ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Otolog Kök Hücre Nakli̇ni̇n Bi̇r Parçasi Olarak Standart Profi̇lakti̇k G-CSF Uygulanması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 52-57 | DOI: 10.5505/aot.2022.47113

Otolog Kök Hücre Nakli̇ni̇n Bi̇r Parçasi Olarak Standart Profi̇lakti̇k G-CSF Uygulanması

Lale Aydın Kaynar1, Zübeyde Nur Özkurt1, Ferda Can1, Zeynep Arzu Yeğin1, Özlem Güzel Tunçcan2, Münci Yağcı1
1GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HEMATOLOJİ BİLİM DALI
2GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI

GİRİŞ ve AMAÇ: Otolog hematopoietik kök hücre transplantasyonunun (ASCT) morbidite ve mortalitesinin başlıca nedenlerinden biri, uzun süreli nötropeni sırasındaki enfeksiyonlardır. Bu çalışmada ASCT hastalarında profilaktik G-CSF kullanımının enfeksiyon sıklığı, nötrofil engraftmanı ve nötropeni süresi, hastanede kalış süresi ve nakille ilişkili morbidite ve mortalite üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Çalışmaya toplam 226 hasta (129 erkek, 97 kadın) dahil edildi. Profilaktik G-CSF alan hastalarda nötrofil engraftmanı daha erkendi [13 (9-23) ve 12 (10-22) gün] ve nötropeni süresi [11 (5-23) ve 8 (5-19) gün] daha kısaydı (p <0.001). ASCT serisinde profilaktik olarak G-CSF kullanımının nötropeni süresini azalttığını ve nötropenik ateş sıklığını azalttığını göstermiştir. Organ nakline bağlı ölüm oranı (TİM) ve enfeksiyona bağlı ölüm oranı analizleri, olay seviyesinin düşük olması nedeniyle çok anlamlı değildi (p> 0.05).
YÖNTEM ve GEREÇLER: G-CSF, birimimizde Şubat 2014'ten itibaren 3 yıldır otolog kök hücre nakli sonrası rutin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, uygulamadan üç yıl önce ve sonra ardışık oto-HSCT verileri geriye dönük olarak toplanmıştır. Rutin antimikrobiyal profilaksiye ek olarak, G-CSF alan grupta beşinci günden itibaren 5 mcg/kg/gün G-CSF sc başlandı ve nötrofil engraftrasyonuna kadar uygulamaya devam edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 226 hasta (129 erkek, 97 kadın) dahil edildi. Profilaktik G-CSF alan hastalarda nötrofil engraftmanı daha erkendi [13 (9-23) ve 12 (10-22) gün] ve nötropeni süresi [11 (5-23) ve 8 (5-19) gün] daha kısaydı (p <0.001). ASCT serisinde profilaktik olarak G-CSF kullanımının nötropeni süresini azalttığını ve nötropenik ateş sıklığını azalttığını göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Organ nakline bağlı ölüm oranı (TİM) ve enfeksiyona bağlı ölüm oranı analizleri, olay seviyesinin düşük olması nedeniyle çok anlamlı değildi (p> 0.05).

Anahtar Kelimeler: OKHN, profilaktik g-CSF, OKHN komplikasyonları

Standart Prophylactic Granulocyte Colony Stimulating Factor Usage As A Part Of Autologous Stem Cell Transplantati̇on Procedure

Lale Aydın Kaynar1, Zübeyde Nur Özkurt1, Ferda Can1, Zeynep Arzu Yeğin1, Özlem Güzel Tunçcan2, Münci Yağcı1
1GAZİ UNİVERCİTY FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF HAEMATOLOGY
2GAZİ UNİVERCİTY FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF INFECTİOUS DİSEASE

INTRODUCTION: One of the major causes of morbidity and mortality of autologous hematopoietic stem cell transplantation (ASCT) is infections during prolonged neutropenia. In this study, we aimed to investigate the effect of prophylactic G-CSF use in ASCT patient on the frequency of infection, duration of neutrophil engraftment and neutropenia, length of hospital stay and transplant-related morbidity and mortality.

METHODS: G-CSF has been routinely used after autologous stem cell transplantation in our unit for 3 years since February 2014. In this study, three years before and after the application consecutive auto-HSCT data were collected retrospectively. In addition to routine antimicrobial prophylaxis, In the group receiving G-CSF, 5mcg / kg / day G-CSF sc was started from fifth day and application was continued until neutrophil engraftment.

RESULTS: A total of 226 patients (129 males, 97 females) were included in the study. In patients receiving prophylactic G-CSF, neutrophil engraftment was earlier [13 (9-23) and 12 (10-22) days], and the duration of neutropenia [11 (5-23) and 8 (5-19) days] was shorter (p <0.001). In the ASCT series prophylactic use of G-CSF showed that reduced the duration of neutropenia and decreased in neutropenic fever frequency.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transplant-related mortality (TİM) and infection-related mortality analyzes were not very significant due to the low level of event (p> 0.05).

Keywords: Auto-SCT, prophylactic G-CSF, SCT complications

Lale Aydın Kaynar, Zübeyde Nur Özkurt, Ferda Can, Zeynep Arzu Yeğin, Özlem Güzel Tunçcan, Münci Yağcı. Standart Prophylactic Granulocyte Colony Stimulating Factor Usage As A Part Of Autologous Stem Cell Transplantati̇on Procedure. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 52-57

Sorumlu Yazar: Lale Aydın Kaynar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale