ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Kırsal Bir Alandaki Demir Eksikliği Anemisi Farkındalığını Değerlendirme: Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi Kırsal Bir Alanındaki Anketten Sonuçlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 132-135 | DOI: 10.5505/aot.2019.30306

Kırsal Bir Alandaki Demir Eksikliği Anemisi Farkındalığını Değerlendirme: Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi Kırsal Bir Alanındaki Anketten Sonuçlar

Alparslan Merdin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Aneminin bir çok etken ajanı vardır. Burada Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi kırsal bir alanındaki insanların demir eksikliği farkındalığının ölçülmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankete 132 insan katıldı. Katılımcıların hiçbirisi sağlık çalışanı değildi. Anket çalışması Aksu’nun kırsal bir alanında yapıldı. Aksu, Antalya İli’nin bir ilçesidir. Antalya İli ise Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Anket çalışmasında 7 soru soruldu.
BULGULAR: 81 (≈61 %) katılımcı vücudun demir ihtiyacının en çok kırmızı etten alınabileceğini düşünüyordu. 42 (≈32 %) katılımcı vücudun demir ihtiyacının en çok sebzelerden alınabileceğini düşünüyordu. Ve 9 (≈7 %) katılımcı vücudun demir ihtiyacının en çok meyvelerden alınabileceğini düşünüyordu. Bunun yanında, 94 (≈71 %) katılımcı demir eksikliğine bağlı kansızlık olabileceğini biliyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Demir eksikliği anemisi (DEA) bir halk sağlığı sorunudur. DEA hakkındaki sosyal farkındalığı bilmek, DEA’yı azaltmak için sosyal programlar yapmada yararlı olabilir. Kırsal alanlardaki insanların demirden zengin besinler tüketilmesi konusundaki farkındalığının arttırılması için sağlık organizasyonları düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, farkındalık, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi, kırsal alan

Evaluation Of Iron Deficiency Anemia Awareness In a Rural Area: Results From a Survey In a Mediterranean Region Rural Area Of Turkey

Alparslan Merdin
Hematology Clinic and Bone Marrow Transplantation Unit, University of Health Sciences Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: There are many causative agents of anemia. Hereby, it is aimed to evaluate the iron deficiency awareness of the people in a rural area of Turkey’s Mediterrenean Region.
METHODS: 132 people participated in the survey. None of the participants were health workers. The survey was conducted in a rural area of Aksu. Aksu is a district of Antalya Province. And, Antalya Province is in the Turkey’s Mediterrenean Region. 7 questions were asked in the survey.
RESULTS: 81 (≈61 %) participants thought that iron requirement of the body could be obtained mostly from the red meat. 42 (≈32 %) participants thought that iron requirement of the body could be obtained mostly from the vegetables. And 9 (≈7 %) participants thought that iron requirement of the body could be obtained mostly from the fruits. Besides, 94 (≈71 %) participants knew that iron deficiency could cause anemia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Iron deficiency anemia (IDA) is a public health problem. Knowing the social awareness about IDA may help to make social programs for reducing the iron deficiency anemia. Health organisations must be conducted to increase the awareness of people in rural areas about consuming iron rich foods.

Keywords: Iron deficiency anemia, awareness, Mediterranean Region of Turkey, rural area

Alparslan Merdin. Evaluation Of Iron Deficiency Anemia Awareness In a Rural Area: Results From a Survey In a Mediterranean Region Rural Area Of Turkey. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 132-135

Sorumlu Yazar: Alparslan Merdin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale