ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Jenerik İmatinib Çağında Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında Yaşam Kalitesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 245-249 | DOI: 10.5505/aot.2020.40316  

Jenerik İmatinib Çağında Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında Yaşam Kalitesi

Abide Günnur Balcı Güçlü1, Nur Oğuz Davutoğlu2, Beyhan Durak Aras3, Eren Gündüz2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Eskşehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Eskşehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Ana Bilim Dalı, Eskşehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde birçok kronik miyelod lösemi (KML) hastası için primer tedavi imatinib mesilattır. İkinci kuşak tirozin kinaz inihibitörü (TKİ) olan dasatinib ve nilotinib 1. basamakta da etkin olmakla birlikte sıklıkla dirençli ya da intoleran hastalarda kullanılır. Tedavi oral olarak kullanılan bu ilaçlara sıkı uyum ve düzenli kan kontrolleri yapılmasını gerektirir. Ömür boyu tedavi yanısıra düzenli kontroller hastanın yaşam kalitesini etkilemektedir. Yeni kuşak tirozin kinaz inhibitörleriyle yaşam kalitesine ait veriler daha azdır. Ayrıca ülkemizdeki KML hastalarının hemen tümü fiyat farkı nedeniyle artık orijinal olmayan imatinib kullanmaktadır. Çalışmamızda KML tanısıyla takip ve tedavisi yapılan ve halen TKİ (imatinib, dasatinib, nilotinib) kullanmakta olan hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada KML tanısıyla takip edilen toplam 120 hastanın yaşam kalitesi değerlendirildi.Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla EORTC QLQ-CML24 ve EORTC QLQ-C30 (versiyon 3.0) ölçekleri kullanıldı.
BULGULAR: Nilotinib için hesaplanan uykusuzluk ölçeği imatinib ölçeğinden anlamlı oranda düşük bulundu (p=0.027). İmatinib kullanan hastalar için hesaplanan günlük hayata etki ölçeği dasatinib kullanan hastalar ile kıyaslandığında daha düşüktü (p=0.007). Diğer parametreler için gruplar arasında fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda jenerik imatinib, dasatinib ve nilotinib alan kronik miyeloid lösemi hastaları arasında yapılan karşılaştırma sonuçlarının büyük oranda benzer bulunması daha potent olan 2.kuşak TKİ’lerin imatinib kadar iyi tolere edildiğini ve yaşam kalitesine benzer etki yaptığını düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloid Lösemi, yaşam kalitesi, imatinib, dasatinib, nilotinib


Quality of Life in Chronic Myeloid Leukemia Patients in the Era of Generic Imatinib

Abide Günnur Balcı Güçlü1, Nur Oğuz Davutoğlu2, Beyhan Durak Aras3, Eren Gündüz2
1Eskisehir Osmangazi University School of Medicine Department of Internal Medicine, Eskisehir, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University School of Medicine Department of Hematology, Eskisehir, Turkey
3Eskisehir Osmangazi University School of Medicine Department of Genetics, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: The first line treatment for chronic myeloid leukaemia (CML) is still imatinib mesylate in many countries. Dasatinib and nilotinib are also effective in first line treatment but often used in resistant or intolerant patients. The treatment requires strict drug compliance and regular blood tests. Lifelong treatment as well as regular controls may negatively affect the quality of life. The aim of this study was to evaluate the quality of life of CML patients taking tyrosine kinase inhibitors (TKI).
METHODS: A total of 120 patients were included in the study and divided into 3 groups according to the TKI they take generic imatinib (n=72), dasatinib (n=23) or nilotinib (n=25). EORTC QLQ-CML24 and EORTC QLQ-C30 (version 3.0) scales were used to evaluate the quality of life.
RESULTS: Insomnia in nilotinib group was lower than the dasatinib group (16.00 ± 23.80 vs 28.70± 35.25, p= 0.027). The satisfaction with care information of imatinib group was lower than dasatinib group (75.46± 17.00 vs 84.78± 20.66, p = 0.007). No difference was found between the 3 groups for other parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The comparison of chronic myeloid leukemia patients under generic imatinib, dasatinib and nilotinib suggested that the second generation TKIs are generally well tolerated and have nearly similar effects with imatinib on quality of life.

Keywords: chronic myeloid leukemia, quality of life, imatinib, dasatinib, nilotinib


Abide Günnur Balcı Güçlü, Nur Oğuz Davutoğlu, Beyhan Durak Aras, Eren Gündüz. Quality of Life in Chronic Myeloid Leukemia Patients in the Era of Generic Imatinib. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 245-249

Sorumlu Yazar: Eren Gündüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale