ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Osteolitik kemik metastazlarında farklı radyoterapi doz-fraksiyon şemaları sonrasında radyoterapiye yanıtın sübjektif ve objektif değerlendirmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 93-102 | DOI: 10.5505/aot.2019.56833

Osteolitik kemik metastazlarında farklı radyoterapi doz-fraksiyon şemaları sonrasında radyoterapiye yanıtın sübjektif ve objektif değerlendirmesi

Fatih Göksel1, Müge Akmansu2
1SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Osteolitik kemik metastazlı otuzdört hasta iki farklı 10fr×3 Gy ve 5fr×4 Gy’lik doz-fraksiyon şeması sonrası, tedavi cevabı yönünden kemik mineral dansitesi ve ağrı yanıtı yönünden değerlendirmek için çalışmaya alındı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların 18’i 10fr×3 Gy’lik ve 16’sı 5fr×4 Gy’lik radyoterapi tedavi kollarına alınmıştır. Palyatif ağrı tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesinde hastanın kendi değerlendirmesi esas alınılarak; 1. gün‘den 15. güne kadar günlük, son olarak 45. gün olmak üzere VAS ağrı skalası yönünden değerlendirildi. BMD tedavi öncesi ve tedaviden sonraki 6. ay olmak üzere DXA (dual enerji X-ray absopsiyometri) ile iki kez ölçüldü.
BULGULAR: Ağrının cevabında iki farklı doz-fraksiyon şemasında da zamanla istatistiksel anlamlı azalma olmasına rağmen, iki grup arasında istatistiksel bir fark bulunamadı (p=0,387). 10fr×3 Gy’lik doz-fraksiyon şemasında osteolitik alanlarda BMD’de ortalama %23,4’lük istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülürken (p<0,0001), 5fr×4 Gy’lik doz-fraksiyon şemasında da BMD’de ortalama %19,9’lik anlamlı bir artış tespit edildi (p<0,0001). İki farklı doz-fraksiyon şeması arasında tedavi cevabı yönünden BMD’de istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,605).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Osteolitik kemik metastazlarında iki farklı 10fr×3 Gy ve 5fr×4 Gy’lik doz-fraksiyon şeması sonrası ağrı cevabı ve BMD yönünden birbirine üstünlükleri bulunmamıştır. Kemik mineral dansitometre ölçümleri, radyoterapi tedavi cevabını bölgesel olarak daha hassas ve objektif olarak gösterebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral dansitometre, kemik metastazı, palyatif radyoterapi, fraksiyon, ağrı

Subjective and objective evaluation of response to radiotherapy after different radiotherapy dose - fraction schemes in osteolytic bone metastases

Fatih Göksel1, Müge Akmansu2
1SBU Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department Of Radiation Oncology Ankara
2Department of Radiation Oncology, Gazi University Medical Faculty, Ankara

INTRODUCTION: Thirty - four patients with osteolytic bone metastasis were included in the study to evaluate bone mineral density and pain response in terms of treatment response after two different 10fr × 3 Gy and 5fr × 4 Gy dose-fraction schemes.
METHODS: 18 of the patients have taken 10fr×3 Gy and 16 of them have taken 5fr×4 Gy radiotherapy treatment. Having taken the patient’s self evaluation as basis in the pain tratment efficiency; the pain intensity is evaluated with respect to VAS pain scale from 1st day to 15 day daily, and finally at 45th day. BMD is measured with DXA (dual energy X-ray absorptiometry) two times; before treatment and after 6 months.
RESULTS: Even though there is a significant statistical decrease in the two different dose-fraction treatment with respect to time, no difference is found between the two groups (p=0.387). It is evaluated that BMD has a 23.4% increase in the 10fr×3Gy dose-fraction treatment group (p<0.0001); where it has a 19.9% increase in the 5fr×4 Gy dose-fraction treatment group (p<0.0001). There is not a significant difference with respect to treatment response between the two dose-fraction treatment groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No predominance is found with respect to pain response and BMD between 10fr×3 Gy and 5fr×4 Gy dose-fraction treatment groups. Bone mineral density measurements locally indicates radiotherapy response more precisely.

Keywords: Bone mineral densitometry, bone metastases, palliative radiotherapy, fractionation, pain

Fatih Göksel, Müge Akmansu. Subjective and objective evaluation of response to radiotherapy after different radiotherapy dose - fraction schemes in osteolytic bone metastases. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 93-102

Sorumlu Yazar: Fatih Göksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale