ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Meme Kanserinde Adjuvan Tedavide Ardışık Antrasiklin ve Taksan İçeren Tedavilerin Tolerabilitesi: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 8-15 | DOI: 10.5505/aot.2014.43534

Meme Kanserinde Adjuvan Tedavide Ardışık Antrasiklin ve Taksan İçeren Tedavilerin Tolerabilitesi: Tek Merkez Deneyimi

Ayşe Demirci1, Umut Demirci1, Uğur Coşkun2, Hacer Demir2, Efnan Algın3, Fatma Başal1, Deniz Yamaç4
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara
4Ankara Güven Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada adjuvan kemoterapi olarak ardışık antrasiklin ve taksan içeren kombinasyonları alan meme kanserli hastalarda gelişen yan etkileri inceledik. Amacımız hasta yaşam kalitesini ve tedavi başarısını etkileyen bu yan etkilerin ortaya konması ve hasta bilgilendirmesinin öneminin vurgulanmasıdır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda tek merkezde takipli opere meme kanserli 100 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Altmışı (%60) premenopozal 100 hastanın ortanca yaşı 47,6 (aralık; 20-74) idi. Bir (%1) hasta evre I, 52 (%52) hasta evre II, 47 (%47) hasta evre III idi. Hastaların 31’i doz yoğun tedavi (DYT) [paklitaksel (n=26, %80.7), dosetaksel (n=5, %19.3)], 69’u 3 haftalık tedavi [paklitaksel (n=10, %14.4), dosetaksel (n=59, %85.6)] almıştı. DYT rejimleri ile daha sık nöropati (%32.3, p<0,05), nötropeni (%67.7, p<0.05) ve tırnak değişikliği (%22.6, p<0.05) olduğu izlenirken 3 haftalık tedavi ile daha sık febril nötropeni izlendi. Anemi, trombositopeni, hepatotoksisite ve kardiyotoksisite gelişimi açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Nöropati, kardiyotoksisite ve tırnak değişikliği gelişen hastaların tümü paklitaksel alan gruptaydı ve dosetaksel alan grupla arasında anlamlı fark saptandı (p<0,05). Hepatotoksisite gelişimi dosetaksel ve paklitaksel alan hastalar arasında karşılaştırıldığında da anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Sonuç olarak standart tedavi ile daha sık febril nötropeni, doz yoğun rejimlerle nöropati ve paklitaksel kullanılan rejimler ile nöropatinin daha sık olduğu gözlendi. Ayrıca dosetaksel ile daha fazla görülen tırnak değişikliklerinin doz yoğunluğu arttırıldığında paklitakselle de görülebileceği gösterildi.

Anahtar Kelimeler: antrasiklin, doz yoğun tedavi, meme kanseri, taksan, yan etki

The Tolerability of in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer Comprising Sequential Anthracycline and Taxane Treatment: Single Center Experience

Ayşe Demirci1, Umut Demirci1, Uğur Coşkun2, Hacer Demir2, Efnan Algın3, Fatma Başal1, Deniz Yamaç4
1Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Gazi University Medical Faculty, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
3Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
4Ankara Güven Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: We studied the side effects associated with the adjuvant therapy combinations containing anthracycline-taxane which is the most frequently used recently in the breast cancer. Our goal is to demonstrate these side effects affecting patient quality of life and treatment success and to emphasize the importance of patient awareness.
METHODS: In the study, the files of one hundred patients with diagnosis of breast cancer were investigated retrospectively.
RESULTS: Sixty of the patients (60%) were premenopausal and 40 of them (40%) were postmenopausal (40%). One (%1) patient was stage I, 52 (52%) patients were stage II, 47 (47%) patients were stage III. While 31 of the patients received intensive therapy [paclitaxel (n=26, 80.7%), docetaxel (n=5,19.3%)], 69 of them received 3 weekly therapy [paclitaxel (n=10, 14.4%), docetaxel (n=59, 85.6%)]. Neuropathy, neutropenia and nail changes were found to be more frequent (32.3%, p<0,05; 67.7%, p<0.05; 22.6%, p<0.05 respectively) with the dose dense regimens and febrile neutropenia was observed more often with the 3-weekly regimens. There was no significant differences in terms of anemia, thrombocytopenia, hapatotoxicity and cardiotoxicity between two groups. Neuropathy, cardiotoxicity and nail changes were detected in all patients paclitaxel group and a significant difference was found between the group receiving docetaxel (p<0,05). The difference was not significant in terms of hepatotoxicity among patients receiving docetaxel and paclitaxel.
CONCLUSION: Febrile neutropenia was more frequent in the three-weekly treatment group and neuropathy was more frequent in the dose dense group. Neuropathy was more frequent with paclitaxel receiving patients. Moreover, it was demonstrated that the nail changes seen with docetaxel in other studies can be also seen with paclitaxel when dose intensity is increased.

Keywords: antracycline, dose dense therapy, breast cancer, taxan, advers events

Ayşe Demirci, Umut Demirci, Uğur Coşkun, Hacer Demir, Efnan Algın, Fatma Başal, Deniz Yamaç. The Tolerability of in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer Comprising Sequential Anthracycline and Taxane Treatment: Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 8-15

Sorumlu Yazar: Ayşe Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale