ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Hepatosellüler Kanserli Hastaların Demografik ve Laboratuar Verilerinin Retrospektiz Analizi: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 64-72 | DOI: 10.5505/aot.2019.69672

Hepatosellüler Kanserli Hastaların Demografik ve Laboratuar Verilerinin Retrospektiz Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Murat Bardakçı1, Yakup Ergün2, Kendal Yalçın3
1Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2SBÜ Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilimdalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatosellüler kanser (HSK) sıklıkla kronik karaciğer hastalığı ve siroz zemininde gelişen agresif bir tümördür. Bölgemizde farklı etyolojilere bağlı olarak gelişen hepatosellüler kanserin epidemiyolojik, klinik ve tümör özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2000-2015 yılları arasında hastanemiz gastroenteroloji bölümüne başvuran 18 yaş ve üstü, uluslararası kabul görmüş histolojik veya non-invazif kriterlere göre (EASL, AASLD) HSK tanısı olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya 377 hasta alınmış olup demografik, klinik ve laboratuar verileri retrospektif analiz edildi. Hastalar etyolojik nedenlerine göre gruplandırıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 58.70±12.50 yıl olup, %82.2'si erkekti. Hastaların büyük çoğunluğu şehir merkezinde yaşamakta olup, %67.6'sının eğitim seviyesi ilkokul veya daha düşük seviyedeydi. Hastaların %87'sinde HSK’nın siroz zemininde geliştiği görüldü. Etiyolojik nedenlere baktığımızda ise hastaların %57.8’i HBV’ye, % 15.6’sı HDV’ye, % 8.2’si HCV’ye, % 18.3’ü non-viral nedenlere bağlı geliştiği görüldü. Viral etiyolojilere bağlı HSK gelişen hastalarda ortalama enfeksiyon süresi 9.38±9.08 yıl olup, % 23.6’sı antiviral tedavi almaktaydı. Hastaların %72'sinin Child-Pugh skoru B ve C olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Viral hepatitler, HSK gelişiminde en önemli risk faktörü olup, HSK sıklıkla siroz zemininde gelişmektedir. Bu nedenle kronik viral hepatitli ve siroz hastalarının takip ve taraması büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde HSK’lı hastaların anti-viral tedavi kullanma oranlarının düşüklüğü ve yüksek Child-Pugh skoru ile başvurmaları bu konunun hala önemini koruyan ciddi bir sağlık problemi olduğunu göstermektedir. Viral hepatitler ile ilgili farkındalığın arttırılması, aşı programlarına hastaların teşviki ile HSK prevalansının azaltılacağı aşikar olup, siroz gelişen hastalarda da düzenli takip programlarıyla daha erken evrede HSK tanısı konup daha efektif tedavi seçenekleriyle uzun süreli sağ kalım elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hepatosellüler karsinom, etiyoloji, kronik viral hepatit, siroz

Retrospective Analysis of Demographic and Laboratory Data of Patients with Hepatocellular Carcinoma: Single Center Experience

Murat Bardakçı1, Yakup Ergün2, Kendal Yalçın3
1Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu State Hospital, Clinical Of Internal Medicine
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Diyarbakır

INTRODUCTION: Hepatocellular carcinoma (HCC) is an aggressive tumor that frequently occurs in the setting of chronic liver disease and cirrhosis. In this study, we aim to evaluate the etiologic factors associated with Hepatocellular carcinoma and their role on the clinical outcome and prognosis of the disease.
METHODS: A total of 377 patients were included in the study. Patient files were retrospectively analyzed. HCC was diagnosed based on radiologic, histologic, clinical and laboratory findings. Patients were grouped according to etiology.
RESULTS: The mean age of the patients was 58.70±2.50 years and 82.2% of them were male. The vast majority of the patients were living in the city center, and 67.6% of them had primary education or lower education level. It was seen that HCC developed in cirrhosis base in 87% of the patients. When we looked at the etiologic factors, 57.8% of the patients were found to develop due to HBV, 15.6% to HDV, 8.2% to HCV and 18.3% to non-viral causes. The mean duration of infection was 9.38±9.08 years and 23.6% were taking antiviral treatment in patients with HSC due to viral etiology.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Viral hepatitis is the most important risk factor for the development of HCC, and HCC often develops on the basis of cirrhosis. Therefore, the follow up and treatment of patients with chronic viral hepatitis and cirrhosis is of great importance. Patients with HCC in our region with low rates of anti-viral treatment and high Child-Pugh score suggest that this is still a serious health problem that is still important. Increased awareness of viral hepatitis is evident when the incidence of HCC is reduced by vaccination programs, and patients with cirrhosis will be diagnosed with HCC at an earlier stage with regular follow-up programs and will have a long-term survival benefit with more effective treatment options.

Keywords: Hepatocellular carcinoma, etiology, chronic viral hepatitis, cirrhosis

Murat Bardakçı, Yakup Ergün, Kendal Yalçın. Retrospective Analysis of Demographic and Laboratory Data of Patients with Hepatocellular Carcinoma: Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 64-72

Sorumlu Yazar: Yakup Ergün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale