ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderRektum Kanseri Nedeniyle Aşağı Anterior Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Laparoskopik ve Açık Tekniğin Karşılaştırılması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 63-73 | DOI: 10.5505/aot.2021.54871  

Rektum Kanseri Nedeniyle Aşağı Anterior Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Laparoskopik ve Açık Tekniğin Karşılaştırılması

Yavuz Selim Kahraman1, Onur Can Güler2, Bülent Aksel3, Lütfi Doğan3, Cihangir Özaslan3
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Rektum kanseri cerrahisinde laparoskopik yaklaşım standart olmaya başlamıştır. Bu çalışmada rektum kanseri nedeniyle laparoskopik aşağı anterior rezeksiyon yapılan grup ile laparotomi ile aşağı anterior rezeksiyon(AAR) yapılan grubun erken dönem hasta özellikleri, postoperatif komplikasyonlar ve patolojik verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Ocak 2012 ile Aralık 2015 tarihleri arasında rektum kanseri tanısı ile aynı cerrahi ekip tarafından laparoskopik veya açık AAR uygulanan ardışık 201 hastanın; cinsiyet, yaş, tümör yerleşimi, erken dönem komplikasyonları ve patolojik verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 93 (%46,6) laparoskopik, 108(%53,4) açık cerrahi teknik ile AAR uygulanan toplam 201 hasta dahil edilmiştir. Her iki grupta da ameliyat sonrası erken dönemde mortalite görülmemiştir. Post operatif morbidite (enfeksiyon, ileus-subileus, anastomoz kaçağı, stoma komplikasyonları) laparoskopi grubunda 12 (%12,9) hastada, açık cerrahi grubunda 21 (%19,4) saptanmıştır(p>0,05). Her iki grupta diseke edilen ortalama lenf nodu sayısı benzer bulunmuştur (13.04±7.29 ve 13.24±6.58) (p=0,525). Distal cerrahi sınır (DCS) karşılaştırılıdığında laparoskopik cerrahi grubunun daha uzak DCS mesafesi olduğu bulunmuştur (3.81±1.82 cm ve 3.04±1.81cm, p<0,001). Radyal cerrahi sınır (RCS) laparoskopik cerrahi grubunda daha uzak bulunmuştur(1.89±1.01 cm ve 1.45±0.79 cm, p<0,001). DCS ve RCS pozitifliği laparoskopik ve açık cerrahi grubunda hiçbir olguda saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik rektum kanseri cerrahisi yüksek hacimli kurumlarda ve deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirildiğinde erken dönem klinik sonuçlar ve onkolojik veriler açısından açık rektum cerrahisine göre özellikle DCS ve RCS ‘ın genişliği olarak avantaj sağladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: rektum kanseri, laparoskopi, low anterior rezeksiyon.


A Comparison of Laparoscopic and Open Technique in Patients with Low Anterior Resection due to Rectal Cancer

Yavuz Selim Kahraman1, Onur Can Güler2, Bülent Aksel3, Lütfi Doğan3, Cihangir Özaslan3
1Department of General Surgery, Surgical Oncology Discipline, Sakarya University Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Resarch Hospital, Ankara, Turkey
3Department of General Surgery, Surgical Oncology Discipline, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Resarch Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic approach in rectal cancer surgery has been become the standard technic.In present study, it was aimed to compare the patients characteristics, postoperative complications and pathological data of the group that underwent laparoscopic low anterior resection (LAR) and underwent LAR by laparotomy(open) due to rectum cancer.
METHODS: In present study, between January 2012 and December 2015, laparoscopic or open LAR was performed by the same surgical team to 201 consecutive patients who diagnosed as rectal cancer. These patients’ gender, age, tumor location, early period complications and pathological datas were evaluated retrospectively.
RESULTS: A total of 201 patients who underwent LAR with 93 (46.6%) laparoscopic and 108 (53.4%).Open surgical techniques were included in the study.There was no mortality in the early postoperative period in either group. Postoperative morbidity (infection, ileus-subileus, anastomotic leakage, stoma complications) was detected in 12 (12.9%) patients in the laparoscopy group and 21 (19.4%) in the open surgery group (p> 0.05).The mean number of dissected lymph nodes in both groups was similar (13.04 ± 7.29 and 13.24 ± 6.58) (p = 0.525). When the distal resection margin (DRM) was compared, the laparoscopic surgery group was found to have a statistically significant farther DRM distance (3.81 ± 1.82 cm vs 3.04 ± 1.81 cm), (p <0.001).The circumferential resection margin (CRM), was more distant in the laparoscopic surgery group (1.89 ± 1.01 cm and 1.45 ± 0.79 cm, p <0.001). DRM and CRM positivity was not detected in anycase in either group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When laparoscopic rectum cancer surgery is performed in high-volume institutions and by experienced surgeons, it is seen that it provides an advantage in terms of early clinical results and oncological data compared to open rectal surgery, especially in terms of DRM and CRM width.

Keywords: rectum cancer, laparoscopy, low anterior resection.


Yavuz Selim Kahraman, Onur Can Güler, Bülent Aksel, Lütfi Doğan, Cihangir Özaslan. A Comparison of Laparoscopic and Open Technique in Patients with Low Anterior Resection due to Rectal Cancer. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 63-73

Sorumlu Yazar: Yavuz Selim Kahraman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale