ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Farklı Sistem Tümörlerini Takiben Gelişen İkinci Primer Akciğer Kanserlerinin Analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 1-7 | DOI: 10.5505/aot.2013.36844

Farklı Sistem Tümörlerini Takiben Gelişen İkinci Primer Akciğer Kanserlerinin Analizi

Çiğdem Özdilekcan1, Sevim Turanlı2, Necla Songür3, Hüseyin Çakmak4
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye
2Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3İstanbul Şişli Memorial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü İstanbul
4Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada farklı sistem malignitelerine sekonder olarak gelişen akciğer tümörlerin klinik özellikleri ve primer tümörle olan ilişkilerinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: 2002-2010 yılları arasında takipleri sırasında ikinci primer kanser tanısı alan otuz hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, akciğer kanseri gelişme sürelerine göre senkron (n: 7 hasta, %16,7)ve metakron (N.23 Hasta, %83,3) grup olarak iki grupta değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların %50sinde ilk 2.5 yıl içinde ikinci primer kanser saptandı. Hastaların çoğunluğunun (%43.3) akrabalarında ekstra pulmoner kanser öyküsü vardı. Akciğer kanseri tanısı konulan hastalardan %50sinde sigarayı bırakma, %30unda aktif içici ve %20sinde hiç sigara kullanmamış olma öyküsü vardı. Primer kanser ile ilgili yapılan tedaviye yanıt ve ikincil gelişen kanserin süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.36).Grupların tamamında sağ kalım süresi 24 ay senkron grupta, 12 ay metakron grupta belirlendi.
SONUÇ: Primer hastalıktan sonra özellikle ilk 2.5 yıl içinde yakın takip ve hastalara sigara içiciliğinin bıraktırılmasının teşvik edilmesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, ikinci primer; senkron; metakron

Analysis of Second Primary Lung Cancers Developed Following Different System Tumors

Çiğdem Özdilekcan1, Sevim Turanlı2, Necla Songür3, Hüseyin Çakmak4
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Chest Disease, Ankara, Turkey
2Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Depatment Of General Surgery, Ankara, Turkey
3Istanbul Sisli Memorial Hospital Department Of Chest Disease Istanbul
4Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Chest Surgery, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate clinical characteristics and prognosis of secondarily developed lung tumors in the cases having different system malignancy and to evaluate the relationship with the primary tumor.
METHODS: Between January 2002- December 2010 thirty patients diagnosed as second primary lung cancer have been included in the study. The patients were grouped according to lung cancer development time; synchronous group (n: 7 patients, 16.7%) and metachronous group (n: 23 patients, 83.3%).
RESULTS: Second cancer was detected in 50% of the patients within the first 2.5 years. Majority of patients had extra pulmonary cancer history concerning their relatives (43.3%). The rate of quitting smoking among all patients before the diagnosis of lung cancer was 50 %, current smoker rate was 30 % and never smoker was 20%. There was no statistical relationship between the response to treatment of first cancer and the duration of cancer developed secondarily (p=0.36). The overall survival of groups was found 24 months (95% confidence interval: 18.30 months) and 12 months (95% confidence interval: 10-14 months) respectively for synchronous and metachronous groups.
CONCLUSION: Close follow-up on pulmonary system especially within the first 2.5 years after primary disease and encouragement on quitting smoking is important.

Keywords: Lung carcinoma, second primary; synchronous; metachronous

Çiğdem Özdilekcan, Sevim Turanlı, Necla Songür, Hüseyin Çakmak. Analysis of Second Primary Lung Cancers Developed Following Different System Tumors. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Çiğdem Özdilekcan, Türkiye
LookUs & Online Makale