ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Metastatik Küçük Hücre Dişi Akciğer Kanseri Hastalarinin İkinci veya İleri Sıra Tedavisinde İmmünoterapinin Gerçek Yaşam Analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 281-290 | DOI: 10.5505/aot.2021.26576

Metastatik Küçük Hücre Dişi Akciğer Kanseri Hastalarinin İkinci veya İleri Sıra Tedavisinde İmmünoterapinin Gerçek Yaşam Analizi

Sabin Göktaş Aydın, Özgür Açıkgöz, Yasin Kutlu, Ahmet Bilici, Jamshid Hamdard, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Atezolizumab ve nivolumab, driver mutasyon yokluğunda, küçük hücre dışı akciğer kanserinin (KHDAK) ikinci ve sonraki basamak tedavisinde PDL durumundan bağımsız olarak kullanılabilen iyi bir seçenektir. Burada, metastatik KHDAK’li hastalarda ikinci ve sonraki sıra tedavide immünoterapinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmeyi tek Merkez deneyimi olarak amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, ikinci veya sonraki sıralarda atezolizumab veya nivolumab alan toplam 37 metastatik KHDAK hastası dahil edildi. Hastaların klinikopatolojik özellikleri ve sağkalım sonuçları analiz edildi. Güvenlik profili ve sağkalımı öngörebilecek faktörler değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 29'u (% 78.4) erkek, 8'i (% 21.6) kadın, ortanca yaş 61 (aralık: 42-80) idi. Bu hastaların 22'sinde (% 59.5) atezolizumab, 15'inde (% 40.5) nivolumab tercih edilmişdi. Objektif yanıt oranı % 35.1 idi. Medyan 22.5 aylık takipte, medyan progresyonsuz sağkalım 4.7 (PSK) ay iken, medyan genel sağkalım (OS) 24.1 ay olarak bulundu. PFS için tek değişkenli analizde, cinsiyet (p=0.03), yaş (p=0.005), beyin metastazı varlığı (p=0.02), PDL durumu>% 1 (p=0.035), ECOG PS (p=0.04) ve ilk sıra tedaviye iyi yanıt varlığı (p=0.015) anlamlı prognostik göstergeler olarak bulundu. OS için ise, beyin metastazı varlığı (p=0.03), PDL durumu>% 1 (p=0.027), ilk sıra tedaviye iyi yanıt varlığı (p=0.022) ve atezolizumab tercihi (p=0.018) prognostik faktörler olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gerçek hayat analizimiz, atezolizumab ve nivolumabın, metastatik KHDAK hastalarının ikinci ve sonraki basamak tedavilerinde iyi güvenlik profili ile sağkalımı iyileştirdiğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücre dışı akciğer kanseri, nivolumab, atezolizumab, ikinci ve sonraki sıra tedavi

Real-life Analysis of Immunotherapy as the Second or Later Lines Treatment in Patients with Metastatic Non-small Cell Lung Cancer

Sabin Göktaş Aydın, Özgür Açıkgöz, Yasin Kutlu, Ahmet Bilici, Jamshid Hamdard, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız
Department Of Medical Oncology, Istanbul Medipol University Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Immunotherapy agents such as atezolizumab and nivolumab are appropriate option for non-small cell lung cancer (NSCLC) accounts in the absence of driver mutation, regardless of PD -L1 expression in second and later line setting. Herein we aimed to evaluate the efficacy and safety of immunotherapy for the second and later line settings in metastatic NSCLC patients as a single center experience.
METHODS: Totally, 37 patients with metastatic NSCLC who received atezolizumab or nivolumab in the second or later lines were included. Clinicopathological features of patients and survival outcomes were analyzed. The safety profile and the factors that may predict survival were also evaluated.
RESULTS: Twenty-nine (78.4%) of patients were men and 8 of patients (21.6%) were woman with median age of 61 years (range: 42-80). Atezolizumab was preferred in 22 (59.5%) of these patients and nivolumab in 15 (40.5%) of them. Objective response rate was %35.1. At a median follow up 22.5 months, median progression-free survival (PFS) was 4.7 months, median overall survival (OS) was 24.1 months. Univariate analysis for PFS revealed that gender (p=0.03), age (p=0.005), the presence of brain metastasis (p=0.02), PDL status >%1 (p=0.035), ECOG PS (p=0.04) and the good response to frontline treatment (p=0.015) were found to be significant prognostic indicators. It also showed that the presence of brain metastasis (p=0.03), PDL status >%1 (p=0.027), good response to frontline treatment (p=0.022) and atezolizumab preference (p=0.018) were prognostic factors for OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our real-life analysis indicated that atezolizumab and nivolumab improved survivals with good safety profile in second and later lines treatment of metastatic NSCLC patients.

Keywords: Non small cell lung cancer, atezolizumab, nivolumab, second or later line treatment

Sabin Göktaş Aydın, Özgür Açıkgöz, Yasin Kutlu, Ahmet Bilici, Jamshid Hamdard, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız. Real-life Analysis of Immunotherapy as the Second or Later Lines Treatment in Patients with Metastatic Non-small Cell Lung Cancer. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 281-290

Sorumlu Yazar: Sabin Göktaş Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale