ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Barrett's Özofagus ve Özofagus Kanserinde M30 ve M65'in İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 247-255 | DOI: 10.5505/aot.2021.47715

Barrett's Özofagus ve Özofagus Kanserinde M30 ve M65'in İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

İbrahim Karadağ1, Serdar Karakaya1, Gülçin Şimşek2, Metin Uzman3, Esin Beyan4
1Dr. A.Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ankara, Türkiye
3Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroneteroloji Ankara, Türkiye
4Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Özofagus adenokarsinomlarında birçok belirteç çalışılmış olmasına rağmen, şu anda klinik kullanım için bir belirteç bulunmamaktadır. Bu çalışmada apoptozun Barrett's özofagusu ve adenokarsinom karsinogenezindeki rolünü araştırmayı, apoptotik-nekrotik belirteçler M30 ve M65'in prediktif değeri olup olmadığını belirlemeyi ve Barrett's mukozasını ve kanserli dokuyu immünohistokimyasal yöntemle incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 18 yaşından büyük ve yeni tanı almış katılımcılara üst gastrointestinal endoskopi ile özofagus doku biyopsisi yapıldı. Kontrol grubu olarak Barrett's özofagusu olan 20, özofagus kanseri hastası ve 20 gastroözofageal reflü hastalığı olan hasta vardı. Alınan doku örneklerinden M30 ve M65 immunohistokimyasal yöntemlerle boyandı. Örnekler, M30 ve M65 boyaması açısından gruplar arasında anlamlı bir immünohistokimyasal farklılık olup olmadığını görmek için incelendi.
BULGULAR: Gruplar arasında M30 ekspresyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p = 0,329). Kontrol ve Barrett's özofagus grupları ile karşılaştırıldığında, adenokarsinom grubunda M65 pozitifliği anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda gruplar arasında M30 ekspresyonunda istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Özofagus adenokarsinomunda M65 anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu, özofagus adenokarsinomunun patogenezinde nekrozun daha baskın olduğunu göstermektedir. M65, özofagus adenokarsinomunda prediktif bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Barrett Özofagus, Özofagus Kanseri, M30, M65

Immunohistochemical Evaluation of M30 and M65 in Barrett’s Esophagus and Esophageal Cancer

İbrahim Karadağ1, Serdar Karakaya1, Gülçin Şimşek2, Metin Uzman3, Esin Beyan4
1Department of Medical Oncology, Dr. A.Y. Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Kecioren Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Gastroenterology, Kecioren Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Internal Medicine, Kecioren Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Although many markers have been studied in esophageal adenocarcinomas, there is no marker currently available for clinical use. This study aimed to investigate the role of apoptosis in Barrett’s esophagus and adenocarcinoma carcinogenesis, determine whether there is a predictive value of apoptotic-necrotic markers M30 and M65, and examine Barrett’s mucosa and cancerous tissue by the immunohistochemical method.
METHODS: Esophageal tissue biopsy with an upper gastrointestinal endoscopy was performed on participants, who were older than 18 years and newly diagnosed. There were 20 with Barrett’s esophagus, 20 esophageal cancer patients and 20 gastroesophageal reflux disease patients as a control group. Among the tissue samples taken, M30 and M65 were stained with immunohistochemical methods. The samples were examined to see whether there was a significant immunohistochemical difference among the groups in terms of M30 and M65 staining.
RESULTS: There was no statistically significant difference among the groups in terms of M30 expression (p = 0.329). When compared to the control and the Barrett’s esophagus groups, M65 positivity was significantly higher in the adenocarcinoma group (p = 0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no statistically significant difference in M30 expression among the groups in our study. M65 was found to be significantly high in esophageal adenocarcinoma. This suggests that necrosis is more dominant in the pathogenesis of esophageal adenocarcinoma. M65 can be used as a predictive marker in esophageal adenocarcinoma.

Keywords: Barrett's Esophagus, Esophagus Cancer, M30, M65

İbrahim Karadağ, Serdar Karakaya, Gülçin Şimşek, Metin Uzman, Esin Beyan. Immunohistochemical Evaluation of M30 and M65 in Barrett’s Esophagus and Esophageal Cancer. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 247-255

Sorumlu Yazar: İbrahim Karadağ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale