ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderPeritoneal Mezotelyomanın Multimodal Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 511-515 | DOI: 10.5505/aot.2020.71931  

Peritoneal Mezotelyomanın Multimodal Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi

Özgen Ahmet Yıldırım1, Bülent Aksel2, Umut Demirci3
1Gazi Yaşargil Eğtim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Tıbbi Onkoloji, Diyarbakır
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Ankara
3Memorial Ankara Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) peritoneal mezotelyoma (PM) için önerilen tedavi yaklaşımıdır. Burada PM için multimodal tedavi deneyimimizi sunuyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2009 ve Aralık 2017 tarihleri arasında otuz sekiz hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların kliniko-patolojik özellikleri, tedavi sonuçları, tıbbi kayıtları ve intraoperatif peritoneal kanser indeksi (PCI) skorları geriye dönük olarak analiz edildi.
BULGULAR: Ortanca yaşı 61 (21-80) olan toplam 38 hasta (n = 22 kadın) değerlendirildi. 23 hastaya (% 60.5) SRC uygulandı ve 18 hastaya (% 47.3) SRC + HIPEC uygulandı. Postoperatif erken mortal vakalar (6 hasta) hariç tutulduktan sonra, adjuvan tedavi ile tedavi edilen hastalarda daha uzun OS elde edildi (p = 0.03). Morbid seyri olan hastalarda PCI değeri daha yüksekti. Obezite, diyabetes mellitus (DM) ve CA125 seviyeleri 1000 U / ml'nin üzerinde olan hastalarda morbidite daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adjuvan kemoterapinin SRC + HIPEC uygulanan PM hastalarında OS'yi iyileştirebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, DM, yüksek PCI değeri ve ameliyat öncesi CA125 düzeyleri 1000 IU / ml'nin üzerinde olan PM hastalarında çoklu tedavi dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: peritoneal mezotelyoma, sitoredüktif cerrahi, hipertermik intraperitoneal kemoterapi


Multimodality Treatment For Peritoneal Mesothelioma: A Single Center Experience

Özgen Ahmet Yıldırım1, Bülent Aksel2, Umut Demirci3
1Medical Oncology Division Of Department Of İnternal Medicine, Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır
2Department Of Surgical Oncology, Medical Sciences University, Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Ankara
3Department Of Medical Oncology, Memorial Ankara Hospital, Ankara

INTRODUCTION: Cytoreductive surgery (SRC) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) is the recommended treatment approach for peritoneal mesothelioma (PM). Here we present our multimodal treatment experience for PM.
METHODS: Thirty-eight patients were included in the study between January 2009 and December 2017. Clinico-pathological features and treatment results, medical records and intraoperative peritoneal cancer index (PCI) scores of the patients were analyzed retrospectively.
RESULTS: A total of 38 patients (n = 22 women) with a median age of 61 (21-80) were evaluated. SRC was applied to 23 patients (60.5%) and SRC + HIPEC was applied to 18 patients (47.3%). After excluding postoperative early mortal cases (6 patients), longer OS was achieved in patients treated with adjuvant therapy (p = 0.03). PCI value was higher in patients with morbid course. Morbidity was higher in patients with obesity, diabetes mellitus (DM) and CA125 levels above 1000 U / ml.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has shown that adjuvant chemotherapy can improve OS in PM patients receiving SRC + HIPEC. However, multimodal treatments should be carefully evaluated in patients with DM, high PCI, and preoperative CA125 levels above 1000 IU / ml.

Keywords: peritoneal mesothelioma, cytoreductive surgery, hypertermic intraperitoneal chemotherapy


Özgen Ahmet Yıldırım, Bülent Aksel, Umut Demirci. Multimodality Treatment For Peritoneal Mesothelioma: A Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 511-515

Sorumlu Yazar: Özgen Ahmet Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale