ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderEvre I Over Granüloza Hücre Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 12-16 | DOI: 10.5505/aot.2017.51423  

Evre I Over Granüloza Hücre Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri

Yakup Bozkaya, Mutlu Doğan, Nebi Serkan Demirci, Gokmen Umut Erdem, Nuriye Yıldırım Özdemir, Nurullah Zengin
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Bolumu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizdeki evre 1 over granüloza hücreli tümör (GHT) hastaların klinik verileri eşliğinde tedavi ve takip uygulamaları ile bunların sonuçları tartışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2006 - Aralık 2015 yılları arasında kliniğimizde evre 1 GHT tanısı alan 15 hasta klinikopatolojik özellikleri, uygulanan tedaviler ve uzun süreli takip sonuçları açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Medyan yaşı 52 (24-71) idi. FIGO Evreleme Sistemine göre 9 hasta evre IA iken 6 hasta evre IC idi. Hastaların yarısı (53.3%) uterin kanama ile başvurdu. En sık (73.3%) yerleşim yeri ise sol over idi. Cerrahi tedavi olarak 10 hastaya total abdominal histerektomi+ bilateral salpingooferektomi+bilateral pelvik-paraaortik lenf nodu diseksiyonu+omentektomi, 2 hastaya sadece total abdominal histerektomi+bilateral salpingooferektomi ve 3 hastaya ise fertilite koruyucu cerrahi uygulanmıştı. 3 hastada perinöral invazyon (PNI) ve 2 hastada lenfovasküler invazyon (LVI) saptandı. Endometrium histopatolojik değerlendirilmesinde, 6 hasta ile en fazla basit atipisiz hiperplazi saptandı. Toplam yedi hastaya adjuvan tedavi olarak 3 kür [Bleomisin, Etoposid, Sisplatin (BEP)] kemoterapi rejimi verildi. Medyan takip süresi 77.9 ay (4.1-108.5 ay) ve genel sağkalım 77.9 ay (95% CI, 39.6-116.3)idi. Takiplerde hiçbir hastada nüks gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Over GHT nadir görülmektedir. Erken evre hastalarda adjuvan tedavi uygulanacak hastaları belirlemek üzere yüksek riskli grubunu saptamak için randomize çok merkezli prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Over granüloza hücreli tümör, histerektomi, salpingooferektomi, adjuvan kemoterapi


The Clinicopathological Characteristics of Stage I Granulosa Cell Ovarian Cancer

Yakup Bozkaya, Mutlu Doğan, Nebi Serkan Demirci, Gokmen Umut Erdem, Nuriye Yıldırım Özdemir, Nurullah Zengin
Ankara Numune Education And Research Hospital, Department Of Medical Oncology

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the clinicopathological characteristics of patients with stage 1 granulosa cell ovarian carcinoma (GCOC).
METHODS: Between July 2006 – December 2015, the clinical and pathological parameters, treatment features and long term follow up outcomes of 15 patients with stage 1 GCOC were evaluated retrospectively.
RESULTS: : Median age was 52 (24-71).According to FIGO staging system, 9 patients had stage 1A disease and 6 patientshad stage IC GCOC. Half of (53.3%) of the patients presented with uterine bleeding (53.3%) and left over (73.3%) was the most common localization. Ten patients had abdominal hysterectomy-bilateral salphingoopherectomy-pelvic paraaortic lymph node dissection-omentectomy and whereas 3 patients had total abdominal hysterectomy-bilateral salphingoopherectomy and 2 patients had fertility sparing surgery as a surgical procedure. 3 patients had perineural invasion, 2 patients had lymphovascular invasion.Histopathological evaluation of endometrium revealed simple hyperplasia without atypia in 6 patients. As adjuvant setting, 7 patients received 3 cycles of chemotherapy [bleomycin +etoposid+ cisplatin (BEP)]. Median follow up was 77.9 months (4.1 max=18.5 month) and median overall survival was 77.9 ay (95% CI, 39.6-116.3). None of the patients relapsed durring follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Over granulosa cell carcinoma is rare. Randomized prospective clinical trials are needed to find out the high risk group for adjuvant chemotherapy.

Keywords: Ovarian granulosa cell tumors, hysterectomy, salpingo-oophorectomy, adjuvant chemotherapy


Yakup Bozkaya, Mutlu Doğan, Nebi Serkan Demirci, Gokmen Umut Erdem, Nuriye Yıldırım Özdemir, Nurullah Zengin. The Clinicopathological Characteristics of Stage I Granulosa Cell Ovarian Cancer. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 12-16

Sorumlu Yazar: Yakup Bozkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale