ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüktif Cerrahisinde Hamstring Tendonu Otogrefti ve Tibialis Anterior Allogrefti Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 103-110 | DOI: 10.5505/aot.2021.46873

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüktif Cerrahisinde Hamstring Tendonu Otogrefti ve Tibialis Anterior Allogrefti Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma

Yaman Karakoç1, Emre Özanlağan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada erişkin hastalarda ön çapraz bağ (ÖÇB) yaralanması sonrası rekonstrüksiyon cerrahisinde tibialis anterior allogreft ve hamstring tendon otogreft etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma kesitsel ve retrospektif olarak yürütüldü. ÖÇB yırtığı nedeniyle hamstring otogrefti veya tibialis anterior allogrefti yöntemleri ile rekonstrüksiyon yapılan hastaların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 6. ay fonksiyonel parametreleri karşılaştırıldı. Femoral fiksasyon ve tibia fiksasyonu için sırasıyla cross-pin ve biyo bozunur vida-staple kullanıldı. Değerlendirmede Lysholm diz skorlama ölçeği (LDSÖ) ve Tegner aktivite düzeyi ölçeği (TADÖ) kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza yaşları ortalama 32.74±7.82 yıl olan (19 ile 52 arasında değişen) toplam 121 hasta (100 erkek, 21 kadın) dahil edildi. Ağrı ve dizde boşalma hissi en sık görülen semptomlardı. Tüm hastaların cerrrahi öncesi (32.7±7.8) ve postoperatif 6.ayda (64.08±7.8) LDSÖ değerlerini karşılaştırdığımızda anlamlı bir fark saptandı (p<0.001). Tüm hastaların cerrrahi öncesi (2.37±1.2) ve sonrası (5.52±1.4) TADÖ skorları karşılaştırdığımızda anlamlı bir fark saptandı (p<0.001). Allogreft ve otogreft yapılan hastaların cerrahi öncesi ve sonrası LDSÖ ve TADÖ değerleri karşılaştırıldığında, her iki grupta da cerrahi tedavi öncesine göre anlamlı artış saptanırken, artış miktarları gruplar arası karşılaştırıldığında allogreft grubunda artış daha belirgindi (LDSÖ 30.27±4.8 vs 24.43±2.8; TADÖ 3.32±1.1 vs 2.84±0.8). Toplam 5 hastada komplikasyon görülmüş olup komplikasyon görülme oranı %4.1 olarak saptandı ve hepsi başarılı bir şekilde tedavi edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ÖÇB rekonstrüksiyonunda hem hamstring otogreft uygulaması hem de allogreft uygulaması ÖÇB rekonstüksiyon cerrahisi geçiren hastalarda LDSÖ ve TADÖ skorlarının iyileşmesinde etkili bir yöntemdir. Ayrıca, allogreft grubundaki iyileşme otogreft grubundaki iyileşmeye göre daha belirgindir.

Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ, tibialis anterior; hamstring

Comparison of Hamstring Tendon Autograft and Tibialis Anterior Allograft Methods in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery: A Retrospective Study

Yaman Karakoç1, Emre Özanlağan2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effectiveness of tibialis anterior allografting and hamstring tendon autografting reconstruction surgery after anterior cruciate ligament (ACL) injury in adult patients.
METHODS: This study was designed as a cross-sectional and retrospective study. Preoperative and postoperative functional parameters of patients who underwent ACL reconstruction surgery with hamstring autograft and tibialis anterior allograft methods due to ACL rupture were compared. Cross-pin and screw-staple were used for femur and tibia fixations, respectively. Lysholm knee scoring scale (LKSS) and Tegner activity level scale (TALS) were used for the outcome measures.
RESULTS: A total of 121 patients (100 males, 21 females) with a mean age of 32.74±7.82 years (ranging from 19 to 52 years) were included. Pain and giving way phenomenon were the most common symptoms. There was a significant difference between the preoperative (32.7 ± 7.8) and postoperative (64.08 ± 7.8) LKSS values of all patients (p <0.001). A significant difference was found between the preoperative (2.37±1.2) and postoperative (5.52±1.4) TALSvaluesof all patients (p<0.001). Compared with preoperative and postoperative LKSS and TALS scores, the increase in the allograft group was more prominent (LKSS: 30.27±4.8 vs. 24.43±2.8, TALS: 3.32±1.1 vs. 2.84±0.8). Complications were observed in 5 patients (4.1%), and all of them were successfully treated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the light of our study, both hamstring autograft method and allograft method seem to be effective in improving LKSS and TALS inpatients who underwent ACL reconstruction surgery. However, the improvement in the allograft group is more prominent than that of in the autograft group.

Keywords: Anterior cruciate ligament, tibialis anterior; hamstring

Yaman Karakoç, Emre Özanlağan. Comparison of Hamstring Tendon Autograft and Tibialis Anterior Allograft Methods in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery: A Retrospective Study. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 103-110

Sorumlu Yazar: Yaman Karakoç, Türkiye
LookUs & Online Makale