ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranı ve Nötrofil Lenfosit Oranı [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 116-127 | DOI: 10.5505/aot.2022.36450

Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranı ve Nötrofil Lenfosit Oranı

Ahmet Karayiğit1, Dursun Burak Özdemir2, Hayrettin Dizen3, Murat Ulas4
1SBÜ Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Adana
2SBÜ Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Samsun
3Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Eskişehir
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, ameliyat öncesi nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranı (PLO) düzeylerinin mide kanserinin (MK) prognozu ile ilişkisini belirlemeyi amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu, Ocak 2011-Ocak 2016 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde yürütülen retrospektif tek merkezli bir çalışmadır. Çalışmaya histolojik olarak GK tanısı konan ve küratif cerrahi uygulanan toplam 83 hasta dahil edildi.
BULGULAR: Medyan (1.-3. çeyrek) NLO değeri 2.62 (1.93-4) ve PLO değeri 148.1 (117.73-221.43) idi. NLO ve PLO ile mortaliteyi tahmin etmek için yapılan ROC analizinde uygun bir kesim noktası elde edilmedi. Ekstrakapsüler invazyon, perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon, cerrahi sınır pozitifliği, çeşitli klinik bulgular (sızıntı, enfeksiyon ve nüks) ve düşük albümin düzeyi (p<0.05) olan MK hastalarında daha düşük genel sağkalım oranları belirlendi. Cox regresyon analizi, preoperatif NLO ve PLO'nun mortalite için anlamlı olmayan faktörler olduğunu gösterdi (sırasıyla p=0,302 ve 0,147). Tümör boyutu, perinöral invazyon, N3 evresi, sızıntı ve düşük albümin düzeyi mortalite için bağımsız prognostik belirleyiciler olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, preoperatif NLO ve PLO'nun prognozla ilişkisinin olmadığını ve MK'li hastalarda mortalite için prognostik göstergeler olarak kullanılamayacağını göstermektedir. Daha büyük tümör boyutu, perinöral invazyon, N3 evresi, sızıntı ve hipoalbüminemi prognoz ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Hastaların daha uzun süre takip edildiği ve daha büyük örneklem büyüklüklüğüne sahip ileri prospektif çalışmalar, MK için prognostik göstergeler hakkındaki mevcut verilerimizi doğrulamaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, NLO, PLO, prognoz, genel sağkalım

Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients With Locally Advanced Gastric Cancers

Ahmet Karayiğit1, Dursun Burak Özdemir2, Hayrettin Dizen3, Murat Ulas4
1Department of Surgical Oncology, SBU Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Department of Surgical Oncology, SBU Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
3Department of General Surgery, Acibadem Eskisehir Hospital, Eskisehir, Turkey
4Department of Surgical Oncology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the relationship between preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) levels with prognosis of locally advanced gastric cancers (GC).
METHODS: This was a retrospective single centre study conducted between January 2011 and January 2016 at the Department of General Surgery of XXX. A total of 83 patients histologically diagnosed with GC who received curative surgery were included in the study.
RESULTS: Median (first-third quartile) NLR value was 2.62 (1.93-4) and PLR value was 148.1 (117.73-221.43). ROC analysis did not yield optimal cut-off values for NLR and PLR to predict mortality. Lower overall survival rates were reported in GC patients with extracapsular invasion, perineural invasion, lymphovascular invasion, surgical margin positivity, various clinical findings (leakage, infection and recurrence), and lower albumin level (all, p<0.05). Cox regression analysis demonstrated that preoperative NLR and PLR were non-significant factors for mortality (p=0.302 and 0.147, respectively). Tumour size, perineural invasion, N3 stage, leakage and lower albumin level were independent prognostic determinants for mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicate that preoperative NLR and PLR were not associated with prognosis and could not be used as prognostic indicators for mortality in patients with GC. Greater tumour size, perineural invasion, N3 stage, leakage and hypoalbuminemia were significantly associated with prognosis. Further prospective studies with longer patient follow-up and larger sample sizes will help to verify our current data on prognostic indicators for GC.

Keywords: Gastric cancer, NLR, PLR, prognosis, overall survival

Ahmet Karayiğit, Dursun Burak Özdemir, Hayrettin Dizen, Murat Ulas. Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients With Locally Advanced Gastric Cancers. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 116-127

Sorumlu Yazar: Ahmet Karayiğit, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale