ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonlu hastalarda sitomegalovirüs replikasyonu ve akut graft-versus-host hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 233-238 | DOI: 10.5505/aot.2021.30643

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonlu hastalarda sitomegalovirüs replikasyonu ve akut graft-versus-host hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Duygu Mert1, Alparslan Merdin2, Bahar Uncu Ulu3, Mehmet Sinan Dal3, Merih Kızıl Çakar3, Gülşen İskender1, Sabahat Ceken1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu3, Fevzi Altuntaş3, Mustafa Ertek1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi GülhaneEğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği ve Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi, Ankara, Türkiye.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği ve Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi, Ankara, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Sitomegalovirus (CMV) replikasyonunun, graft-versus-host hastalığının (GVHH) bir nedeni olduğu tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı CMV replikasyonunun akut GVHH gelişimine neden olup olmadığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, geriye dönüktür. Daha önceden allojenik hematopoietik hücre nakli (allo-HHN) öyküsü olan akut GVHH tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Dahil edilen tüm hastalar 01/01/2013-31/10/2019 tarihleri arasında kemik iliği nakil ünitesinde takip edilmiştir. Kontrol grubu olarak, allo-HHN sonrası akut GVHH öyküsü olmayan hastalar alınmıştır. Allojenik hematopoietik hücre naklinden sonra akut GVHH'si olan hastalar ile nakil sonrası bilinen akut GVHH'si olmayan hastaların verileri karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Allojenik hematopoietik hücre naklinden sonra akut GVHH'li 59 hasta ve akut GVHH'si olmayan 178 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Akut GVHH'li hastaların 16'sı kadın, 43'ü erkektir. Akut GVHH olmayan hastaların 62'si kadın, 116'sı erkektir. Akut GVHH grubunda CMV replikasyonu olan hastalarda ortalama CMV-DNA düzeyi 1871,0 [821,0-16720,0] kopya/ml bulunmuştur. Akut olmayan GVHH grubunda ise CMV-DNA düzeyi ortalaması 1607,5 [601,0-119181,0] kopya/ml bulunmuştur. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: CMV replikasyonunun, allo-HHN sonrası akut GVHD gelişimine katkıda bulunmadığı görülmektedir. CMV replikasyonunun baskılanması akut GVHH gelişimini engellemeyebilir.

Anahtar Kelimeler: CMV replikasyonu, akut GVHH, allo-HHN

Evaluation of the relationship between cytomegalovirus replication and acute graft-versus-host disease in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Duygu Mert1, Alparslan Merdin2, Bahar Uncu Ulu3, Mehmet Sinan Dal3, Merih Kızıl Çakar3, Gülşen İskender1, Sabahat Ceken1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu3, Fevzi Altuntaş3, Mustafa Ertek1
1University of Health Sciences Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey.
2University of Health Sciences Gülhane Education and Research Hospital, Hematology Clinic and Stem Cell Transplantation Unit, Ankara, Turkey.
3University of Health Sciences Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Hematology Clinic and Bone Marrow Transplantation Unit, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: It is controversial that cytomegalovirus (CMV) replication is a cause of graft-versus-host disease (GVHD). The aim of this study is to evaluate whether CMV replication causes acute GVHD development or not.
METHODS: The study is retrospective. Patients diagnosed with acute GVHD with a prior history of allogeneic hematopoietic cell transplantation (allo-HCT) were included in the study. All the included patients were followed-up in the bone marrow transplantation unit between 01/01/2013-10/31/2019. As the control group, patients without a history of acute GVHD after allo-HCT were included. The data of patients with acute GVHD after allo-HCT and patients with out known acute GVHD were compared.
RESULTS: Fifty nine patients with acute GVHD and 178 patients without acute GVHD after allo-HCT were included in the study. Sixteen of the patients with acute GVHD were female and 43 were male. Sixty two of the patients without acute GVHD were female and 116 were male. The average CMV-DNA level was found as 1871.0 [821.0-16720.0] copies/ml in patients who had CMV replication in the acute GVHD group. On the other hand, the average of CMV-DNA level was found as 1607.5 [601.0-119181.0] copies/ml in the non-acute GVHD group. There was no statistically significant difference between the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CMV replication does not seem to contribute to acute GVHD development after allo-HCT. Suppression of CMV replication may not prevent acute GVHD development.

Keywords: CMV replication, acute GVHD, allo-HCT

Duygu Mert, Alparslan Merdin, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Gülşen İskender, Sabahat Ceken, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Fevzi Altuntaş, Mustafa Ertek. Evaluation of the relationship between cytomegalovirus replication and acute graft-versus-host disease in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 233-238

Sorumlu Yazar: Duygu Mert, Türkiye
LookUs & Online Makale