ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Baş-boyun Lezyonlarının Teşhisinde ADC Eşik Değerlerinin Kullanımı: ADC Değeri Biyopsinin Yerini Alabilir mi? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 58-67 | DOI: 10.5505/aot.2022.68442

Baş-boyun Lezyonlarının Teşhisinde ADC Eşik Değerlerinin Kullanımı: ADC Değeri Biyopsinin Yerini Alabilir mi?

Funda Ulu Öztürk, Fuldem Dönmez, Şehnaz Tezcan, Muhteşem Ağıldere
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, baş boyun lezyonlarının doku karakterizasyonunda difüzyon ağırlıklı görüntülemenin kullanımını değerlendirmek adına, malign ve benign baş boyun lezyonları (grup A), lenfoma ve karsinom (grup B), malign ve benign lenf nodları (grup C) ayrımını yapabilmek için ADC değerleri arasındaki farklılıkları araştırdık ve bu ayrımlar için eşik değerler belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 88 hastadaki 95 lezyonu dahil ettik. 84 lezyon histopatolojik olarak doğrulandı. 1.5T MR ünitesinde 0, 400 ve 800 sn/mm2 b değerleri ile difüzyon ağırlıklı görüntüleme yapıldı. Gruplar Kruskal-Wallis testi kullanılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup A, grup B ve grup C'de istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Grup A'da maligniteyi öngörmek için 1.13×10-3 mm2/s'lik bir ADC değeri kullanıldığında, duyarlılık, özgüllük ve doğruluk sırasıyla %85.7, %71.7 ve %78.9 idi. Grup B'de ayrım yapmak için eşik değer olarak 0.85×10-3 mm2/s kullanıldığında en iyi sonuçlar %83,7 doğruluk, %92.9 duyarlılık ve %78,3 özgüllük ile elde edildi. Grup C'de ayrım yapmak için eşik değer olarak 0.95×10-3 mm2/s kullanıldığında en yüksek doğruluk %82.8, duyarlılık%90.5 ve özgüllük %71.4 ile elde edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Difüzyon ağırlıklı görüntüleme ADC değerleri kullanılarak baş ve boyun lezyonlarını karakterize etmek için kullanılabilir, ancak biyopsinin yerini alamaz.

Anahtar Kelimeler: Difüzyon ağırlıklı görüntüleme, baş ve boyun kitleleri, ADC eşik değeri, ADC ölçümü.

Value of ADC Thresholds to Diagnose Head and Neck Lesions: Can ADC Values Replace Biopsy?

Funda Ulu Öztürk, Fuldem Dönmez, Şehnaz Tezcan, Muhteşem Ağıldere
Department of Radiology, Başkent University Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed in this study to evaluate the usefulness of DWI in tissue characterization of head and neck lesions, to investigate the difference in ADC values for distinguishing malignant and benign head and neck lesions (groupA), lymphoma and carcinoma (groupB), malignant and benign lymph nodes (groupC) and to determine threshold values for these distinctions.
METHODS: We included 95 lesions in 88 patients. 84 lesions were histopathologically confirmed. DWI using single-shot echo-planar imaging with b factors of 0, 400 and 800 sec/mm2 were performed on 1.5TMR unit. Groups were compared using Kruskal-Wallis test.
RESULTS: Statistically significant difference was found in groupA, groupB and groupC. When an ADC value of 1.13×10-3 mm2/s was used for predicting malignancy in groupA, the sensitivity, specificity and accuracy were 85.7%, 71.7%, 78.9%, respectively. If 0.85×10-3 mm2/s was used as a threshold value for differentiating in groupB the best results were obtained with an accuracy of 83.7%, sensitivity of 92.9% and specificity of 78.3%. When 0.95×10-3 mm2/s was used as a threshold value for differentiating in group C the highest accuracy of 82.8%, with 90.5% sensitivity and 71.4% specificity was obtained.
DISCUSSION AND CONCLUSION: DWI can be used to characterize head and neck lesions based on ADC values, but cannot replace biopsy.

Keywords: Diffusion-weighted imaging, head and neck masses, ADC threshold, ADC measurement.

Funda Ulu Öztürk, Fuldem Dönmez, Şehnaz Tezcan, Muhteşem Ağıldere. Value of ADC Thresholds to Diagnose Head and Neck Lesions: Can ADC Values Replace Biopsy?. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 58-67

Sorumlu Yazar: Funda Ulu Öztürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale