ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Jukstakortikal Kondrosarkom: 52 Vakanın Analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 175-180 | DOI: 10.5505/aot.2021.64497

Jukstakortikal Kondrosarkom: 52 Vakanın Analizi

Recep Öztürk1, Kamil Amer2, Emin Kürşat Bulut1, Mahmut Nedim Aytekin3
1Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ankara
2Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi, Ortopedi Kliniği, Newark, NJ, USA
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Jukstakortikal (yüzey) kondrosarkom(JKK), kondrosarkomların daha çok genç erişkinlerde görülen çok nadir bir alt tipidir. Bu çalışmada JKK'ye ait demografik verilerin ve ortalama sağ kalım oranlarının raporlanması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sürveyans, Epidemiyoloji ve End Results (SEER) veritabanının en son versiyonu kullanılarak yapılan bu çalışmada, hastalar, cinsiyet, yaş, ırk/etnik köken, lezyonun vücutta yerleşim yeri, tümörün diferansiasyon derecesi, uygulanan cerrahiler ve takip süreleri altbaşlıklarında incelendi. Tanımlayıcı istatistikler ortalama ± standart sapma, sıklık ve yüzde olarak verildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 52 hasta dahil edildi, bu hastaların 16'sı kadın 36'i (%69) erkekti ve yaş ortalamaları 41,3±20,0 std (8-84 yaş arası) idi. Etnik köken açısından incelendiğinde en fazla beyaz ırkta (%84,6) görüldüğü saptandı. Tümöral lezyonların en sık görüldüğü lokalizasyon alt ekstremite uzun kemikleri ve ilişkili eklemleri(%50) idi. Tümör diferansiasyonları açısından incelendiğinde en sık düşük dereceli tümörler (tüm tümörlerin %45'i) görüldü. Ortalama takip süresi 125,5 ay (4-358 ay arası) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: JKK çok nadir bir kondrosarkom türüdür ve sıklıkla diğer kondrosarkom tiplerine göre daha düşük grade'li olarak görülür. Erkeklerde biraz daha sıktır. En sık alt ekstremiteye, özellikle de femur diafizine olmak üzere, uzun kemiklere yerleşim eğilimindedir.

Anahtar Kelimeler: Jukstakortikal kondrosarkom, SEER, demografi, sağkalım

Juxtacortical Chondrosarcoma: Analysis of 52 Cases

Recep Öztürk1, Kamil Amer2, Emin Kürşat Bulut1, Mahmut Nedim Aytekin3
1Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Orthopaedics And Traumatology, Ankara
2Rutgers New Jersey Medical School, Department of orthopedics, Newark, NJ, USA
3Ankara Yildirim Beyazit University, Orthopaedics And Traumatology, Ankara

INTRODUCTION: Juxtacortical (surface) chondrosarcoma (JCC) is a very rare subtype of chondrosarcoma, mostly seen in young adults. In this study, we aimed to report demographic data and avarage survival rates of JCC.
METHODS: In this study we used the latest version of the Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) database, patients were examined under the titles of gender, age, race / ethnic origin, lesion location in the body, degree of tumor differentiation, applied surgeries and follow-up periods. Descriptive statistics were given as mean ± standard deviation, frequency and percentage.
RESULTS: A total of 52 patients were included in the study, of which 16 were female and 36 were male (69%), with a mean age of 41.3 ± 20.0 years (range: 8-84 years). When examined for ethnicity, it was found that it was seen most in white race (84.6%).The most common localization of tumor lesions was the lower extremity long bones (50%).Low grade tumor (45% of all tumors) was the most common tumor differentiation. The mean follow-up was 125,5 months (range 4 to 358 months).
DISCUSSION AND CONCLUSION: JCC is a very rare type of chondrosarcoma, and often seen as lower grade compared to other types of chondrosarcoma. It's a little more common in men. It tends to settle on the long bones, most commonly on the lower extremity, especially the femoral diaphysis.

Keywords: Juxtacortical chondrosarcoma, SEER, demographic, survive

Recep Öztürk, Kamil Amer, Emin Kürşat Bulut, Mahmut Nedim Aytekin. Juxtacortical Chondrosarcoma: Analysis of 52 Cases. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 175-180

Sorumlu Yazar: Recep Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale