ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Romatoid Artritli Hastalarda Serum Tümör Belirteçleri Düzeyleri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 237-242 | DOI: 10.5505/aot.2016.26234

Romatoid Artritli Hastalarda Serum Tümör Belirteçleri Düzeyleri

Selcuk Şeber1, Dilek Solmaz2, Tarkan Yetişyiğit1
1namık kemal üniversite hastanesi medikal onkoloji kliniği
2namık kemal üniversite hastanesi romatoloji kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatoid Artrit (RA) eklemleri etkileyen ve görece sık rastlanılan inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada RA tanılı hastalarda serum tümör belirteçleri olan karsinoembriyonik antijeni (CEA),CA 125, CA 19.9 ve CA15.3 düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir üniversite hastanesinin romatoloji kliniğinde RA tanısı ile takip edilmekte olan toplam 148 hasta çalışma grubuna ve osteoartrit tanılı 36 hasta ise kontrol grubuna dâhil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerden alınan kan örneklerinden romatoid faktör (RF), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), anti siklik sitrilünepeptid (anti CCP) ve serum tümör belirteçleri olan CEA,CA19.9,CA 125 ve CA 15.3 düzeyleri ölçülmüştür. Hastalık aktivite skoru çalışmaya dâhil edilme sırasında ilgili romatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Serum CEA,CA19.9,CA 125 ve CA15.3 düzeyleri RA tanılı hastalarda kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Hem aktif hem de inaktif hasta grubunda tümör belirteç düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek ölçülmüştür ancak tümör belirteçleri ile hastalık aktivite skoru arasında bir korelasyon saptanamamıştır. Tümör belirteçleri arasında yalnızca CEA ile RF arasında bir korelasyon saptanmıştır(r 0.165, p >0.049).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum tümör belirteçleri RA tanılı hastalarda sıklıkla yüksek seviyelerde saptanabilir. Hastaların takibinden sorumlu olan hekimlerin bu durumdan haberdar olmaları, bu hasta grubunda malignite varlığı araştırma amacı ile yapılabilecek olan gereksiz işlemlerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tümör belirteçleri, Romatoid Artrit, İnflamasyon

Serum Tumor Marker Levels in Rheumatoid Arthritis

Selcuk Şeber1, Dilek Solmaz2, Tarkan Yetişyiğit1
1namik kemal university hospital medical oncology clinic
2namik kemal university hospital rheumatology clinic

INTRODUCTION: Rheumatoid arthritis (RA) is a relatively common inflammatory disease generally affecting the joints. This study aimed to assess the levels of various serum tumors markers; carcinoembryonic antigen (CEA), CA 125, CA 19.9 and CA15.3 in patients with a known diagnosis of RA.
METHODS: A total of 148 patients who were being followed in the rheumatology clinic of a tertiary academic center with a diagnosis of RA and 36 controls were included in the study group. Measurement of rheumatoid factor (RF), erythrocyte sedimentation rate (ESR), anti CCP and serum tumor markers including CEA, CA 19.9, CA 125, CA 15.3 were made from the blood samples obtained from the participants. Disease activity score at the time of study entry was also evaluated by the attending rheumatologist.
RESULTS: Serum levels of CEA, CA19.9, CA 125 and CA 15.3 were found to be significantly higher in RA patients compared to controls. This difference was statistically significant in both patient groups with active and inactive disease compared to the control group. However a correlation between tumor markers and disease activity score was not found. Among tumor markers only serum CEA levels were found to be associated with RF levels (r 0.165, p >0.049)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum tumor markers are frequently elevated in patients with RA and caring physicians should be aware of this phenomenon to avoid the use of unnecessary evaluative procedures for searching presence of malignancy in these group of patients.

Keywords: Tumor markers, Rheumatoid Arthritis, Inflammation

Selcuk Şeber, Dilek Solmaz, Tarkan Yetişyiğit. Serum Tumor Marker Levels in Rheumatoid Arthritis. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 237-242

Sorumlu Yazar: Selcuk Şeber, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale