ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderEpitelyal over kanserli hastalarda inflamatuar indekslerin klinik önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 402-409 | DOI: 10.5505/aot.2020.38981  

Epitelyal over kanserli hastalarda inflamatuar indekslerin klinik önemi

Ali Yılmaz1, Salim Başol Tekin1, Mehmet Bilici1, Hatice Yılmaz2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Erzurum
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Sistemik inflamasyon ve immün yanıt kanser prognozu ile yakından ilişkilidir. Sistemik immün-inflamasyon indeks (SII), prognostik nutrisyonel indeks (PNI) ve C-reaktif protein / albümin oranının (CAO) çeşitli kanserlerde prognostik olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, epitelyal over kanseri (EOK) vakalarında, inflamatuar indeksler hakkında çok az bilgi vardır. Bu nedenle biz bu çalışmada EOK hastalarında SII, PNI ve CAO gibi inflamasyon temelli indekslerin prognostik önemini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: EOK’lu 273 hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Klinik değişkenlerle progresyonsuz yaşam süresi (PYS) ve genel sağkalım (GS) arasındaki ilişki Kaplan – Meier yöntemi ile analiz edildi. En iyi sınır değerler ROC eğrisi analizi kullanılarak belirlendi. SII, PNI ve CAO sırasıyla 1559, 42.1 ve 3.11 kesme noktalarına göre sınıflandırıldı. GS için değişkenlerin prognostik önemi Cox regresyon modeli ile belirlendi.
BULGULAR: EOK hastalarında düşük SII (<1559), yüksek PNI (≥42.1) ve düşük CAO (<3.11) daha uzun PYS ve GS süreleri ile ilişkili bulundu. Tek değişkenli analizde yaş, menopoz durumu, ECOG skoru, epitelyal alt tip, evre, SII, PNI ve CAO’nun GS ile anlamlı ilişkisi vardı. Çok değişkenli analizde evre, SII ve PNI, GS için bağımsız prognostik faktörler olarak bulundu (p <0.001, p <0.024, p <0.006, sırasıyla).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tedavi öncesi SII ve PNI, EOK hastalarında GS’yi predikte etmek için kullanılabilecek prognostik biyobelirteçlerdir.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein/albümin oranı, epitelyal over kanseri, prognostik nutrisyonel indeks, sistemik immün-inflamasyon indeks


Clinical significance of inflammatory indexes in patients with epithelial ovarian cancer

Ali Yılmaz1, Salim Başol Tekin1, Mehmet Bilici1, Hatice Yılmaz2
1Department Of Medical Oncology, Atatürk University Faculty Of Medicine, Erzurum, Turkey
2Department Of Medical Oncology, Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: Systemic inflammation and immune response are closely related to cancer prognosis. Systemic immune-inflammation index (SII), prognostic nutritional index (PNI) and C-reactive protein/albumin ratio (CAR) are known to be prognostic in various cancer. However, in epithelial ovarian cancer (EOC) cases, there is little information about inflammatory indexes. Therefore, we investigated the prognostic importance of inflammation-based indexes such as SII, PNI and CAR in EOC patients.
METHODS: Two hundred and seventy three patients with EOC were included in this study retrospectively. Relationship between clinical variables with progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) were analyzed via Kaplan–Meier method. The best cut-off points were determined using a receiver operating characteristic (ROC) curve analysis. SII, PNI, and CAR were classified based on cutoff points 1559, 42.1 and 3.11, respectively. Prognostic importance of the variables for OS was determined with the Cox regression model.
RESULTS: Low SII (<1559), high PNI (≥42.1) and low CAR (<3.11), were found to be associated with longer PFS and OS times in patients with EOC. In univariate analysis, age, menopausal status, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) score, epithelial subtype, stage, SII, PNI and CAR were significantly associated with OS. In multivariate analysis stage, SII and PNI were found to be independent prognostic factors for OS (p <0.001, p <0.024, p<0.006, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pre-treatment SII and PNI are prognostic biomarkers that can be used to predict OS in patients with EOC.

Keywords: C-reactive protein/albumin ratio, epithelial ovarian cancer, prognostic nutritional index, systemic immune-inflammation index


Ali Yılmaz, Salim Başol Tekin, Mehmet Bilici, Hatice Yılmaz. Clinical significance of inflammatory indexes in patients with epithelial ovarian cancer. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 402-409

Sorumlu Yazar: Ali Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale