ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Onkoplastik Meme Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Onkolojik Sonuçlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 16-24 | DOI: 10.5505/aot.2022.67209

Onkoplastik Meme Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Onkolojik Sonuçlar

Gamze Kızıltan1, Lütfi Doğan2, Mehmet Ali Gülçelik3, Cihangir Özaslan2
1SBU Dr AY Ankara Onkoloji EAH, Genel Cerrahi ABD, Ankara
2SBU Dr AY Ankara Onkoloji EAH, Cerrahi Onkoloji ABD, Ankara
3SBU Gülhane EAH, Cerrahi Onkoloji ABD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Onkoplastik meme cerrahisi, büyük tümörlerde bile iyi estetik sonuçlarla meme koruyucu cerrahi imkanı sağlayan bir tekniktir. Bu çalışma, onkoplastik meme cerrahisi ile tedavi edilmiş hastalarda uzun dönem onkolojik sonuçların değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 2007-2014 yılları arasında hastanemizde onkoplastik meme cerrahisi teknikleri kullanılarak opere edilmiş 230 meme kanseri hastasına ait veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu alanda yapılmış benzer çalışmaların çoğunda erken evre meme kanseri hastalarına ait veriler bulunmaktadır. Biz böyle bir kısıtlama yapmadan tüm hastalarımıza ait verileri değerlendirerek, tümör boyutunun bu tekniğin güvenilirliğini etkileyip etkilemediğini araştırdık.
Ayrıca, hasta ve tumor özellikleri, uygulanan cerrahi yöntem, cerrahi komplikasyonlar, patolojik sonuçlar ile lokal nüks ve sağkalım özellikleri incelendi.

BULGULAR: Median takip süresi 73 ay (aralık 7–149 ay) idi. 10 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %74.4 ve 10 yıllık toplam sağkalım oranı %80.0 olarak bulundu. 10 yıllık lokal nüks oranı %1.7 idi. Erken komplikasyon oranı %22.6% olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Onkoplastik meme cerrahisi, büyük tümörü olan hastalarda bile komplikasyon, lokal nüks ve sağkalım oranlarında olumsuzluğa neden olmadan güvenle uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Onkoplastik meme cerrahisi, Meme koruyucu cerrahi

Long-Term Oncological Outcomes for Patients Treated with Oncoplastic Breast-conserving Surgery

Gamze Kızıltan1, Lütfi Doğan2, Mehmet Ali Gülçelik3, Cihangir Özaslan2
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Dr AY Ankara Oncology Hospital, Ankara, TURKEY
2Department of Surgical Oncology, University of Health Sciences Dr AY Ankara Oncology Hospital, Ankara, TURKEY
3Department of Surgical Oncology, University of Health Sciences Gulhane Research and Treatment Hospital, Ankara, TURKEY

INTRODUCTION: Oncoplastic breast surgery is a safe and effective surgical technique that improves aesthetic outcomes and broadens the indication for breast-conserving surgery for larger tumors. The purpose of this study was to assess the long-term oncological results of oncoplastic breast-conserving surgery in breast cancer patients.
METHODS: This is a retrospective study of 230 breast cancer patients who underwent volume displacement oncoplastic breast surgery techniques between 2007 and 2014. Most of the similar studies had evaluated only patients with early-stage breast tumors. We did not limit our data due to the tumor stage to analyze all and see if tumor size affects the safety of this technique.
We explored patient and tumor characteristics, surgical treatments, surgery-related complications, and pathological outcomes. Moreover, disease-free survival, overall survival, and local recurrence rates of 10 years follow-up were also estimated.

RESULTS: The median follow-up time was 73 months (range 7–149 months). The 10-year disease free survival (DFS) rate was 74.4%, and 10-year overall survival (OS) was 80.0%. The 10-year local recurrence rate was 1.7%. The early complication rate was 22.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The oncoplastic breast-conserving surgery is a method that can be applied safely without unfavorable effects on local relapse and survival rates, even for large tumors.

Keywords: Breast Cancer, Breast-Conserving Surgery, Oncoplastic Breast Surgery

Gamze Kızıltan, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik, Cihangir Özaslan. Long-Term Oncological Outcomes for Patients Treated with Oncoplastic Breast-conserving Surgery. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 16-24

Sorumlu Yazar: Gamze Kızıltan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale