ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
İleri Evre Mide Kanserli Hastalarda mTOR Durumunun Sağkalım ve Tümör Karakteristikleri ile İlişkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 16-22 | DOI: 10.5505/aot.2014.25733

İleri Evre Mide Kanserli Hastalarda mTOR Durumunun Sağkalım ve Tümör Karakteristikleri ile İlişkisi

Kübra Aydın1, Osman Gökhan Demir2
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: mTOR ekspresyonu birçok solid tümörde klinik sonuçlarla ilişkilidir. Bununla birlikte
mide kanserindeki klinik önemi henüz netleşmemiştir. Bu çalışma bu biyobelirteçin Türk toplumundaki klinik önemini belirlemek için tasarlanmıştır.
YÖNTEMLER: 30 hastanın mide kanser dokusu içeren parafin kaplı doku blokları hazırlanmıştır. İmmünhistokimyasal olarak mTOR ekspresyonu incelenmiştir.
BULGULAR: Bu biyobelirteçin mide kanserli hastalardaki klinikopatolojik özellikleri ve sağkalımları ile olan korelasyonu çalışılmıştır. mTOR pozitiflik durumu genel olarak %36.7 idi.
SONUÇ: Sağkalım süresi ve mTOR ekspresyonu arasında ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, mTOR ekspresyonu; Sağkalım

Relation Between mTOR Status, Survival and Tumor Characteristics In Patients With Advanced Gastric Carcinoma

Kübra Aydın1, Osman Gökhan Demir2
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Acibadem University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Oncology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Expression of mTOR have been linked to clinical outcomes in several solid tumors. However clinical significance of this biomarker in gastric cancer remain unclear. This study was designed to detect the clinical implications of this biomarker in Turkish population.
METHODS: Paraffin -embedded tissue microarray blocks containing gastric cancer tissue obtained from 30 patients were constructed. Expression of mTOR, were detected by immunohistochemistry.
RESULTS: The correlation of this biomarker to clinicopathologic features and survival of patients with gastric cancer was studied. The overall rate of positive mTOR, status were 36.7%.
CONCLUSION: There was no association was noted between the expression of mTOR and survival time.

Keywords: Gastric Cancer, mTOR expression; Survival

Kübra Aydın, Osman Gökhan Demir. Relation Between mTOR Status, Survival and Tumor Characteristics In Patients With Advanced Gastric Carcinoma. Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 16-22

Sorumlu Yazar: Kübra Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale