ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Transrektal Prostat Biyopsisi Sonrası Enfeksiyonları Önlemek için Hangi Antibiyotik Profilaksisi Daha İyidir: Tek veya Kombinasyon? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 57-62 | DOI: 10.5505/aot.2021.59489

Transrektal Prostat Biyopsisi Sonrası Enfeksiyonları Önlemek için Hangi Antibiyotik Profilaksisi Daha İyidir: Tek veya Kombinasyon?

Cem Şah1, Deniz Abat2, Adem Altunkol3, Mehmet Salih Boğa4
1Özel Medline Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adana
2Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi̇, Üroloji̇ Kli̇ni̇ği̇, Hatay
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adana
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ultrason eşliğinde yapılan transrektal prostat biyopsisinde kullanılan üç farklı antibiyotik profilaksisinin etkinliğini karşılaştırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ultrason eşliğinde transrektal prostat biyopsisi yapılan hastalar çalışmaya alındı. Üç farklı antibiyotik profilaksisi uygulandı. Birinci gruptaki hastalar ağızdan 500 mg siprofloksasin aldı. İkinci gruptaki hastalar ağızdan 500 mg siprofloksasin ile birlikte tek doz 500 mg amikasini kas içi uygulama şeklinde aldılar. Üçüncü gruptaki hastalar ağızdan 500 mg siprofloksasin, tek doz 500 mg amikasin ve 500 mg metronidazolü damar içi uygulama yoluyla aldı. Ek olarak 3. gruptaki hastalara biyopsi işleminden hemen önce povidon – iyot ile rektal temizlik yapıldı. Biyopsi sonrası enfeksiyon görülme oranları, grupların demografik özelliklerine, son 6 ay içinde antibiyotik kullanımına, ek hastalıkların varlığına ve sonda kulanımına göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Birinci grupta 62, ikinci grupta 87 ve üçüncü grupta 91 hasta vardı. Biyopsi sonrası enfeksiyon 1. grupta 5 (%8,1) hastada, ikinci grupta 2 (%2,3) hastada ve 3. grupta 1 (%1,1) hastada görüldü. Enfeksiyon oranları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p: 0,049). Enfeksiyon için risk faktörleri olabilecek diabet varlığı, sonda kullanımı ve son 6 ay içinde antibiyotik kullanımı açısından gruplar arası farklılık saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transrektal prostat biyopsisiyle ilişkili enfeksiyonları önlemede kombine antibiyotik profilaksisi tek ajan antibiyotik profilaksisine göre daha etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Profilaksi, Antibiyotik, Prostat Biyopsisi

Which Antibiotic Prophylaxis is Better to Prevent Infections after Transrectal Prostate Biopsy: Single or Combination?

Cem Şah1, Deniz Abat2, Adem Altunkol3, Mehmet Salih Boğa4
1Urology Clinic, Medline Private Hospital, Adana, Turkey
2Urology Cli̇ni̇c, Ministry of Health İskenderun State Hospi̇tal, Hatay, Turkey
3Urology Clinic, University of Health Sciences Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey
4Urology Clinic, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effectiveness of three different prophylaxis methods after transrectal ultrasound-guided prostate biopsy.
METHODS: Patients who underwent a transrectal prostate biopsy were added to the study. Three different prophylactic antibiotic procedures were applied. In the first group, 62 patients received 500 mg ciprofloxacin orally, 87 patients in the second group received 500 mg ciprofloxacin orally plus one dose of 500 mg amikacin intramuscularly, and 91 patients in the third group received 500 mg ciprofloxacin orally plus one dose of 500 mg amikacin plus 500 mg metronidazole intravenously. Additionally, rectal cleansing with povidone-iodine was performed immediately before biopsy for patients in the third group. Demographic data, antibiotic use within the previous 6 months, comorbidite diseases, and presence of a urinary catheter were compared between the groups according to post-biopsy infection rates.
RESULTS: There were 62 patients in the first group, 87 patients in the second group and 91 patients in the third group. Post-biopsy infection was detected in 5 (8.1%) patients in the first group, 2 (2.3%) patients in the second group and 1 (1.1%) patient in the third group. There were statistically significant differences between the groups according to infection rates (p= 0.049). There were no significant differences between the groups according to the presence of diabetes, urethral catheterization and antibiotic use within the previous 6 months, which are risk factors for infection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Combination therapy is a more effective approach to prevent biopsy-related infectious complications than single agent therapy.

Keywords: Prophylaxis, Antibiotic, Prostate biopsy

Cem Şah, Deniz Abat, Adem Altunkol, Mehmet Salih Boğa. Which Antibiotic Prophylaxis is Better to Prevent Infections after Transrectal Prostate Biopsy: Single or Combination?. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 57-62

Sorumlu Yazar: Adem Altunkol, Türkiye
LookUs & Online Makale