ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Uric Acid and Multiple Myeloma, Unexplored Association [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 46-52 | DOI: 10.5505/aot.2023.25901

Uric Acid and Multiple Myeloma, Unexplored Association

Murat Kaçmaz1, Semih Başcı2, Samet Yaman2, Burcu Aslan Candir2, Sema Seçilmiş2, Gül Ilhan1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu2, Merih Kızıl Çakar2, Mehmet Sinan Dal2, Fevzi Altuntaş2
1University OfMustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Hematology Hatay, Turkey Health Sciences Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Hematology And Stem Cell Transplantation Service
2University Of Health Sciences Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Hematology And Stem Cell Transplantation Service

INTRODUCTION: Multiple Myeloma (MM) is a common hematological malignancy and various factors affect survival. Uric acid (UA) is an easily and quickly accessible laboratory test. UA has been found to affect prognosis and survival in many hematological diseases and its impact on myeloma is not widely investigated.
METHODS: Our retrospective study includes 106 MM patients between 2014 and 2021. The influence of UA level at diagnosis on treatment outcomes and survival of patients who received autologous stem cell transplantation (ASCT) was investigated.
RESULTS: The mean UA at diagnosis was 6.05 mg/dL, and 38.7% of our cohort relapsed after a median of 30 months of follow-up, with 22.7 percent dead. In survival analysis, the level of UA did not significantly differ in both progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) (HR, 1.067; 95% CI, 0.947-1.202; p=0.290, HR, 0.941; 95% CI, 0.791-1.121; p=0.497, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, regardless of the cut-off value for the UA level at the time of diagnosis, the cut-off value had no impact on PFS or OS in MM patients who received ASCT.

Keywords: Hyperuricemia, Plasma Cell Disorders, Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Prognosis, International Scoring System

Ürik Asit ve Multiple Miyeloma, Keşfedilmemiş İlişki

Murat Kaçmaz1, Semih Başcı2, Samet Yaman2, Burcu Aslan Candir2, Sema Seçilmiş2, Gül Ilhan1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu2, Merih Kızıl Çakar2, Mehmet Sinan Dal2, Fevzi Altuntaş2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Ve Kök Hücre Nakil Servisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Multipl Miyelom (MM) sık görülen bir hematolojik malignitedir ve çeşitli faktörler sağkalımı etkiler. Ürik asit (ÜA), kolay ve hızlı erişilebilir bir laboratuvar testidir. ÜA'nın birçok hematolojik hastalıkta prognozu ve sağkalımı etkilediği bulunmuştur ve miyelom üzerindeki etkisi geniş çapta araştırılmamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif çalışmamız 2014-2021 yılları arasında 106 MM hastasını içermektedir. Otolog kök hücre nakli (OKHN) uygulanan hastaların tanı anındaki ÜA düzeyinin tedavi sonuçları ve sağ kalım üzerine etkisi araştırılmıştır.
BULGULAR: Tanı anında ortalama ÜA 6.05 mg/dL idi ve kohortumuzun %38.7'si medyan 30 aylık takipten sonra nüks etti ve yüzde 22,7'si ölüydü. Sağ kalım analizinde, ÜA seviyesi hem hastalıksız sağ kalım (PFS) hem de genel sağ kalım (OS) açısından önemli ölçüde farklı değildi (HR, 1.067; %95 GA, 0.947-1.202; p=0.290, HR, 0.941; %95 CI, 0.791-1.121; p=0.497, sırasıyla).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, OKHN uygulanan MM hastalarında, tanı anındaki ÜA düzeyi için cut-off değeri ne olursa olsun, cut-off değerinin PFS veya OS üzerinde etkisi yoktu.

Anahtar Kelimeler: Hiperürisemi, Plazma Hücre Bozuklukları, Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Prognoz, Uluslararası Skorlama Sistemi

Murat Kaçmaz, Semih Başcı, Samet Yaman, Burcu Aslan Candir, Sema Seçilmiş, Gül Ilhan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. Uric Acid and Multiple Myeloma, Unexplored Association. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 46-52

Corresponding Author: Murat Kaçmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale