ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Lokal İleri Evre Mide Kanserinde Cerrahi Sonuçlar ve Erken Postoperatif Komplikasyonlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 1-8 | DOI: 10.5505/aot.2011.29392  

Lokal İleri Evre Mide Kanserinde Cerrahi Sonuçlar ve Erken Postoperatif Komplikasyonlar

Lütfi Doğan1, Niyazi Karaman1, Sevinç Hüseyinova2, Cihangir Özaslan1
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Uşak Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Uşak, Türkiye

AMAÇ: Batı ülkelerinde saptanan mide kanserlerinin %60-65’i tanı anında lokal ileri evrededirler. Bu hastalara uygulanan genişletilmiş rezeksiyonlar komplikasyon riskini arttırabilir. Bu çalışmanın amacı lokal ileri evre mide kanserlerinde rezektabilite, erken dönem mortalite ve morbidite oranlarını saptamaktır.
YÖNTEMLER: Ocak 2002 ile Eylül 2006 tarihleri arasında rezeksiyon uygulanan non-metastatik, lokal ileri evre mide kanserli hastalarımız geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Komşu organ invazyonu nedeni ile 110 hastaya (%49.8) ek organ rezeksiyonu uygulanmıştı. Yüzseksen bir hastaya (%82) R0, 29 hastaya (%13) R1 ve 11 hastaya (%5) R2 rezeksiyon yapılabilmişti. Tüm serinin morbidite ve mortalite oranları sırasıyla %21.7 ve % 4.5 olarak bulundu. İkiden fazla ek organ rezeksiyonu (p=0.001), 2 üniteden fazla kan transfüzyonu (p=0.001) ve düşük protein seviyeleri (p=0.008) multivaryant analizlerde komplikasyon oranlarını arttıran parametreler olarak saptandı. İki veya daha fazla ek organ rezeksiyonu (p=0.001), kardiyovasküler ve respiratuar komorbidite (p=0.002) ve total gastrektomi uygulanması (p=0.028) mortaliteyi arttıran faktörler olarak bulundu.
SONUÇ: Neo-adjuvan tedavi uygulanmayan lokal ileri evre mide kanserli hastalarda ek organ rezeksiyonu oranları yüksektir ve bu durum morbidite ve mortalite oranlarını arttırır. Total gastrektomi mortaliteyi arttıran bir faktör olarak belirlenmiş ancak D2 diseksiyonun bu hastalarda güvenle uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: komplikasyon, lokal ileri evre mide kanseri, mortalite, morbidite


Surgical Outcomes and Early Postoperative Complications in Locally Advanced Gastric Cancer

Lütfi Doğan1, Niyazi Karaman1, Sevinç Hüseyinova2, Cihangir Özaslan1
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Surgery, Ankara, Turkey
2Usak State Hospital, Department Of Surgery, Usak, Turkey

OBJECTIVE: In Western world, 60 to 65% of the gastric cancer cases are in locally advanced stage at the time of diagnosis and in these patients, extended resections may increase the risk of complications. The aim of this study was to investigate the resectability rates and to determine early morbidity and mortality rates after resections for locally advanced gastric cancer.
METHODS: Consecutive non-metastatic locally advanced gastric cancer patients treated between October 2002 and September 2006 were included in this retrospective exploratory analyses study.
RESULTS: One hundred and ten patients (49.8%) had additional organ resection due to adjacent organ involvement. R0 resection was achieved in 181 patients (82%), R1 resection in 29 patients (13%), and R2 resection in 11 patients (5%). The morbidity and mortality rates of the all series were 21,7% and 4.5% respectively. More than two additional organ resections (p=0.001), eryhtrocyte transfusions of more than 2 units (p=0.001) and low total protein levels (p=0.008) were determined as the parameters which increase complication rates according to multivariate analysis. The parameters which increase mortality rates were as follows; having two or more additional organ resections (p=0.001), cardiovascular and respiratory comorbidities (p=0.002) and total gastrectomy (p=0.028).
CONCLUSION: Additional organ resection rates of the patient with locally advanced gastric cancers that not given neo-adjuvant treatment is high and this occurance increases the morbidity and mortality rates. Altough total gastrectomy has been found to be a factor for increased mortality in locally advanced gastric cancer, D2 dissection is safe for these patients

Keywords: complications, locally advanced gastric cancer, mortality, morbidity


Lütfi Doğan, Niyazi Karaman, Sevinç Hüseyinova, Cihangir Özaslan. Surgical Outcomes and Early Postoperative Complications in Locally Advanced Gastric Cancer. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 1-8

Sorumlu Yazar: Lütfi Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale