ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Mesane Tümörlerinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Başarısını ve Rezidüel Tümör Saptanmasını Etkileyen Faktörler [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 43-47 | DOI: 10.5505/aot.2019.44712

Mesane Tümörlerinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Başarısını ve Rezidüel Tümör Saptanmasını Etkileyen Faktörler

Serdar Toksöz
Hatay Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Mesane tümörü hastalarında re-Transüretral rezeksiyon operasyonun başarısını ve rezidüel mesane tümörü saptamayı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi hedeflendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008 - Temmuz 2018 tarihleri arasında mesane tümörü nedeni ile hastanemiz üroloji kliniğinde multipl tümör, yüksek dereceli tümör, T1 tümörleri, tamamıyla rezeke edilememiş tümörler ve patoloji örneklerinde kas dokusu tanımlanamaması gibi nedenlerden dolayı 2-6 hafta içinde re-TUR yapılan 94 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İlk TUR’da T1 evre mesane tümörü, yüksek dereceli ve 30mm’den büyük tümörü olan olgularda re-TUR da rezidüel tümör dokusu saptanma oranı istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Re-TUR; ek patoloji bilgisi ile yeni veya doğrulanmış evreleme imkanı sağlar, iyileştirilmiş sonuçlarla tedavi planını değiştirebilir, rezidü tümörleri ortadan kaldırma imkanı sağlar, intravezikal tedaviye yanıtı kolaylaştırır, değerli prognostik bilgiler ve önemli derecede sağkalım oranı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Mesane tümörü, re-TUR, rezidüel tümör

To Evaluate the Success of re-TUR Operation in Bladder Tumor Patients and to Evaluate the Factors Affecting the Determination of Residual Bladder Tumor.

Serdar Toksöz
Hatay State Hospital, Departments of Urology

INTRODUCTION: To evaluate the success of re-TUR operation in bladder tumor patients and to evaluate the factors affecting the determination of residual bladder tumor.
METHODS: Between January 2008 and July 2018, the cause of bladder tumor was defined as re-TUR within 2-6 weeks due to multiple tumor, high grade tumors, T1 tumors, totally unresectable tumors in the urology clinic of our hospital, 94 patients were evaluated retrospectively.
RESULTS: In cases with T1 stage bladder tumors, high grade tumors larger than 30mm after the first TUR, the rate of detection of residual tumor tissue in re-TUR was statistically significant (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Re-TUR; provide new or verified staging with additional pathology information, change the treatment plan with improved outcomes, enable the removal of residual tumors, facilitate intravesical care response, provide valuable prognostic information and a significant survival rate.

Keywords: Bladder tumor, re-TUR, residual tumor

Serdar Toksöz. To Evaluate the Success of re-TUR Operation in Bladder Tumor Patients and to Evaluate the Factors Affecting the Determination of Residual Bladder Tumor.. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 43-47

Sorumlu Yazar: Serdar Toksöz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale