ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
An Evaluation of Old Age Cancer Patient Characteristics in Emergency Department Focused on a Retrospective Population-Based Study [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 237-246 | DOI: 10.5505/aot.2022.48753

An Evaluation of Old Age Cancer Patient Characteristics in Emergency Department Focused on a Retrospective Population-Based Study

Nezih Kavak1, Gökşen İnanç İmamoğlu2, Ahmet Seki3, Nurgül Balcı4
1University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey.
2University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey.
3University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of General Surgery Ankara, Turkey.
4Ministry of Health, Department of Services, Home Health Services Unit, Speciality of Family Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: As the population ages, the number of elderly cancer patients is increasing dramatically, and these patients are visiting emergency departments (ED) at an increasing rate. We aim to evaluate the demographic findings, clinical features, mortality, and factors affecting mortality in old age cancer patients who visit ED.
METHODS: The patients were divided into three groups according to age groups: 65-74 years old, 75-84 years old, and 85 years and older. A retrospective analysis and evaluation of demographic findings (age, gender), comorbidity, number of ED visits, chief complaints, tumor localization, stage of cancer, metastasis status, treatment status, hospitalization, morbidity, and factors affecting mortality were evaluated across the groups.
RESULTS: 142 (52%) of 273 patients were in the 65-74 age group, 77 (28.2%) were in the 75-84 age group, and 54 (19.8%) were in the 85 and over age group. 60 (33%) patients died in the ED. Patients aged 85 and over had a higher mortality (p<0.001). The tumor location had no impact on mortality (p>0.05). Patients with neurologic and cardiovascular system problems as a chief complaint had a higher mortality (p<0.001, p<0.001, respectively). Patients with metastatic disease had higher mortality than patients with early-stage and locoregional disease (p<0.01, p<0.001, respectively). Untreated patients had higher mortality (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Old age cancer patients who visited the ED had different characteristics in the age groups were observed. These patients had a high mortality and factors affecting mortality have been identified.

Keywords: Oncology, mortality, emergency department

Acil Serviste Yaşlı Kanser Hastaları Özelliklerinin Retrospektif Popülasyon Temelli Bir Çalışmada Değerlendirilmesi

Nezih Kavak1, Gökşen İnanç İmamoğlu2, Ahmet Seki3, Nurgül Balcı4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara Türkiye
4T.C.S.B Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Birimi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nüfus yaşlandıkça, yaşlı kanser hastalarının sayısı çarpıcı biçimde artmakta ve bu hastalar artan bir oranda acil servislere (AS) başvurmaktadır. Bu çalışmada AS’e başvuran yaşlı kanser hastalarında demografik bulguları, klinik özellikleri, mortalite ve mortaliteye etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar yaş gruplarına göre 65-74 yaş, 75-84 yaş ve 85 yaş ve üstü olmak üzere üç gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik bulgular (yaş, cinsiyet), lomorbidite, AS’e geliş sayısı, baş şikayetleri, tümör lokalizasyonu, kanser evresi, metastaz durumu, tedavi durumu, hastanaye yatış, mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 273 hastanın 142 (%52) 65-74 yaş grubunda, 77 (%28,2) 75-84 yaş grubunda, 54 (%19,8) 85 ve üzeri yaş grubunda idi. AS’te metastatik hastalığı olan 60 (%33) hasta öldü. 85 ve üzeri yaş grubu hastalarda mortalite, diğer gruplara göre daha yükek idi (p<0.001). Tümör lokalizasyon ile mortalite açısından fark bulunmadı (p>0.05). Baş şikayeti nörolojik ve kardiyovasküler sistem sorunları olan hastalarda mortalite daha yüksekti (sırasıyla p<0.001, p<0.001). Metastatik hastalığı olan hastalarda mortalite erken evre ve lokal hastalığı olanlara göre daha yüksek idi (sırasıyla p<0.01, p<0.001). Tedavi edilmeyen hastalarda mortalite daha yüksek idi (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: AS’e başvuran yaşlı kanser hastalarının yaş gruplarında farklı özelliklere sahip olduğu gözlendi. Bu hastalarda mortalite yüksekti ve mortaliteyi etkileyen faktörler belirlendi.


Anahtar Kelimeler: Onkoloji, mortalite, acil servis

Nezih Kavak, Gökşen İnanç İmamoğlu, Ahmet Seki, Nurgül Balcı. An Evaluation of Old Age Cancer Patient Characteristics in Emergency Department Focused on a Retrospective Population-Based Study. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 237-246

Corresponding Author: Nezih Kavak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale