ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderDiffüz Büyük B Hücreli Lenfoma’da CD10, BCL-6 and MUM-1 Markerların Ekspresyonu ve Prognoz Üzerine Etkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. Baskıdaki Makaleler: AOT-35403

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma’da CD10, BCL-6 and MUM-1 Markerların Ekspresyonu ve Prognoz Üzerine Etkisi

Ahmet Yozgat1, Benan Kasapoğlu2, Nalan Akyürek3, Aytuğ Üner4
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tibbi Patoloji A.B.D, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İmmünohistokimya kullanılarak, Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) vakaları germinal merkez B hücresi benzeri (GCB) ve ABC grubu olmak üzere prognositk açıdan önemli olan alt tiplere ayrılabilir. Biz bu çalışmada DBBHL’li hastaların patoloji preparatlarında CD10, B hücreli lenfoma 2 ve 6 (BCL2 ve BCL6) ve multipl miyelom onkogen 1 (MUM1) markerlarının sıklığını ve rituksimab içeren kemoterapi gruplarındaki prognostik etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar, kemoterapi rejimleri açısından, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon (CHOP) veya Rituksimab-CHOP olarak 2'ye ayrıldı. Hastaların tedaviye yanıtı, takip süreleri ve tedavi sonuçları kaydedildi. Tanı anındaki patoloji preparatlarından CD10, BCL6 ve MUM1 / IRF 4 biyomarkerları için boyama yapılarak hastalar immünohistokimyasal panel açısından GCB veya ABC olarak alt gruplara ayrıldı.
BULGULAR: Toplam 81 hasta (39 erkek, 42 kadın) çalışmaya dahil edildi. Tanı sırasında 31 hastada (% 38,3) CD10; 53 hastada BCL-6 (% 65,4); MUM-1 47 hastada (% 58); BCL-2 53 hastada (65,4) pozitifti. Bu sonuçlarla 36 hasta (% 44.4) GCB grubu, 45 hasta (% 55.6) ABC grubu olarak tanımlandı. Sağkalım analizinde gruplar ve biyomarkerlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DLBCL hastalarının sağkalımında CD10, BCL-6, MUM-1 veya BCL-2 pozitifliği veya GCB ve ABC gruplarının anlamlı bir etkisi saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Prognositk Etki, ABC ve GCB


Expression of CD10, BCL-6 and MUM-1 Markers and Their Effects on Prognosis in Diffuse Large B Cell Lymphoma

Ahmet Yozgat1, Benan Kasapoğlu2, Nalan Akyürek3, Aytuğ Üner4
1Ufuk University, Faculty of Medicine, Gastroenterology Department, Ankara, Turkey
2Lokman Hekim University, Faculty of Medicine, Gastroenterology Department, Ankara, Turkey
3Gazi Üniversitesi Faculty of Medicine, Pathology Department, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Faculty of Medicine, Medical Oncology Department, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: Immunohistochemistry may serve as a surrogate to define Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cases as germinal center B cell-like (GCB) or non-GCB subtypes and to provide prognostic information. In this study, we aimed to investigate the frequency and prognostic impact of CD10, B-cell lymphoma 2 and 6 (BCL2 and BCL6) and multiple myeloma oncogene 1 (MUM1) expressions in pathology sections of patients with DLBCL to determine the response of these subgroups to the rituximab including chemotherapy regimens.
METHODS: Patients were grouped into 2 regarding the chemotherapy regimens they were treated, as cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP) or Rituximab-CHOP. The treatment response, follow-up periods and outcomes of patients were recorded. The immunohistochemical panel was stained in pathology sections for CD10, BCL6 and MUM1/IRF 4 biomarkers. The patients were subgrouped as GCB or ABC regarding the immunohistochemical panel.
RESULTS: Totally 81 patients, (39 male, 42 female) were included in the study. At the time of diagnosis, CD10 was positive in 31 patients (38.3%); BCL-6 in 53 patients (65.4%); MUM-1 was positive in 47 patients (58%) and BCL-2 was positive in 53 patients (65.4). With these results, 36 patients (44.4%) were in the GCB group and 45 patients (55.6%) were in the ABC group. No significant difference was found between the individual markers and subgroups in survival analyses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We did not determine any significant effect of CD10, BCL-6, MUM-1 or BCL-2 positivity or GCB and non-GCB groups in the survival of patients with DLBCL.

Keywords: Diffuse large B-cell lymphoma, Prognostic Impact, ABC and GCB
Sorumlu Yazar: Ahmet Yozgat, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale