ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Paragangliomalı Hastalarda Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 30-35 | DOI: 10.5505/aot.2017.29292  

Paragangliomalı Hastalarda Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapi

Ayşen Dizman, Ebru Atasever Akkaş, Gökçe Kaan Olcay, Emine Keven
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Paraganglioma, nadir görülen, ağrısız, yoğun vasküler yapıya sahip tümördür. Paraganglioma için tedavi seçenekleri, cerrahi, konvansiyonel radyoterapi, stereotaktik radyocerrahi ya da bu modalitelerin kombinasyonudur.
Bu çalışmanın amacı, farksiyone stereotaktik radyoterapi ile tedavi edilen paragangliomalı hastaların tedavi sonuçlarını değerlendirmektir

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde tedavi edilen, fraksiyone stereotaktik radyoterapi yöntemi ile tedavi edilen dokuz hasta değerlendirildi. İki hasta kadın, diğerleri erkekdi. Uygulanan tedavi dozu median 5 fraksiyonda 25 Gy idi.
BULGULAR: Median takip 65 ay (46-71 ay) dı. Hastaların tümü tedavi sonrası 6 ayda bir manyetik rezonans görüntüleme(MRI) ile değerlendirildi. Lezyonlar 3 hastada stabil iken, 1 hastada tam cevap, diğer beş hastada parsiyel cevap elde edildi. Hastaların hiçbirinde akut toksisite görülmedi. İki hastada ise takiplerde geç toksisite görüldü
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim deneyimlerimize göre, paraganglioma tedavisinde, CyberKnife® (Accuray Incorporated, Sunnyvale, CA) ile fraksiyone stereotaktik radyoterapinin, başarılı bir tedavi seçeneği olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: paraganglioma, stereotactic radyocerrahi, radyoterapi


Fractioned Stereotactic Radiosurgery in Patients with Paraganglioma

Ayşen Dizman, Ebru Atasever Akkaş, Gökçe Kaan Olcay, Emine Keven
Department of Radiation Oncology, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Paraganglioma are rare, indolent and highly vascular tumors. The treatment options for paraganglioma include surgery, conventional external beam radiotherapy (EBRT), stereotactic radio-surgery (SRS) or combination of these modalities. EBRT has been used to treat unresectable tumors and patients with residual or recurrent lesions after surgery
The aim of this study is evaluated the results of treatment in patients with paraganglioma who were treated with fractioned stereotactic radiotherapy

METHODS: Nine patients with paraganglioma, who were treated with fractioned stereotactic radiotherapy, were retrospectively evaluated.Two patient was male, and others were female. The median dose to the tumor was 25 Gy in median 5 fractions
RESULTS: Median follow-up was 65 months (range, 46-71 months). All patients were evaluated with magnetic rezonance imaging, every 6 months. Lesions were stable in 3 patients, and it was observed complete response in 1 patient and partial response in 5 patients. We did not observe any treatment related acute toxicity in our patients. We observed late toxicity in 2 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, according to our experience, fractioned stereotactic radiotherapy with CyberKnife® (AccurayIncorporated, Sunnyvale, CA) seems to be successful treatment option in the management of paraganglioma.

Keywords: paraganglioma, stereotactic radiosurgery, radiotherapy


Ayşen Dizman, Ebru Atasever Akkaş, Gökçe Kaan Olcay, Emine Keven. Fractioned Stereotactic Radiosurgery in Patients with Paraganglioma. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Ayşen Dizman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale