ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Yetmiş Dil Skuamöz Hücre Karsinomu Hastasının Klinikopatolojik Özellikleri ve Sağ Kalım Sonuçları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 93-102 | DOI: 10.5505/aot.2022.59002

Yetmiş Dil Skuamöz Hücre Karsinomu Hastasının Klinikopatolojik Özellikleri ve Sağ Kalım Sonuçları

Selin Aktürk Esen1, Denizcan Hastürk2, Seda Kahraman3, Yakup Ergun4, Gökhan Uçar1, Yusuf Açıkgöz1, Emre Hafızoğlu1, Öznur Bal1, Efnan Algın1, Fahriye Tugba Köş1, Mehmet Sendur3, Doğan Uncu1
1Ankara Şehir Hastanesi, Medikal Onkoloji Bölümü
2Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bölümü
4Batman Eğitim Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu yazıda, lokal ileri dil skuamöz hücreli kanserlerin (DSCC) klinikopatolojik ve demografik özellikleri, tedavi rejimleri ve sağkalım özelliklerinin sunulması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2005 ile Haziran 2020 arasında medikal onkoloji kliniğinde takip edilen, patolojik olarak doğrulanmış lokal ileri DSCC'li hastaları içermektedir. Hastaların klinikopatolojik özellikleri ve tedavi yöntemleri hastanenin hasta kayıt veritabanından kaydedilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 42 erkek ve 28 kadın olmak üzere toplam 70 hasta dahil edildi. 5 yıllık gene sağ kalım (OS) %59 olarak bulundu. Medyan hastalıksız sağ kalım (DFS) 4.1 yıldı. Dil ön 2/3 tümörlerinde OS medyana ulaşamadı, dilin 1/3 arka tümörlerinde medyan OS 6.9 yıldı (p=0.046). Medyan OS ve medyan DFS açısından yaş grupları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Ancak dikkat çekici nokta, medyan DFS 45 yaş ve altındaki hastalarda, 45 yaşın üzerindeki hastalardan (2 yıla karşı 4,5 yıl) sayısal olarak daha kısaydı. Ayrıca hem medyan OS hem de medyan DFS kadınlarda numerik olarak daha kısaydı(sırasıyla, medyan OS: 4,1 yıla karşı 'ulaşılamadı', p=0,075; medyan DFS: 2,2 yıla karşı 5,9 yıl, p=0,349).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Oral kavite kanserleri ve orofaringeal kanserler başlıkları altında DSCC'yi ayrı bir başlık olarak inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu anlamda bu çalışma literatüre katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: oral kavite kanserleri, orofaringeal kanserler, dil squamoz hücreli kanseri

Clinicopathologİcal Features and Survival Outcomes of 70 Tongue Squamous Cell Carcinoma Patients

Selin Aktürk Esen1, Denizcan Hastürk2, Seda Kahraman3, Yakup Ergun4, Gökhan Uçar1, Yusuf Açıkgöz1, Emre Hafızoğlu1, Öznur Bal1, Efnan Algın1, Fahriye Tugba Köş1, Mehmet Sendur3, Doğan Uncu1
1Ankara City Hospital, Department Of Medical Oncology
2Ankara City Hospital, Department Of Internal Medicine
3Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Oncology
4Batman Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology

INTRODUCTION: In this article, it is aimed to present the clinicopathological and demographic characteristics, treatment regimens and survival characteristics of locally advanced tongue squamous cell cancers (TSCC).
METHODS: This retrospective study included patients with histologically confirmed locally advanced TSCC followed up at the medical oncology clinic between January 2005 and June 2020. Clinicopathological features and treatment modalities of the patients were recorded from the hospital's patient registry database. The obtained data were compared statistically
RESULTS: A total of 70 patients, 42 male and 28 female, were included in the study. The 5-year OS was found to be 59%. The median disease free survival (DFS) was 4.1 years. OS could not reach the median in the 2/3 anterior tumors of the tongue, while the median OS was 6.9 years in the 1/3 posterior tumors of the tongue (p=0.046). There was no statistically significant difference between age groups in terms of median OS and median DFS. But there was a remarkable point. The median DFS was numerically shorter in patients aged 45 years and younger than in patients over 45 years of age (2 years vs. 4.5 years). Also important here was that both the median OS and the median DFS were numerically worse in women (respectively, median OS: 4.1 years vs. not reached, p=0.075; median DFS: 2.2 years vs. 5.9 years, p=0.349).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are few studies that examine TSCC as a separate title under these headings of oral cavity cancers and oropharyngeal cancers. In this sense, this study will contribute to the literature.

Keywords: oral cavity cancers, oropharengeal cancers, tongue squamous cell cancers

Selin Aktürk Esen, Denizcan Hastürk, Seda Kahraman, Yakup Ergun, Gökhan Uçar, Yusuf Açıkgöz, Emre Hafızoğlu, Öznur Bal, Efnan Algın, Fahriye Tugba Köş, Mehmet Sendur, Doğan Uncu. Clinicopathologİcal Features and Survival Outcomes of 70 Tongue Squamous Cell Carcinoma Patients. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 93-102

Sorumlu Yazar: Selin Aktürk Esen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale