ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Reprodüktif Dönemdeki Kadınlarda Epitelial Over Kanserleri İçin Tam Kan Sayımı İnflamatuar Parametrelerin Prediktif Değeri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 217-223 | DOI: 10.5505/aot.2021.30922

Reprodüktif Dönemdeki Kadınlarda Epitelial Over Kanserleri İçin Tam Kan Sayımı İnflamatuar Parametrelerin Prediktif Değeri

Hilal Korkmaz1, Mustafa Akşar2, Halis Doğukan Özkan2, Vakkas Korkmaz2, Nurettin Boran2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Reproduktif dönemde tanı alan epitelyal over tümörlerinin (EOTs) ayırıcı tanısında tam kan sayımı inflamatuar parametreleri ile serum Ca-125 seviyelerinin prediktif değerlerinin karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada reproduktif dönemde olan 105 kadın sırasıyla retrospektif olarak incelenmiştir. Dahil edilen kadınlar klinik, laboratuar ve patolojik özellikleri açısından incelenmiştir.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 41.5 ± 8.6 ve BMI 28.6 ± 5.8 idi. Tüm çalışma populasyonunun 54 (51.5%) tanesi benign EOTs, 18 (17.1) tanesi borderline EOTs ve 33 (31.4%) tanesi malign EOTs idi. Bu üç tümör grubunun karşılaştırılmasında serum Ca-125 [14.7 U/mL (2.7-238.6) vs 60.2 U/mL (7.8 – 557) vs 416.5 U/mL (2.4-7695), p<0.001, sırasıyla], platelet count [294, x103/ μL (133-744) vs 303, x103/ μL (160-468) vs 383, x103/ μL (128-725), p= 0.018, sırasıyla], neutrophil count [4.2, x103/ μL (1.9 -8.9) vs 4.9, x103/ μL (2.6-10.9) vs 5.1, x103/ μL (2.2 – 10.7), p= 0.012], neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) [2.1 (0.1-8.2) vs 2.6 (1.2 – 5.9) vs 3.1 (1-6.8), p= 0.021, sırasıyla] ve platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) [154.4 (82.1-658.4) vs 168.1 (91.1-377.8) vs 201.5 (29.6-499.2), p= 0.008, sırasıyla] değerleri açısından anlamlı fark saptandı. ROC analizinde, serum Ca-125 seviyesi (AUC= 0.818, p<0.001), platelets (AUC= 0.673, p= 0.005) ve PLR (AUC= 0.690, p= 0.002) değerleri malign EOTs’lerini anlamlı olarak öngörmekte idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preopratif platelet sayısı, nötrofil sayısı ve PLR epitelyal over kanserlerini anlamlı olarak öngörmektedir. Ancak her üç parametrenin de tanısal öngörü değerleri ca-125’den daha düşüktür. Bu nedenle ca-125 hala EOTs’lerinin preoperative ayırıcı tanısında kullanılabilecek en değerli serum biyokimyasal belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Epitelial over kanseri, Tam kan sayımı, İnflamatuar parametreler

Predictive Value of Complete Blood Count Inflammatory Parameters for Epithelial Ovarian Cancers in Women During Reproductive Period

Hilal Korkmaz1, Mustafa Akşar2, Halis Doğukan Özkan2, Vakkas Korkmaz2, Nurettin Boran2
1Gazi University Faculty of Medicine Department of Physiology, Ankara
2Department of Gynecologic Oncology, Etlik Zubeyde Hanim Women

INTRODUCTION: Comparison of predictive values of complete blood count inflammatory parameters and serum CA-125 levels in the differential diagnosis of patients with epithelial ovarian tumor (EOTs) diagnosed in the reproductive period.
METHODS: In this study, 105 women patients in the reproductive period were retrospectively analyzed. The patients included were examined in terms of clinical, laboratory and pathological features.
RESULTS: The mean age of the patients was 41.5 ± 8.6 and BMI was 28.6 ± 5.8. Of the whole study population, 54 (51.5%) were benign EOTs, 18 (17.1%) were borderline EOTs and 33 (31.4%) were malignant EOTs. When comparing these three tumor groups, a significant difference was found in terms of serum CA-125 [14.7 U/mL (2.7-238.6) vs 60.2 U/mL (7.8 – 557) vs 416.5 U/mL (2.4-7695), p<0.001, respectively], platelet count [294 x103/ μL (133-744) vs 303, x103/ μL (160-468) vs 383 x103/ μL (128-725), p = 0.018, respectively], neutrophil count [4.2, x103/ μL (1.9 -8.9) vs 4.9 x103/ μL (2.6-10.9) vs 5.1 x103/ μL (2.2 – 10.7), p = 0.012], neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) [2.1 (0.1-8.2) vs 2.6 (1.2 – 5.9) vs 3.1 (1-6.8), p = 0.021, respectively] and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) [154.4 (82.1-658.4) vs 168.1 (91.1-377.8) vs 201.5 (29.6-499.2), p = 0.008, respectively] values. In the ROC analyses, serum CA-125 levels (AUC= 0.818, p <0.001), platelet count (AUC= 0.673, p = 0.005) and PLR (AUC= 0.690, p = 0.002) values significantly predicted malignant EOTs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative platelet count, neutrophil count and PLR predict epithelial ovarian cancers significantly. However, diagnostic predictive values of all three parameters are lower than CA-125. Therefore, CA-125 is still the most valuable serum biochemical marker that can be used in the preoperative differential diagnosis of EOTs.

Keywords: Epithelial ovarian cancer, whole blood count, Inflammatory Parameters

Hilal Korkmaz, Mustafa Akşar, Halis Doğukan Özkan, Vakkas Korkmaz, Nurettin Boran. Predictive Value of Complete Blood Count Inflammatory Parameters for Epithelial Ovarian Cancers in Women During Reproductive Period. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 217-223

Sorumlu Yazar: Hilal Korkmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale