ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Fibrinojen-Albümin Oranının Prognostik Önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 147-158 | DOI: 10.5505/aot.2022.65037

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Fibrinojen-Albümin Oranının Prognostik Önemi

Hatice Yılmaz, Ali Aytaç, Büşra Niğdelioğlu, Özlem Yersal, Sabri Barutca
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibrinojen-albümin oranının (FAR) bazı kanserlerde prognoz ile yakından ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) FAR' ın prognostik önemi tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada FAR'ın KHAK' deki prognostik önemini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KHAK tanısı ile takip edilen 145 hasta geriye dönük olarak çalışmaya dahil edildi. Alıcı çalışma karakteristiği (ROC) eğrisi analizine göre FAR için optimal cutoff değerleri belirlendi ve hastalar düşük (< 0.138) ve yüksek (≥ 0.138) FAR gruplarına ayrıldı. C-reaktif protein (CRP)-albümin oranı (CAR), prokalsitonin-CRP oranı (PCR), prognostik beslenme indeksi (PNI) sırasıyla 0.646, 6.1 ve 33.9'luk bir kesme noktasına göre gruplandırıldı. Parametrelerin progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel sağkalım (OS) için prognostik önemlerini değerlendirmek için Cox regresyon analizleri kullanıldı.
BULGULAR: Hem PFS (sırasıyla p<0,001, p: 0,027, p: 0,003) hem de OS (sırasıyla p<0,001, p: 0,001, p<0,001) FAR, CAR, PCR yüksek olan grupta daha kısa bulundu. Hem PFS (p: 0.020) hem de OS (p: 0.001), PNI'si yüksek olan grupta, PNI'si düşük olan gruba göre daha uzun bulundu. Çok değişkenli analizde FAR ve PNI, hem PFS hem de OS için bağımsız bir prognostik faktör olarak bulundu (sırasıyla p: 0.039, p: 0.021; p: 0.034, p: 0.016).
TARTIŞMA ve SONUÇ: FAR ve PNI, KHAK' li hastalarda sağkalım sürelerini öngören bağımsız prognostik parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, inflamasyon mediatörleri, akciğer neoplazmı, prokalsitonin

Prognostic Significance of Fibrinogen-to-Albumin Ratio in Small Cell Lung Cancer

Hatice Yılmaz, Ali Aytaç, Büşra Niğdelioğlu, Özlem Yersal, Sabri Barutca
Department Of Medical Oncology, Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydın

INTRODUCTION: It has been found that fibrinogen-to-albumin ratio (FAR) is closely correlated with prognosis in some cancers. But prognostic importance of FAR in small cell lung cancer (SCLC) isn’t known completely. We aimed to show the prognostic importance of FAR in SCLC in this study.
METHODS: 145 patients followed up with diagnosis of SCLC were included in the study retrospectively. According to the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, the optimal cutoff values were determined for the FAR, and the patients were divided into low (< 0.138) and high (≥ 0.138) FAR groups. C-reactive protein (CRP)- albumin ratio (CAR), procalcitonin-CRP ratio (PCR), prognostic nutritional index (PNI) were grouped based on a cutoff point of 0.646, 6.1 and 33.9 respectively. Cox regression analyses were used for evaluating prognostic significances for progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) of parameters.
RESULTS: Both PFS (p<0.001, p: 0.027, p: 0.003, respectively ) and OS (p<0.001, p: 0.001, p<0.001, respectively) were found shorter in the group with higher FAR, CAR, PCR. Both PFS (p: 0.020) and OS (p: 0.001) were found to be longer in the group with higher PNI compared to the group with low PNI. In multivariate analysis, FAR and PNI were found as an independent prognostic factor for both PFS and OS (p: 0.039, p: 0.021; p: 0.034, p: 0.016, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: FAR and PNI are independent prognostic parameters predicting survival times in patients with SCLC.

Keywords: C-reactive protein, inflammation mediators, lung neoplasm, procalcitonin

Hatice Yılmaz, Ali Aytaç, Büşra Niğdelioğlu, Özlem Yersal, Sabri Barutca. Prognostic Significance of Fibrinogen-to-Albumin Ratio in Small Cell Lung Cancer. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 147-158

Sorumlu Yazar: Hatice Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale