ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Hemodiyaliz hastalarında hiponatreminin kas kitlesine ve interdiyalitik kilo alımına etkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 17-23 | DOI: 10.5505/aot.2020.76148  

Hemodiyaliz hastalarında hiponatreminin kas kitlesine ve interdiyalitik kilo alımına etkisi

Kadir Gökhan Atılgan1, Mehmet Deniz Aylı1, Kübra Damla Ekenci2, Fevzi Coşkun Sökmen3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Ankara/Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ankara/Türkiye.
3Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği Ankara/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç:
Diyaliz öncesi serum sodyum değeri ile malnutrisyon, kas kitlesi, kas fonksiyonu değerlendirme parametreleri ve interdiyalitik kilo alımı arasındaki ilişki değerlendirildi.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntem:
Kesitsel planlanan çalışmaya 150 hemodiyaliz hastası dahil edildi. Değerlendirmede: malnutrisyon inflamasyon skoru, el kavrama kuvveti, orta üst-kol çevresi, triseps cilt kalınlığı; orta üst-kol kas çevresi, biyoelektiriksel impedans analizi (Yağ yüzdesi, yağsız vücut kitlesi, bazal metabolizma hızı, vücut kitle indeksi, toplam vücut suyu) bakıldı. Aylık bakılan diyaliz giriş SNa’nin altı aylık ortalaması alındı. Hastalar 136.84 mEq/L olan ortalama serum sodyum değerinin altında: Grup 1 ve üzerinde Grup 2’yi oluşturdu. Serum albümin, C reaktif protein ve diğer aylık rütin laboratuvar tetkikleri hasta dosyasından alındı. İnterdiyalitik kilo alımı: hastanın diyaliz öncesi kilosundan, diyaliz sonrası kilosu çıkarılarak hesaplandı.

BULGULAR: Bulgular:
Yaş ve cinsiyet uyumlu iki grup arasındaki tek anlamlı fark interdiyalitik kilo alımıydı (p < 0.001). Analizde serum sodyum değeri ile interdiyalitik kilo alımı arasında anlamlı ilişki (p < 0.001) ve ters orantı vardı (r= -0.311, p < 0.001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç:
Hemodiyaliz hastalarında giriş serum sodyum değeri ile inflamasyon, malnutrisyon, ve antropometrik ölçümlerimiz arasında ilişki bulunamadı. Hemodiyaliz giriş serum sodyum değeri ve interdiyalitik kilo alımı arasında negatif korelasyon vardır ve istatistiksel anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, hiponatremi, interdiyalitik kilo alımı, kas kitlesi.


Effect of hyponatremia on muscle mass and interdialytic weight gain in haemodialysis patients

Kadir Gökhan Atılgan1, Mehmet Deniz Aylı1, Kübra Damla Ekenci2, Fevzi Coşkun Sökmen3
1Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Nephrology Department Ankara/ Turkey
2Gazi University Faculty of Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics Ankara/ Turkey
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital Ankara/ Turkey

INTRODUCTION: Objective:
We evaluated the relationship between the pre-dialytic serum sodium value and malnutrition, the parameters of evaluating the muscular function, muscular mass or interdialytic weight gain.

METHODS: Material and Method:
150 haemodialysis patients were included in the study planned to be cross-sectional. In the evaluation; malnutrition-inflammation score, handgrip strength, mid arm circumference, triceps skinfold, mid arm muscle circumference, and bioelectrical-impedance analysis (fat percent, fat free mass, basal metabolism rate, body mass index, total body water) were considered and examined. The six-month average of the pre-dialytic serum sodium value, which is considered monthly, was taken. The patients under the average value of 136.84 mEq/L pre-dialytic serum sodium value were included in the Group 1 and those above it were included in the Group 2. Serum albumin, C-reactive protein and the other monthly routine laboratory examinations were taken from the patient’s follow-up file. Interdialytic weight gain was calculated by extracting the patient’s post-dialysis weight from the patient’s pre-dialytic weight.

RESULTS: Results:
The only significant difference between the two groups concordant according to the age and sex was interdialytic weight gain (p < 0.001). In the analysis, there was a significant relationship (p < 0.001) and inverse correlation (r= -0.311, p < 0.001) between pre-dialytic serum sodium value and interdialytic weight gain.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion:
No relationship was found between the pre-dialytic serum sodium value of the haemodialysis patients and inflammation, malnutrition and anthropometric measurements. There was a negative correlation between the pre-dialytic serum sodium value and interdialytic weight gain, and it was statistically significant.

Keywords: Haemodialysis, hyponatremia, interdialytic weight gain, muscle mass


Kadir Gökhan Atılgan, Mehmet Deniz Aylı, Kübra Damla Ekenci, Fevzi Coşkun Sökmen. Effect of hyponatremia on muscle mass and interdialytic weight gain in haemodialysis patients. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 17-23

Sorumlu Yazar: Kadir Gökhan Atılgan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale