ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Evaluation of Anesthesia Applications and Postoperative Care Results in Patients Who Underwent Reconstruction Surgery with Tumor Resection Prosthesis in Primary and Metastatic Bone Tumors [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 210-219 | DOI: 10.5505/aot.2023.67689

Evaluation of Anesthesia Applications and Postoperative Care Results in Patients Who Underwent Reconstruction Surgery with Tumor Resection Prosthesis in Primary and Metastatic Bone Tumors

Özge Çolakoğlu Yüce1, Dilek Kalaycı2, Gonca Oğuz2, Süheyla Ünver2
1Denizli Public Hospital Anesthesiology And Reanimation Department
2Ankara Abdurrahman Yurtarslan Oncology Education And Research Hospital Anesthesiology And Reanimation Department

INTRODUCTION: Patients scheduled for orthopedic oncological surgery often receive various treatments, such as chemotherapy or radiotherapy, before the operation. The treatments applied and related side effects, accompanying co-morbidities and the characteristics of the surgery to be performed affect the choice of anesthesia and require specificity. In this study, it was planned to retrospectively evaluate the patients who underwent tumor resection prosthesis with the diagnosis of primary or metastatic bone tumor in our hospital.
METHODS: 72 patients between the ages of 6-84 who underwent tumor resection prosthesis operation with the diagnosis of primary or metastatic bone tumor and who are in American Society of Anesthesiologists (ASA) I-III group were included in the present study. Demographic characteristics of patients, accompanying diseases, malignity diagnoses, ASA scores, surgical intervention carried out and anesthesia method, duration of anesthesia and operation, pre and postoperative hemoglobin values, amount of intraoperative bleeding, intraoperative fluid management and need for blood transfusion, need for and duration of postoperative intensive care and/or mechanic ventilation were recorded
RESULTS: The most frequently diagnosed primary bone tumor was osteosarcoma, and the most common operation was wide tumor resection and femoral proximal tumor resection prosthesis. Parameters such as duration of anesthesia, amount of bleeding, age, ASA, and comorbidity were shown to be associated with the need for postoperative mechanical ventilation or intensive care. In the postoperative analgesia methods applied to the patients, it was seen that the most frequently preferred method was intravenous analgesia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In orthopedic oncologic surgeries, anesthesia management should encompass evaluating the patient with a holistic approach starting from the preoperative period, and considering the need for postoperative analgesia and/or for intensive care in addition to intraoperative anesthesia. Communication between members of anesthesia and surgery teams is important for providing optimal surgical care.

Keywords: Bone neoplazms, reconstructıon surgery. anaesthesia. postoperatıve care, tumor resectıon, prosthesıs

Primer ve Metastatik Kemik Tümörlerinde Tümör Rezeksiyon Protezi ile Rekonstrüksiyon Cerrahisi Yapılan Hastalarda Anestezi Uygulamaları ve Postoperatif Bakım Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Özge Çolakoğlu Yüce1, Dilek Kalaycı2, Gonca Oğuz2, Süheyla Ünver2
1Denizli Devlet Hastanesi
2Ankara Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortopedik onkolojik cerrahi planlanan hastalar sıklıkla operasyondan önce kemoterapi veya radyoterapi gibi çeşitli tedaviler almaktadır. Uygulanan tedaviler ve bunlara bağlı yan etkiler, eşlik eden ko-morbiditeler ve yapılacak olan cerrahinin özellikleri anestezi seçimini etkileyerek spesifikleşmeyi gerektirir. Bu çalışmada, hastanemizde primer veya metastatik kemik tümörü tanısı ile tümör rezeksiyon protezi uygulanan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği tarafından Ocak 2015 ve Aralık 2016 tarihleri arasında Primer veya metastatik kemik tümörü tanısı ile tümör rezeksiyonu protez operasyonu uygulanan, American Society of Anesthesiologists (ASA) I-III grubunda yer alan 6-84 yaş arası 72 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları, malignite tanıları, ASA skorları, yapılan cerrahi girişim ve anestezi yöntemi, anestezi ve operasyon süresi, ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri, intraoperatif kanama miktarı, intraoperatif sıvı yönetimi ve kan transfüzyon ihtiyacı, ve postoperatif yoğun bakım ve/veya mekanik ventilasyon süreleri kaydedildi.
BULGULAR: En sık tanı alan primer kemik tümörü osteosarkom, en çok yapılan ameliyat ise geniş tümör rezeksiyonu ve femur proksimal tümör rezeksiyon protezi olarak bulundu. Anestezi süresi, kanama miktarı, yaş, ASA ve ek hastalık gibi parametrelerin postoperatif mekanik ventilasyon veya yoğun bakım ihtiyacıyla ilişkili olduğu gösterildi. Hastalarda uygulanan postoperatif analjezi yöntemlerinde ise en sık olarak intravenöz analjezi yöntemi tercih edildiği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortopedik onkolojik cerrahilerde anestezi yönetimi, preoperatif dönemden başlayarak hastayı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeyi, intraoperatif anesteziyle birlikte postoperatif analjezi ve / veya yoğun bakım gereksinimini belirlemeyi kapsamalıdır. Anestezi ve cerrahi ekip üyeleri arasında iletişim optimal onkolojik cerrahi bakımın sağlanması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kemik tümörleri, rekonstrüksiyon cerrahisi, anestezi, ameliyat sonrası bakım, tümör rezeksiyonu, protez

Özge Çolakoğlu Yüce, Dilek Kalaycı, Gonca Oğuz, Süheyla Ünver. Evaluation of Anesthesia Applications and Postoperative Care Results in Patients Who Underwent Reconstruction Surgery with Tumor Resection Prosthesis in Primary and Metastatic Bone Tumors. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 210-219

Corresponding Author: Dilek Kalaycı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale