ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Adenomatoid Tumor of the Uterus: Report of a Rare Case VVhich Can Be Confused vvith Leiomyoma [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 28-31

Adenomatoid Tumor of the Uterus: Report of a Rare Case VVhich Can Be Confused vvith Leiomyoma

Ebru DEMİRALAY1, Özlem IŞIKSAÇAN ÖZEN2, Beyhan DEMİRHAN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Adenomatoid tümörler uterusun nadir görülen benign tümörleridir. Klinik, radyolojik ve makroskobik olarak leiomyom ile karışırlar. Histopatolojik olarak hemotoksiien-eosin kesitlerde epitelyal tümörlerden ayrımı gerekebilir. İmmünhistokimyasal ve ultrast-rüktürel çalışmalar bu tümörün mezotelyal kökenli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada leiomyom ön tanısı ile öpere edilmiş 48 yaşında bayan hastada uterus korpusunda saptanan adenomatoid tümör olgusu sunulmuştur, immünhistokimyasal olarak tümör hücreleri pansitokeratin ve mezotelyal antijen kalretinin ve HBME-1 ile kuvvetli pozitif boyandı. EM A, desmin, aktin, MOC-31, Ber-EP4, CD 15 ve CD 31 ile boyanma görülmedi. Bu sonuçlar olgunun adenomatoid tümör tanısını ve mezotelyal kökeni desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Adenomatoid tümör, leiomyom, uterus.

Uterusun Adenomatoid Tümörü: Nadir Görülen ve Leiomyom ile Karışabilen Olgunun Sunumu

Ebru DEMİRALAY1, Özlem IŞIKSAÇAN ÖZEN2, Beyhan DEMİRHAN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Adenomatoid tumors are rarely seen in the uterus and are often clinically, radiologically and macroscopically misinterpreted as leiomyomas. Histologically distinction from epithelial tumors is needed in hematoxlin and eosin sections. The immunohisto-chemical and ultrastructural studies suggest that these neoplasms have a mesothelial origin. İn this study vve report a 48 year-old patient vvith an adenomatoid tumor in the uterin corpus who vvas operated vvith the preoperative diagnosis of leiomyoma. Immu-nohistochemically, the neoplastic cells vvere stained strongly positive vvith pancytokeratin and the mesothelial antigen calretinin and HBME-1. EMA, desmin, actin, MOC-31, Ber-EP4, CD 15 and CD 31 vvere consistently negative. The immunohistochemicai results support the diagnosis of adenomatoid tumor and thus, the mesothelial origin.

Keywords: Adenomatoid tumor, leiomyoma, uterus.

Ebru DEMİRALAY, Özlem IŞIKSAÇAN ÖZEN, Beyhan DEMİRHAN. Uterusun Adenomatoid Tümörü: Nadir Görülen ve Leiomyom ile Karışabilen Olgunun Sunumu. Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 28-31
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale