ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Tiroidin Benign Lezyonları, Benign ve Malign Tümörlerinde HBME1, PAX8, CD56 ve CITED1 Ekspresyonun Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 141-151 | DOI: 10.5505/aot.2021.26818

Tiroidin Benign Lezyonları, Benign ve Malign Tümörlerinde HBME1, PAX8, CD56 ve CITED1 Ekspresyonun Değerlendirilmesi

Gamze Erkılınç1, Sezer Kulaçoğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Patoloji Ana Bilim Dalı, Isparta
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbı Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: HBME1, PAX8, CD56 ve CITED1’ in tiroidin benign lezyonlarını, malign tümörlerden ve tiroidin farklı malign tümörlerini birbirinden ayırt etmedeki rolünü değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2007-2013 yılları arasında tiroidektomi yapılan Nodüler Hiperplazi: 22, Foliküler Adenoma: 14, Papiller Benzeri Nükleer Özellikler Gösteren non-İnvaziv Foliküler Tiroid Neoplazmı: 3, İyi Diferansiye Karsinoma, Spesifiye Edilememiş: 3, Papiller Karsinoma: 22, Papiller Karsinoma, Foliküler Varyant: 12, Minimal İnvaziv Foliküler Karsinoma: 9, Az Diferansiye Karsinoma: 4, Anaplastik Karsinoma: 3 çalışmaya dahil edildi. İmmünhistokimyasal yöntem ile HBME1, CITED1, PAX8, CD56 uygulandı. İstatistiksel analizde markerlerın duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı.
BULGULAR: CD56 (ekspresyon kaybı), HBME1, Papiller Karsinoma ve Papiller Karsinoma, Foliküler Varyantta, diğer malign tümörlere göre anlamlı yüksekti. Malign tümörler için en duyarlı markerlar PAX8 ve CITED1( %90, %88) idi. Malign tümörler için en spesifik markerlar HBME1, CITED1 (%97, %92)idi. Papiller Karsinoma, Papiller Karsinoma, Foliküler Varyant için en duyarlı ve spesifik marker HBME1 (%100, %80) idi. Papiller Karsinoma, Folliküler Varyant için en duyarlı markerlar CD56 (ekspresyon kaybı) ve CITED1 (%86, %86)idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HBME1, Papiller Karsinoma için duyarlı ve spesifik bulundu. CITED1’in sitoplazmik ekspresyonun Papiller Karsinomada, tiroidin diğer malign tümörlerine göre anlamlı şekilde yüksekti. PAX8'in nükleer ekspresyonu benign olgularda malign olgulara göre anlamlı şekilde yüksek bulundu. HBME1, CD56 (ekspresyon kaybı), Papiller Karsinoma ve Papiller Karsinoma, Foliküler Varyantta diğer malign tümörlere göre anlamlı şekilde yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, HBME1, CİTED1, CD56, PAX8

The Expression of HBME1, PAX8, CD56 and CITED1 in Benign Lesions, Benign and Malignant Tumors of Thyroid

Gamze Erkılınç1, Sezer Kulaçoğlu2
1Department of Pathology University of Süleyman Demirel, Isparta
2Ankara Bilkent City Hospital, Department of Pathology, Ankara

INTRODUCTION: To evaluate the role of HBME1, PAX8, CD56 and CITED1 in distunguishing benign lesions of the thyroid from malignant tumors and different malignant tumors of the thyroid.
METHODS: The patients that underwent thyroidectomy between 2007 and 2013 were included to the study. Patients with Nodular Hyperplasia: 22, Folicular Adenoma: 14, Noninvasive Folicular Thyroid Neoplasm With Papillary-Like Nuclear Features: 3, Well Diferentiated Carcinoma, Not Otherwise Specified: 3, Papillary Carcinoma: 22, Papillary Carcinoma Folicular Variant: 12, Minimally Invasive Folicular Carcinoma: 9, Poorly Diferentiated Carcinoma: 4, Anaplastic Carcinoma: 3 were included to the study. HBME1, CITED1, PAX8, CD56 were applied by immunohistochemical method. In statistical analysis, the sensitivity, specificity, positive predictive and negative predictive values of markers were calculated.
RESULTS: CD56 (loss of expression), HBME1 was significantly higher in Papillary Carcinoma, Papillary Carcinoma Folicular Variant compared to other malignant neoplasms. The most sensitive markers for malignant tumors were PAX8 and CITED1 (90%, 88% ). The most specific markers for malignant tumors were HBME1, CITED1 (97%, 92% ). The most sensitive and specific marker for Papillary Carcinoma, Papillary Carcinoma Folicular Variant was HBME1 (100%, 80%). CD56 (loss of expression), CITED1 was the most sensitive markers for Papillary Carcinoma Folicular Variant ( 86%,86%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: HBME1 was found an both sensititive and specific marker for Papillary Carcinoma. The cytoplasmic expression of CITED1 was significantly higher in PC compared to other malignant tumors. Nuclear expression of PAX8 was found significantly higher in benign cases compared to malignant tumors. HBME1,CD56 (loss of expression) was found significantly higher in Papillary Carcinoma, Papillary Carcinoma Folicular Variant compared to other malignant tumors.

Keywords: Thyroid, HBME1, CITED1, CD56, PAX8

Gamze Erkılınç, Sezer Kulaçoğlu. The Expression of HBME1, PAX8, CD56 and CITED1 in Benign Lesions, Benign and Malignant Tumors of Thyroid. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 141-151

Sorumlu Yazar: Gamze Erkılınç, Türkiye
LookUs & Online Makale