ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Simultaneous Evaluation of Serum Immunofixation Electrophoresis and Serum Free Light Chain Measurements Used in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathy and Smoldering Multiple Myeloma of Uncertain Significance in the Presence of Risk Factors [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 33-45 | DOI: 10.5505/aot.2023.32650

Simultaneous Evaluation of Serum Immunofixation Electrophoresis and Serum Free Light Chain Measurements Used in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathy and Smoldering Multiple Myeloma of Uncertain Significance in the Presence of Risk Factors

İrem Öner1, Fatih Sackan2, Ali Ünal3
1Department Of Medical Oncology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Internal Diseases, Health Sciences University Konya City Hospital, Konya, Turkey
3Department Of Hematology, Erciyes University Faculty Of Medicine Hospital, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the effectiveness of using serum free light chain (sFLC) together with traditional examination methods in diagnosing monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering multiple myeloma (SMM), especially in patients with MG without hypercalcemia, renal dysfunction, anemia, and bone lesions (CRAB) symptoms, by eliminating the need for bone marrow biopsy (BMb).
METHODS: A total of 160 patients over 50 years of age with an ESR of 50 mm/h and above were included in the study. Serum immunofixation electrophoresis (sIFE) and sFLC levels of these patients were studied simultaneously. Sensitivity and specificity of the sIFE and sFLC for diagnosis of MGUS were estimated by ROC analysis.
RESULTS: MG was detected in 36 (22.5%) patients with sIFE and in 30 (18.7%) patients with sFLC of 160 patients included in the study. There was a total of 44 patients with MG detected by sIFE alone, sFLC alone, and both sIFE and sFLC. Bone marrow biopsy(bmb) was performed on 42 patients with MG who approved the bmb procedure. These patients were diagnosed MGUS, SMM and MM by using test results, bmb results, and clinical and laboratory data. The sensitivity of sIFE in the detection of MG was 82.5% and the specificity was 99.2% (p<0.001). sFLC had a sensitivity of 72.5% and a specificity of 99.2% (p0.001). When siFE and sFLC were performed simultaneously, the sensitivity was 100% and the specificity was 98.3% (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Simultaneous monitoring of sIFE and sFLC, which is both non-invasive and with the opportunity to achieve results in less time without BM bx, may be sufficient and reliable in the diagnosis and follow-up of MGUS in the detection of MGs and especially in asymptomatic patients.

Keywords: MGUS, ESR height, sFLC

Risk Faktörleri Varlığında Önemi Belirsiz Monoklonal Gammopati ve Smoldering Multiple Myeloma Tanısında Kullanılan Serum İmmünfiksasyon Elektroforezi ve Serum Serbest Hafif Zincir Ölçümlerinin Eş Zamanlı Değerlendirilmesi

İrem Öner1, Fatih Sackan2, Ali Ünal3
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Medikal Hematoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, özellikle hiperkalsemi, böbrek fonksiyon bozukluğu, anemi ve kemik lezyonları (CRAB) semptomları olmayan monoklonal gamopatili (MG) hastalarda, önemi belirsiz monoklonal gamopati (MGUS) ve smoldering multipl miyelom (SMM) tanısında, serum serbest hafif zincirinin (sFLC) geleneksel tetkik yöntemleri ile birlikte kullanımının kemik iliği biyopsisi (kib) ihtiyacını ortadan kaldırarak etkinliğinin araştırılması amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ESR 50 mm/h ve üzerinde olan, 50 yaş üstü 160 hasta alındı. Bu hastaların serum immünfiksasyon elektroforezi (sIFE) ve serum hafif serbest zincir (sFLC) düzeyleri eş zamanlı çalışıldı. MGUS tanısı için sIFE ve sFLC'nin duyarlılığı ve özgüllüğü ROC analizi ile tahmin edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan160 hastanın yapılan sIFE ile 36 (%22,5) hastada ve sFLC ile de 30 (%18,7) hastada monoklonal gammopati (MG) tespit edilmiştir. Yalnızca sIFE, yalnızca sFLC ve hem sIFE hem de sFLC tarafından saptanan MG'li toplam 44 hasta vardı. MG tespit edilen ve kemik iliği biyopsi (kib) işlemine onay veren 42 hastaya kib yapılmıştır. Bu hastalara; test sonuçları, kib sonuçları, klinik ve laboratuar verileri de kullanılarak MGUS, SMM ve MM tanısı konulmuştur. sİFE’nin MG tespitinde sensitivitesi %82.5, spesifitesi %99.2 (p<0.001) olarak saptanmıştır. sFLC’nin ise sensitivitesi %72.5, spesifitesi %99.2 (p<0.001) olarak saptanmıştır. sİFE ve sFLC eş zamanlı yapıldığında ise sensitivitesi %100, spesifitesi %98.3 (p<0.001) olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MG’lerin tespitinde ve özellikle asemptomatik hastalarda kib yapmadan hem noninvaziv hem de daha kısa sürede sonuç alma fırsatı ile sIFE ve sFLC nin eş zamanlı bakılması MGUS tanısı koymada ve takip etmede yeterli ve güvenilir olabilir.

Anahtar Kelimeler: MGUS, ESR yüksekliği, sFLC

İrem Öner, Fatih Sackan, Ali Ünal. Simultaneous Evaluation of Serum Immunofixation Electrophoresis and Serum Free Light Chain Measurements Used in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathy and Smoldering Multiple Myeloma of Uncertain Significance in the Presence of Risk Factors. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 33-45

Corresponding Author: İrem Öner, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale