ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderRobotik radikal prostatektomide vezikoüretral anostomozda kullanılan iki yönlü dikenli sütür ve monofilaman poliglekapron sütür kullanımının fonksiyonel sonuçlara katkısı [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 516-522 | DOI: 10.5505/aot.2020.72602  

Robotik radikal prostatektomide vezikoüretral anostomozda kullanılan iki yönlü dikenli sütür ve monofilaman poliglekapron sütür kullanımının fonksiyonel sonuçlara katkısı

Mehmet Yıldızhan, Erem Asil
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, prostat kanseri nedeniyle, robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RYLRP) ameliyatı uygulanan hastaları, vezikoüretral anostomozda (VÜA), çift yönlü dikenli sütür ile monofilament poliglekapron sütürün sistografideki anastomoz ve ameliyat süresi, anostomoz kaçağı, üriner inkontinans, hastanede yatış ve kateterizasyon süreleri açısından değerlendirmeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017-2020 yılları arasında RYLRP ameliyatı yapılan 118 hastanın (40 çift yönlü dikenli sütür, 78 monofilament poliglekapron sütür) verileri restrospektif olarak analiz edildi. Hastaların demografik bilgileri, kateterizasyon süreleri, sistografi çekilme zamanları ve üriner inkontinans durumları hastane veritabanı kullanılarak elde edildi. Tüm cerrahi işlemler Da-Vinci Xi robotik cerrahi sistemleri (Intuitive surgical, Sunnyvale, CA) kullanılarak tek cerrah tarafından gerçekleştirildi. Hastalar kullanılan sütür tipine göre iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Grup 1 deki 48 hastada (% 40,6) dikenli sütür ve Grup 2 deki 70 hastada (%59,4) ise monofilament poliglekapron sütür kullanılmıştır. Gruplardaki ortanca yaş dağılımı, Psa seviyesi, ameliyat öncesi Uluslararası erektil fonksiyon indexi (international index of erectile function-IIEF) skorları, ortanca tahmini kan kaybı miktarı benzerdi. Grup 1 ve Grup 2 de ortalama anostomoz süresi 13(8-25) ve 21(12-31) (p<0.001), ortanca konsol süreleri sırasıyla 21(12-31), 110(73-205) (p<0.001) olarak gözlendi. Grup 1 ve Grup 2 deki hastalarda; ortanca sondalı olma süresi sırasıyla 7(7-14) güne 8(7-30) gün (p<0.001), ortanca hastanede kalma benzerdi (p=0,249), ameliyat sonrası 7. günde çekilen sistogramdaki kaçak oranları sırasıyla 3 (%6.3)’a 15(%21.4) olarak gözlendi. Grup 1 ve Grup 2 deki hastalarda kontinans oranları sırasıyla; 1.ayda %77.1 (n=37), %75.7 (n=53); 3.ayda % 87.5 (n=42), %82.9 (n=58). Geç dönem postoperatif kontinans oranları dikenli sütür lehine anlamlı olacak şekilde yüksek iken (p=0,047), erken dönem kontinans oranları benzer bulunmuştur (p<0.001). Gruplarda bulunan hiçbir hastada mesane boynu kontraktürü izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Robotik cerrahi erken kontinans sağlanmasını hızlandırsa da, en uygun sütür tipinin seçilmesi, kontinansın erken edinilmesi için halen klinik açıdan önemlidir. Mevcut çalışma, dikenli sütürün monofilament sütüre kıyasla daha kısa anostomoz süreleri ve erken sonda çıkartılmasını sağladığını kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: anostomoz, robotik cerrahi, prostat kanseri, sütür tipleri


Functional outcome of vesicourethral anastomosis with bidirectional poliglecaprone vs. barbed polyglycaprone suture in robot-assisted radical prostatectomy

Mehmet Yıldızhan, Erem Asil
Ankara City Hospital, Urology Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate anostomosis time, anostomosis leakage status, length of catheterization, urinary continence recovery following robot-assisted radical prostatectomy (RARP) using monofilament polyglecaprone suture vs. barbed suture during vesicourethral anastomosis.
METHODS: The data of 118 patients (40 bidirectional barbed sutures, 78 monofilament polyglycapron sutures) who underwent RARP between 2017-2020 were analyzed retrospectively. Demographic information, length of catheterization, cystography times and urinary incontinence status of the patients were obtained using the hospital database. All of the surgical procedures were performed by a single surgeon using Da-Vinci Xi robotic surgical systems (Intuitive surgery, Sunnyvale, CA). The patients were divided into two groups according to the type of sutures used.
RESULTS: Median age, Psa level, preoperative International index of erectile function (IIEF) scores, prostate biopsy gleason scores, length of hospital stay and median blood loss were similar in the groups. Median anastomosis time 13 (8-25) and 21 (12-31) (p <0.001), median console times 21 (12-31), 110 (73-205) (p <0.001) were observed in group 1 and group 2, respectively. In Group 1 and 2; median catheterization time was 7 (7-14) days to 8 (7-30) days (p <0.001), and median hospitalization was similar (p = 0.259). Leakage rates on the 7th postoperative day were observed as 15 (21.4%) to 3 (6.3%), respectively. The continence rates of the patients in Group 1 and Group 2; 77.1% (n = 37), 75.7% (n = 53) at 1st month; In the 3rd month, 87.5% (n = 42), 82.9% (n = 58), respectively. While late postoperative continence rates were significantly higher in favor of barbed suture (p = 0.047), early continence rates were similar (p <0.001). None of the patients showed bladder neck contracture in two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The current study proves that the barbed suture provides shorter anostomosis times and early catheter removal compared to the monofilament suture.

Keywords: anostomosis, robotic surgery, prostate cancer, suture type


Mehmet Yıldızhan, Erem Asil. Functional outcome of vesicourethral anastomosis with bidirectional poliglecaprone vs. barbed polyglycaprone suture in robot-assisted radical prostatectomy. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 516-522

Sorumlu Yazar: Mehmet Yıldızhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale