (6-48). The median age of the patients was 59 (28-82), and there were 52 (53%) male patients and 46 (47%) female patients. While number of patients who received granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF) at the first visit was 50 (51%), number of patients who received G-CSF at the second visit was 37 (38%) (p = 0.035). Cough (8% vs 1%, p = 0.039), sputum (8% vs 0%, p = 0.016) and fatigue (18% vs 8%, p = 0.004) were found to be more common in the second visit compared to the first visit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was shown that patients could receive chemotherapy without any problems by examining for Covid 19 symptoms and with normal limits of laboratory. In addition, the rates of G-CSF use were found to be higher than the rates in the literature compared to the pre-pandemic.

Keywords: Covid 19, cancer, chemotherapy, G-CSF


Yusuf Açıkgöz, Yakup Ergun, Gökhan Uçar. Characteristics of Patients Who Received Chemotherapy During The Covid 19 Pandemic and Changes in Oncology Practice. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 532-538

Sorumlu Yazar: Yusuf Açıkgöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale