ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Nötrofil-Lenfosit Oranının Prognostik Önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 250-255 | DOI: 10.5505/aot.2020.49369  

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Nötrofil-Lenfosit Oranının Prognostik Önemi

Mustafa Altınbaş1, Mevlüde İnanç2, Cengiz Karaçin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son dönemde immünoterapilerin sağkalıma küçük bir katkısı olsa da küçük hücreli akciğer kanserinde halen yeni tedavilere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) bilinen prognostik faktörlere ek olarak bir sistemik inflamatuar indeks olan nötrofil-lenfosit oranının (NLO) prognostik öne¬mini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 203 KHAK’li hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, tedavi rejimleri, hastalık progresyon ve eksitus tarihleri hastane otomasyon sisteminden veya hasta dosyalarından elde edildi. Genel sağkalımı (OS) etkileyen faktörler tek değişkenli analizle saptandıktan sonra bağımsız prognostik faktörlerin tespiti için çok değişkenli Cox regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Ortalama yaş 58±9,3 idi. Hastaların %91,6’sı erkek idi. Hastaların %64,5’i yaygın hastalık evresindeydi. En sık uygulanan kemoterapi rejimi cisplatin + etoposid, ortanca kür sayısı 6 idi. Objektif yanıt oranı (ORR) %65,7 idi. Çok değişkenli Cox regresyon analizi sonucunda yaygın hastalık evresi, ileri yaş (≥65), yüksek NLO (≥5) ve yüksek LDH düzeyi (≥550) OS için bağımsız kötü prognostik faktörler olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: NLO’nun genel sağ kalımı (OS) etkileyen bağımsız prognostik faktörlerden biri olabileceği gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), Prognostik faktör, Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), Sağkalım


The Prognostic Impact of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Small-Cell Lung Cancer

Mustafa Altınbaş1, Mevlüde İnanç2, Cengiz Karaçin3
1Department Of Medical Oncology, Hsu Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Medical Oncology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department Of Medical Oncology, Hsu Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Although immunotherapies have made a small contribution to survival in recent years, there is a need for new treatments for small cell lung cancer (SCLC). We aimed to show the prognostic importance of the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), which is a systemic inflammatory index, in addition to the known prognostic factors in SCLC in this study.
METHODS: We retrospectively evaluated a total of 203 SCLC patients. Demographic data, treatment regimes, disease progression and date of exitus were retrieved from patient files and the hospital automated records system. After the determination of factors affecting overall survival (OS) with univariate analysis, Cox regression model was performed to demonstrate the prognostic factors affecting OS.
RESULTS: The patients comprised 91.6% males and 8.4% of females with a mean age of 58±9.3 years. One-hundred-thirty-one (64.5%) patients had extensive-stage disease. The most frequently applied chemotherapy regime was cisplatin+etoposide, with a median of 6 cycles. The objective response rate (ORR) was 65.7%. As a result of Cox regression analysis, the extensive-stage disease, advanced age (≥65 years), high NLR (≥5), and high LDH level (≥550) were determined to be independent poor prognostic factors for OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study showed that high NLR has negative impact on OS in patients with SCLC.

Keywords: Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), Prognostic factor, Small cell lung cancer (SCLC), Survival


Mustafa Altınbaş, Mevlüde İnanç, Cengiz Karaçin. The Prognostic Impact of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Small-Cell Lung Cancer. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 250-255

Sorumlu Yazar: Cengiz Karaçin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale