ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Neoadjuvan Kemoterapi Rejimi 'sisplatin doksorubisin' ve Cerrahinin Ardından Anaplastik Tiroid Kanseri Olan Bir Hastanın Sağkalımı - Bir Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 539-542 | DOI: 10.5505/aot.2020.49932

Neoadjuvan Kemoterapi Rejimi 'sisplatin doksorubisin' ve Cerrahinin Ardından Anaplastik Tiroid Kanseri Olan Bir Hastanın Sağkalımı - Bir Olgu Sunumu

Gökhan Giray Akgül1, Ebru Esen1, İsmail Ertürk2, Müjdat Turan1, Melih Akıncı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkolojiji Bilim Dalı, Ankara

Anaplastik tiroid karsinomu (ATC), etkili sistemik tedavileri olmayan nadir görülen, ölümcül bir hastalıktır. ATC genellikle hızlı büyüyen tiroid kitlesi ile birlikte özofagus ve trakeadaki kitle etkisine bağlı olarak disfaji, disfoni veya ses kısıklığı, stridor ve dispne semptomlarına neden olan lokal semptomlarla gösterir.
Boyunda şişlik nedeniyle hastanemize sevk edilen 56 yaşındaki kadın hasta olgusunu sunuyoruz. Tiroidde boynunun sol tarafında palpe edilebilen, sert, hareketsiz bir tümör ve palpe edilebilen, hareketsiz bir lenf nodu saptandı. Hastaya birinci basamak tedavi olarak 75 mg / m2 / gün cisplatin, 21 günde bir doksorubisin 60 mg / m2 / gün 21 günde bir 6 kür kemoterapi rejimi uygulandı. 6 kür kemoterapi sonrası F18-FDG-PET’ de kitle saptanmadı. Radyolojik olarak tam remisyon sağlandı. Hasta 2 hafta sonra opere edildi. Total tiroidektomi, bilateral santral ve sol modifiye radikal servikal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Cerrahi olarak tam R0 rezeksiyonu sağlandı.
Sağkalım açısından en iyi sonuçlar, cerrahi, eksternal radyoterapi ve kemoterapiyi birleştiren multidisipliner bir tedavi ile elde edilir. Fakat multidisipliner tedaviye rağmen, tedaviye yanıtlar umut verici değildir. Birinci basamak neadjuvan kemoterapi rejimleri, özellikle cerrahi tam R0 rezeksiyon şansı az olan hastalarda tercih edilebilir bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anaplastik Tiroid Kanseri, Neoadjuvan Kemoterapi, Neoadjuvan Tam Yanıt

Survival of a Patient with Anaplastic Thyroid Cancer Following Neoadjuvant Chemotherapy Regimen ‘cisplatin doxorubicin’ And Surgery - A Case Report

Gökhan Giray Akgül1, Ebru Esen1, İsmail Ertürk2, Müjdat Turan1, Melih Akıncı1
1University of Health Sciences Gulhane Training and research hospital. Department of Surgical Oncology
2University of Health Sciences, Gulhane Training and Research Hospital. Department of Medical Oncology

Anaplastic thyroid carcinoma(ATC) is a rare, lethal disease with no effective systemic therapies. ATC usually manifests itself with the local symptoms due to a rapidly enlarging thyroid mass, that causing dysphagia, dysphonia or hoarseness, stridor, and dyspnea symptoms due to mass effect on the esophagus and trachea.
We report the case of a 56 year-old woman who was referred to our hospital due to swelling in the neck. A palpable, hard, immobile tumor was observed in the left side of his neck in thyroid, along with a swollen, palpable, immobile lymph node. The patient underwent chemotherapy regimen as cisplatin 75 mg/m2/day at D1, doxorubicin 60 mg/m2/day D1, every 21 days) regimen as first-line therapy for six cycles. No mass was detected in F18- FDG-PET after six cycled of chemotherapy. Complete remission was achieved radiologically. The patient underwent surgery after two weeks. Total thyroidectomy, bilateral central and left modified radical cervical lymph node dissection were performed. A surgical complete R0 resection was achieved.
The best results in terms of survival are obtained with a multidisciplinary treatment combining surgery, external beam radiotherapy and chemotherapy. Despite multidisciplinary treatment, responses to treatment are not promising. Neoadjuvant chemotherapy can be a preferable choice especially for the one who have a little chance for surgical complete R0 resection.

Keywords: Anaplastic Thyroid Cancer, Neoadjuvant Chemotherapy, Neoadjuvant Complete Response

Gökhan Giray Akgül, Ebru Esen, İsmail Ertürk, Müjdat Turan, Melih Akıncı. Survival of a Patient with Anaplastic Thyroid Cancer Following Neoadjuvant Chemotherapy Regimen ‘cisplatin doxorubicin’ And Surgery - A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 539-542

Sorumlu Yazar: Gökhan Giray Akgül, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale