ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderKronik Lenfositik Lösemi Sırasında Gelişen Enfeksiyöz Komplikasyonlara Bir Bakış: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 475-484 | DOI: 10.5505/aot.2020.28199  

Kronik Lenfositik Lösemi Sırasında Gelişen Enfeksiyöz Komplikasyonlara Bir Bakış: Tek Merkez Deneyimi

Zehra Narlı Özdemir1, Berna Nur Karataş2, Nur Sima Sekban2, Uğur Şahin3, Mesude Falay4, Funda Ceran1, Simten Dağdaş5, Gülsüm Özet6
1Ankara Şehir Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Medicana Ankara Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
4Düzen Laboratuarlar Grubu, Biyokimya Bölümü, Ankara, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
6Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Enfeksiyonlar kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarında mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerindendir. Bu çalışmada, KLL tanılı hastalarımızın ana klinik ve biyolojik özellikleri ile birlikte hastalığın seyri esnasında gelişen enfeksiyonları özetlemeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2000-Mayıs 2019 tarihleri arasında KLL tanısı alan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi
BULGULAR: 204 erkek, 120 kadın toplam 324 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortanca yaş 64 (33-91 yıl) saptandı. Takip süresince, %42,9 (n = 139) hasta kemoterapi/immunoterapi ile tedavi edildi ve bu hastaların %17,2’ si (n=57) ilk tedaviden sonra nüks etti. Hastalar RAI evresine göre gruplandırıldı. 267 (%82,4) hasta evre 0-2, 57 (%17,6) hasta evre 3-4 grubundaydı. Akut ve kronik bakteriyel enfeksiyonlar RAI evre 3-4 olan grupta daha sıktı (%50,6 ve %26,6, %7,0 ve %0, sırasıyla, p<0,001). CTC-AE grade 4-5 enfeksiyon sıklığı evre 3-4 olan grupta daha yüksekti (p<0,001). Hipogamaglobulinemi ve intravenöz immunglobulin (IVIg) tedavi ihtiyacı evre 3-4 olan grupta daha sık görüldü (%45,6 ve %18,5, %24,6 ve %9,7, sırasıyla; p<0,001 ve p=0,002). Immuntrombositopeni evre 3-4 olan grupta daha sıktı (%5,3 ve %0,7, p=0,03). Ortanca toplam sağ kalım (OS) 97,6+11,8 ay (%95 CI 74,4-120,8) aydı. Ortanca takip süresi 25,8 ay (1-226,4 ay) saptandı. Evre 3-4 hastalık grubunda OS anlamlı olarak kısa bulundu (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KLL hastalarında, enfeksiyonların tipinin ve ciddiyetinin dağılımı evre bağımlı olmakla birlikte, hastalığın her evresinde enfeksiyöz komplikasyonlar sık görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, RAI evresi, enfeksiyonlar, otoimmun sitopeni


A Glance to Infectious Complications During the Course of Chronic Lymphocytic Leukemia: Single Center Experience

Zehra Narlı Özdemir1, Berna Nur Karataş2, Nur Sima Sekban2, Uğur Şahin3, Mesude Falay4, Funda Ceran1, Simten Dağdaş5, Gülsüm Özet6
1Department Of Hematology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Yildirim Beyazit University School Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of Hematology, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Biochemistry, Duzen Laboratories Group, Ankara, Turkey
5Department Of Hematology, University Of Health Sciences School Of Medicine, Ankara, Turkey
6Department Of Hematology, Yildirim Beyazit University School Of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Infections are the leading cause of morbidity and mortality in chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients. We aim to summarize the main clinical and biological features of CLL patients diagnosed in our center and infections occurred during their disease.
METHODS: Patients diagnosed with CLL in Numune Training and Research Hospital between January 2000 and May 2019, were retrospectively analyzed.
RESULTS: A total of 324 patients, of whom 204 were male and 120 females, were included. The median age was 64 years (33-91 years). During the follow-up, 42.9% (n = 139) were treated with a chemotherapy/immunotherapy and 17.2% (n=57) of these relapsed after the first line. Patients were analyzed according to Rai stage at diagnosis and were divided into two groups, as stage 0-2 and stage 3-4. Stage 0-2 group involved 82,4% (n=267) and stage 3-4 group 17,6% (n=57) of the patients. Acute and chronic bacterial infections were more frequent among patients with stage 3-4 disease (50.6% vs 26.6% and 7.0% vs 0%, respectively, p<0.001). CTC-AE grade 4-5 infections were higher in the stage 3-4 group (p<0.001). Hypogammaglobulinemia and the requirement of intravenous immunoglobulin (IVIg) therapy were more common in grade 3-4 group (45.6% vs 18.5% and 24.6% vs 9.7%, respectively; p<0,001 and p=0,002). Immune thrombocytopenia was also more frequent in the stage 3-4 group (5.3% vs 0.7%, p=0.03). Estimated median overall survival (OS) was 97.6+11.8 (%95 CI 74.4-120.8) months. The median follow-up time was 25.8 months (1-226.4 months). OS was significantly lower in the stage 3-4 group (P<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although, the distribution of type and severity of infections are stage dependent in patients with CLL, frequent infections may occur at every stage of the disease.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, RAI stage, infections, autoimmune cytopenia


Zehra Narlı Özdemir, Berna Nur Karataş, Nur Sima Sekban, Uğur Şahin, Mesude Falay, Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet. A Glance to Infectious Complications During the Course of Chronic Lymphocytic Leukemia: Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 475-484

Sorumlu Yazar: Zehra Narlı Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale