ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Investigation of The Effect of Adjuvant Endocrine Treatment on Depression, Sleep Quality and Sexual Function in Hormone Receptor-Positive Early-Stage Breast Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 198-209 | DOI: 10.5505/aot.2023.24654

Investigation of The Effect of Adjuvant Endocrine Treatment on Depression, Sleep Quality and Sexual Function in Hormone Receptor-Positive Early-Stage Breast Cancer

Yağmur Kınacı Gümüşçubuk1, Mutlu Hızal2, Muhammed Bulent Akıncı2, Bülent Yalçın2, Oğuzcan Gümüşçubuk3, Mehmet Ali Nahit Şendur2
1Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Ankara, Turkey
2Ankara City Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
3Ankara Etlik City Hospital, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Questioning and recognizing depression, sleep and sexual dysfunctions in breast cancer patients improves the patients' quality of life. We aimed to evaluate the effects of adjuvant endocrine treatment and other variables on depression, sleep quality and sexual dysfunction in patients with early-stage breast cancer.
METHODS: Our study was performed with the participation of 105 patients who were diagnosed with hormone receptor positive, early stage (stage I-III) breast cancer and at least 3 months followed by the medical oncology outpatient clinic. Sociodemographic form, Beck Depression Inventory (BDI), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Female Sexual Function Index (FSFI) were used as data collection tools.
RESULTS: According to the results obtained in our study, 55.8% patients had depression, 60.6% patients had poor sleep quality, 77.1% had poor sexual function. A tendency to sexual dysfunction was observed in patients with PR positivity and it was found to be statistically significant (P=0.005). There was a strong (p<0.001) correlation between the PSQI and BDI values of the patients. There was no significant relationship between different endocrine therapy agents (tamoxifen/anastrozole/letrozole) in patients with depression, sleep and sexual dysfunction (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found a tendency to depression, sleep disturbance, and sexual dysfunction in most patients. It was revealed that some sociodemographic features, adjuvant treatment and hormone receptor status may affect sexual functionality. Therefore, these symptoms should be questioned in patients followed up with a diagnosis of breast cancer.

Keywords: Breast cancer, endocrine treatment, BDI, PSQI, FSFI

Hormon Reseptör Pozitif Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Hormonal Tedavinin Depresyon, Uyku Kalitesi ve Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkinliğinin Araştırılması

Yağmur Kınacı Gümüşçubuk1, Mutlu Hızal2, Muhammed Bulent Akıncı2, Bülent Yalçın2, Oğuzcan Gümüşçubuk3, Mehmet Ali Nahit Şendur2
1Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı,ankara
3Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri hastalarında depresyon, uyku ve cinsel işlev bozukluklarını sorgulamak ve tanımak hastaların yaşam kalitesini iyileştirmektedir. Erken evre meme kanserli hastalarda adjuvan endokrin tedavisi ve diğer değişkenlerin depresyon, uyku kalitesi ve cinsel işlev bozukluğu üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, hormon reseptörü pozitif, erken evre (evre I-III) meme kanseri tanısı almış ve medikal onkoloji polikliniğinde en az 3 ay takip edilen 105 hastanın katılımıyla gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik form, Beck Depresyon Envanteri (BDI), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) ve Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre hastaların %55.8'inde depresyon, %60,6'sında kötü uyku kalitesi, %77.1'inde cinsel işlev bozukluğu saptandı. PR pozitif olan hastalarda cinsel işlev bozukluğuna eğilim gözlendi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P=0,005). Hastaların PUKİ ve BDI değerleri arasında güçlü (p<0,001) bir korelasyon vardı. Depresyon, uyku ve cinsel işlev bozukluğu olan hastalarda farklı endokrin tedavi ajanları (tamoksifen/anastrozol/letrozol) arasında ise anlamlı bir ilişki yoktu (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda çoğu hastada depresyon, uyku bozukluğu ve cinsel işlev bozukluğuna eğilim saptadık. Bazı sosyodemografik özelliklerin, adjuvan tedavi ve hormon reseptör durumunun cinsel işlevselliği etkileyebileceği ortaya çıktı. Bu nedenle meme kanseri tanısı ile takip edilen hastalarda bu belirtilerin sorgulanması ve değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, hormonoterapi, depresyon, uyku, cinsel fonksiyon

Yağmur Kınacı Gümüşçubuk, Mutlu Hızal, Muhammed Bulent Akıncı, Bülent Yalçın, Oğuzcan Gümüşçubuk, Mehmet Ali Nahit Şendur. Investigation of The Effect of Adjuvant Endocrine Treatment on Depression, Sleep Quality and Sexual Function in Hormone Receptor-Positive Early-Stage Breast Cancer. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 198-209

Corresponding Author: Yağmur Kınacı Gümüşçubuk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale