ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The Comparison Betvveen 21 G and 22 G Injector Needles in the Fine-Needle Aspiration Biopsy of Thyroid Nodules [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 85-89

The Comparison Betvveen 21 G and 22 G Injector Needles in the Fine-Needle Aspiration Biopsy of Thyroid Nodules

Bilgin Kadri ARIBAŞ1, Dilek Nil ÜNLÜ1, Gürbüz DİNGİL1, Sevim ÖZDEMİR1, Pelin DEMİR1, Zekiye Pekol ŞİMŞEK1, Ümit ÜNGÜL1, Aliye Ceylan ZARALI1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA

Tiroid bezi nodüllerinin US kılavuzluğundaki ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yönteminde, 21 G ve 22 G enjektör iğnelerinin sitolojik açıdan karşılaştırılması, çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Eylül 2005-Ocak 2006 tarihleri arasında yeşil uçlu 21 G iğne ile yapılan 102 adet İİAB’nin (Grup 1), Şubat 2006-Mayıs 2006 tarihleri arasında siyah uçlu 22 G iğne ile yapılan 136 İİAB'nin (Grup 2) sitolojik sonuçlarını istatistiksel olarak inceledik. Olguların malign (pozitifj/benign (negatif) oranları Grup 1 ile Grup 2 arasında farklı değildi (p= 0.292). Yaş, cinsiyet, biyopsiyi yapanlar, kullanılan enjektörler, nodul boyutu ve özellikleri her iki grupta benzerdi (p> 0.05). Biyopsi sonuçları kan elemanları ve yetersiz materyal gelen olgular ile yalancı pozitif veya negatif olduğu takibinde anlaşılan olgular başarısız, doğru pozitif ve negatif çıkan olgular ise başarılı kabul edildi. Şüpheli malign sonucu gelenler dahil/hariç tutularak her iki durumda analiz yapılmıştır, iğne gruplan arasındaki başarı karşılaştırılmışım Olguların yaş ortalaması 47.5 ± 12.3 yaş (Grup 1 ’de 46.8 ± 12.5, Grup 2’de 48.0 ± 12.2), erkek/kadm olgu %30.8 (Grup 1 ’de %37.8, Grup 2’de %25.9) idi. Değerlendirmeye alınan Grup 1 olgularının %15.11 (13 olgu) başarısız, %84.9’u (73 olgu) başarılı, Grup 2 olgularının %8.3'ü (10 olgu) başarısız, %91.7’si (110 olgu) başarılı bulunmuştur. Grup 2 daha başarılı olmasına karşın, 2 grup arasında istatistiksel fark anlamlı bulunmamıştır (p= 0.127). Şüpheli malign olgular da dahil edildiğinde sonuç değişmemiştir (p= 0.102). Toplam 238 olguda, genel doğruluk %87.4, pozitif prediktif değer %100 ve negatif prediktif değer %85.0 bulunmuştur. Komplikasyon her iki grupta da görülmemiştir. Tiroid bezi İİAB’sinde 22 G siyah uçlu iğne ile 21 G yeşil uçlu iğne olgularına göre yüzde başarı oranı, istatistiksel fark önemli olmamasına karşın, daha fazla bulunmuştur. 21 G veya 22 G iğne ile daha ince iğne karşılaştırması, başarı oranını istatistiksel olarak anlamlı derecede artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid nodülü.

Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde 21 G ve 22 G Enjektör İğnelerinin Karşılaştırılması*

Bilgin Kadri ARIBAŞ1, Dilek Nil ÜNLÜ1, Gürbüz DİNGİL1, Sevim ÖZDEMİR1, Pelin DEMİR1, Zekiye Pekol ŞİMŞEK1, Ümit ÜNGÜL1, Aliye Ceylan ZARALI1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA

To compare cytological betvveen 21 G and 22 G injector needles in the US-guided fine-needle aspiration biopsy (FNAB) met-hod of thyroid gland nodules forms the basis of our study. We statistically evaluated cytological results of 102 FNAB performed vvith 21 G (green) needles betvveen 2005 September-2006 January (Group 1) and 136 FNAB vvith 22 G (black) needles betvveen 2006 February-2006 May (Group 2). The rates of maügnant (positive)/berıign (negative) were not different between Group 1 and Group 2 (p= 0.292). Age, gender, performers of FNAB, injectors used, size and features of nodules were similarat eithergroup (p> 0.05). The patients whose biopsy results were blood elements and non-diagnostic and who were found false positive or faise negative at follow-up were accepted unsuccess-ful, whereas the patients who were true positive or true negative were successful. Analysis was performed in both conditions where the patients diagnosed as suspected maiignant were included/excluded. Success was compared betvveen both needle groups. The mean age of the patients and male/women ratio were 47.5 ± 12.3 years (46.8 ± 12.5 in Group 1, 48.0 ± 12.2 in Group 2) and 30.8% (37.8% in Group 1, 25.9% in Group 2) respectiveiy. 15.1% (13 cases) of Group 1 was unsuccessful and 84.9% (73 cases) successful; whereas 8.3%> (10 cases) of Group 2 was unsuccessful and 91.7% (110 cases) successful. Although Group 2 was more successful; the statistical difference was not significant betvveen 2 groups (p= 0.127). The result was the same in including of suspected maiignant cases (p=0.102). İn total 238 cases, 87.4% in accuracy, 100% in positive predictive value, and 85.0% in negative predictive value were found. No complication was observed in either group. Success rate percent, despite not significant statistical difference, in the cases of thyroid FNAB vvith 22 G needles (black) was higher than that vvith 21 G needles (green). To compare 21 G or 22 G needles vvith the thinner needles can make significant increase in the success rate statistically.

Keywords: Thyroid, fine-needle aspiration biopsy, thyroid nodule.

Bilgin Kadri ARIBAŞ, Dilek Nil ÜNLÜ, Gürbüz DİNGİL, Sevim ÖZDEMİR, Pelin DEMİR, Zekiye Pekol ŞİMŞEK, Ümit ÜNGÜL, Aliye Ceylan ZARALI. Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde 21 G ve 22 G Enjektör İğnelerinin Karşılaştırılması*. Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 85-89
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale