ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Steroide Dirençli İmmun Trombositopeni Tedavisinde Eltrombopag Etkinliği: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 74-78 | DOI: 10.5505/aot.2021.50103

Steroide Dirençli İmmun Trombositopeni Tedavisinde Eltrombopag Etkinliği: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi

Jale Yıldız1, Merve Aksu Söyler2, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Bahar Uncu Ulu1, Mehmet Bakırtaş1, Derya Şahin1, Hikmettullah Batgi1, Alparslan Merdin1, Dicle İskender1, Merih Kızıl Çakar1, Mehmet Sinan Dal1, Fevzi Altuntas1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: İdiopatik trombositopenik purpura olarak da adlandırılan immün trombositopeni (ITP), derin trombositopeni ve hayatı tehdit edici kanamalarla seyredebilen bir klinik tablodur. Birinci basamakta kullanılan tedavilere yanıtsız hastalarda son 10 yıldır kullanılmaya başlanan trombopoetin reseptör analogları rompilostim ve eltrombopag etkinliği kanıtlanmış yeni ajanlardır. Bu çalışmadaki amacımız steroide dirençli ITP hastalarında eltrombopag etkinliğini ve yan etkilerini gerçek yaşam verileriyle değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ocak 2012 – Eylül 2020 tarihleri arasında ITP tanısı ile tedavi edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi ile yapılmıştır. 18 yaş altı ve ITP dışı endikasyonla eltrombopag kullanan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen 31 hastanın ortanca yaşı 60’dı (25-87). Bu hastaların 18’i (%58.0) kadındı. En az bir komorbiditesi olan hasta sayısı 19’du (%61.2). Hastaların tamamı ITP tedavisi için birinci sırada glukokortikosteroid tedavisi almıştı. Steorid tedavisine dirençli olan bu hastaların 16’sına (%51.6) ikinci sıra tedavi olarak splenektomi uygulanmıştı. Eltrombopag öncesinde ortanca trombosit değeri 11x109/L (1x109/L - 46x109/L) iken 24 (%77.4) hastada tedaviye yanıt görülmüştü. Yanıt elde edilen hastalarda ortanca 17.günde (3-57.gün) trombosit sayısı 50x109 üzerine çıkmıştı. Bu hastaların 16’sında (%51.6) 50 mg/gün, yedisinde (%22.5) 25 mg/gün, ve bir (%3.2) hastada ise 75 mg/gün eltrombopag tedavisi ile yanıt elde edilmişti. İki (%6.4) hastada grade 1 karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme görülmüştü. Yan etki nedeniyle tedaviye devam edemeyen ya da tedaviye ara veren hastamız ise yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eltrombopagin ITP tedavisi için daha önce çoklu basamak tedavi almış olan hasta grubunda bile etkin ve güvenli bir seçenek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ITP, eltrombopag, trombopoetin reseptör analogları, splenektomi

Efficacy of Eltrombopag in the Treatment of Steroid Resistant Immune Thrombocytopenia: A Retrospective Single Center Experience

Jale Yıldız1, Merve Aksu Söyler2, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Bahar Uncu Ulu1, Mehmet Bakırtaş1, Derya Şahin1, Hikmettullah Batgi1, Alparslan Merdin1, Dicle İskender1, Merih Kızıl Çakar1, Mehmet Sinan Dal1, Fevzi Altuntas1
1Department of Hematology, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Immune thrombocytopenia (ITP), which is also used as idiopathic thrombocytopenic purpura, is a clinical condition that can progress with severe thrombocytopenia and life-threatening bleeding. Thrombopoetin receptor analogues such as rompilostim and eltrombopag, which have been used in the last 10 years, are new agents with proven efficacy. Our aim in this study is to evaluate the efficacy and toxicity of eltrombopag in steroid resistant ITP patients with real life data.
METHODS: This study was conducted with a retrospective evaluation of patients treated with a diagnosis of ITP between January 2012 and September 2020. Patients under 18 years of age and using eltrombopag for non-ITP indications were excluded from the study.
RESULTS: The median age of 31 patients included in our study was 60 (25-87). Eighteen (58.0%) of these patients were women. The number of patients with at least one comorbidity was 19 (61.2%). All of the patients had received glucocorticosteroid treatment in the first line for ITP treatment. Splenectomy was applied as a second line treatment to 16 (51.6%) of these patients who were resistant to steroid treatment. Before eltrombopag, the median platelet value was 11x109/L (1x109/L - 46x109/L), while 24 (77.4%) patients responded to the treatment. In patients with a response, the median day 17 (day 3-57) thrombocyte count increased over 50x109/L. Sixteen of these patients (51.6%) had a response of 50 mg/day, seven (22.5%) 25 mg/day, and one (3.2%) patient 75 mg/day eltrombopag treatment. Two (6.4%) patients had an increase in grade 1 liver function tests. There was no patient who could not continue or interrupted the treatment due to side effects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been observed that eltrombopag treatment is an effective and safe option even in the group of patients who have previously received multiple-line therapy in ITP treatment.

Keywords: ITP, eltrombopag, thrombopoetin receptor analogues, splenectomy

Jale Yıldız, Merve Aksu Söyler, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Derya Şahin, Hikmettullah Batgi, Alparslan Merdin, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas. Efficacy of Eltrombopag in the Treatment of Steroid Resistant Immune Thrombocytopenia: A Retrospective Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 74-78

Sorumlu Yazar: Jale Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale