ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Tiroidin Hyalinize Trabeküler Tümörü-Olgu Sunumu: Sitolojik, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Özellikleri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 17-20 | DOI: 10.5505/aot.2011.32042  

Tiroidin Hyalinize Trabeküler Tümörü-Olgu Sunumu: Sitolojik, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Özellikleri

Ebru Demiralay1, Şemsi Altaner2, Hüseyin Yüce Bircan1, Banu Bilezikçi1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

Hyalinize trabeküler adenom tiroidin az görülen benign bir neoplazmdır. Sitolojik yaymalarda ve parafin kesitlerde papiller ve meduller tiroid karsinomu ile karışabilir. Klinik olarak ötiroid olan 60 yaşında kadın hastada radyoaktif iyot ile sağ lobda soliter soğuk nodül tespit edildi. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) sitolojik olarak hiposellüler olup hücresel olarak papiller karsinom özellikleri gösteren hücreler içermekteydi. “Papiller karsinom şüphesi” şeklinde rapor edildi. Hastaya sağ subtotal tiroidektomi uygulanarak intraoperatif inceleme istendi. Makroskopik olarak iyi sınırlı, 2 cm. çapta, çevresinde ince fibröz kapsülü bulunan kirli beyaz renkli nodül yapısı izlendi. Frozen kesitlerde hyalinize stromada solid adalar ve trabeküller patern gösteren nükleer psödoinklüzyonlar içeren hücreler ve mikrokalsifikasyonlar görülmesi üzerine papiller karsinom ile uyumlu olabileceği düşünüldü. Parafin kesitlerde tümör ince fibröz kapsül ve hyalinize stromaya sahip trabeküler yapılar oluşturmuş papiller karsinomun hücresel özelliklerine benzer hücrelerden oluşmaktaydı. İmmunohistokimyasal incelemede tümör hücreleri tiroglobulin pozitifti. HBME, CK19 ve kalsitonin negatifti. Olgu “Hyalinize trabeküler adenom” olarak rapor edildi. Nadir görülen bu tümörün sitolojik, morfolojik ve immunohistokimyasal özelliklerine dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: tiroid, hyalinize trabeküler adenom, sitoloji, immunohistokimya


The Hyalinizing Trabecular Tumor of the Thyroid Gland-Case Report: Morphologic, Cytological and Immunohistochemical Features

Ebru Demiralay1, Şemsi Altaner2, Hüseyin Yüce Bircan1, Banu Bilezikçi1
1Baskent University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Ankara, Turkey
2Trakya University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Edirne, Turkey

Hyalinizing trabecular adenoma of the thyroid gland is a rare benign neoplasm. This can be confused with papillary carcinoma and thyroid medullary carcinoma in cytology from the permanent sections analysed. The female patient was clinically diagnosed as having euthyroid and radioactive iodine as a result of the scan performed which revealed a solitary “cold” nodule in right lobe. The hypocellulary TIIAB consisted of cells that were features of papillar carcinoma. A final diagnosis of the TIIAB was reported as a suspicious papillary carcinomas of the thyroid. A total thyroidectomy was performed and requested to be frozen. In the frozen section analysed, It was thought to be compatible with papillary carcinoma due to having solid and trabecular patterns in the hyalinizing stroma, nucleer pseodoinclusions and microcalsifications. Histologically, prominent nesting, trabecular growth patterns and a hyaline stroma were found. In the permanent sections analysed, the tumor exhibited clear margins of thin, fibrous capsule cells that were features of papillar carcinoma. Tumor cells were diffusely positive for thyroglobulin, but negative for staining with antibodies to HBME-1, CK19 and calcitonin. The case was reported as“hyalinizing trabecular adenoma”. This rare tumor is presented to draw attention to the features of cytology, morphologic and immunohistochemical.

Keywords: thyroid, hyalinizing trabecular adenoma, cytological, immunohistochemistry


Ebru Demiralay, Şemsi Altaner, Hüseyin Yüce Bircan, Banu Bilezikçi. The Hyalinizing Trabecular Tumor of the Thyroid Gland-Case Report: Morphologic, Cytological and Immunohistochemical Features. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 17-20

Sorumlu Yazar: Ebru Demiralay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale